Natječaj za odabir zimske službe

ralicaOpćina Luka objavljuje Natječaj  za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Luka za slijedeće dvije sezone.
Rok za predaju ponude je osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 6. 11. 2010.

Cijeli tekst ponude pročitajte dalje u tekstu  i preuzmite potrebni obrazac za natječaj

 

 

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje

 

Cijeli tekst natječaja:

KLASA:360-03/10-10/1

URBROJ:238/39-03-10-2

Luka, 29. 10. 2010.

 

 

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 3. stavka 1. Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda za povjeravanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 22/10) općinski načelnik dana 28. 10. 2010. godine raspisuje

 

P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

1. Predmet prikupljanja ponuda je obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Luka.

 

2. Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa za dvije sezone – 2010./2011. i 2011./2012.

 

3. Pod obavljanjem poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva se čišćenje snijega i posipavanje cesta ukupne dužine 35 kilometara, od čega je 29 kilometara asfaltiranih i 6 kilometara makadamskih cesta. Općina Luka financira nabavu soli i agregata za posipavanje, a dopremu i skladištenje osigurava ponuditelj.

 

4. Cijena u ponudi mora biti iskazana po sljedećim stavkama: 1. raljenje, 2. posipavanje, 3. raljenje i posipavanje. Plaćanje se vrši prema računu u roku od 30 dana od dana dostave računa.

 

5. Rok za predaju ponude je osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 6. 11. 2010. Ponude se predaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, preporučeno poštom ili neposrednom dostavom od ponedjeljka do petka od 7,30 – 15,30 sati. Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – PONUDA ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA“.

Sve informacije vezane za ovaj natječaj mogu se dobiti u Općini Luka, na broj telefona (01) 3393 560 ili slanjem upita na e-mail: luka@opcina-luka.hr .

 

6. Rok važenja ponude iznosi najmanje 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

7. Potrebne isprave i dokazi sposobnosti koje je ponuditelj dužan dostaviti:

 

a)      Ponuda (obrazac A)

b)       Izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje komunalne djelatnosti – ne stariji od šest (6) mjeseci od dana slanja poziva za dostavu ponude, odnosno od dana objave ovog poziva.

c)      Uvjerenje suda o nekažnjavanju za ponuditelja i odgovornu osobu ponuditelja – ne stariju od tri (3) mjeseca od dana raspisivanja ovog poziva.

d)     Izjava o raspolaganju mehanizacijom i opremom, popis mehanizacije i opreme, koja je potrebna za obavljanje komunalne djelatnosti. Za svako vozilo navesti vrstu i tip vozila, registarsku oznaku vozila i da li ima tahograf.

e)      Izjava o broju kvalificiranih zaposlenika koji će raditi na poslovima obavljanja komunalne djelatnosti,

f)       Reference tvrtke.

 

 

8. Obrazac ponude može se preuzeti u Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Luka ili na web-stranici općine www.opcina-luka.hr .

Ponude koje ne sadržavaju sve potrebne isprave navedene u točki 8. natječaja smatrat će se nepravovaljanima i Povjerenstvo za otvaranje ponuda će ih odbaciti kao nepravovaljane. Ponude dostavljene izvan roka za predaju ponuda neće se razmatrati i vratit će se ponuditelju.

 

9. Ponude će otvoriti i pregledati Povjerenstvo za otvaranje ponuda 8. 11. 2010. godine u prostorijama Općine Luka u 18,00 sati. Otvaranje neće biti javno.

 

10. Odluku o izboru ponuditelja ili poništenju natječaja donosi Općinsko vijeće Općine Luka i ta će odluka biti dostavljena svim sudionicima natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

 

11. Prema članku 5. Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda za povjeravanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta, kao kriterij za izbor najpovoljnije ponude u obzir se uzima najniža ponuđena cijena.

 

 

 

Načelnik

 

Darko Kralj, dr.vet.med

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content