Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zakonom o pravu na pristup informacijama, člankom 3. (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Po zakonskoj definiciji pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Službenik za informiranje

Općina Luka javnost rada ostvaruje putem objave informacija na službenoj web-stranici te objavom akata u „Glasniku Zagrebačke županije” koje su javno dostupne u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Luka. Pristup informacijama može se postaviti na neki od sljedećih načina:

 1. telefonom na broj: (01)3393 560
 2. faxom na broj: (01)3357 678
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: luka@opcina-luka.hr
 4. poštom na adresu:Općina Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka,
 5. osobno na adresu:Općina Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

Službenik za informiranje:

Marija Kanceljak

Općina Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka
Tel: (01) 3393 560
Fax: (01) 3357 678
E-mail službenika za informiranje:luka@opcina-luka.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje:od 7,30 do 15,30 sati

Naknada za pristup informacijama

Za ostvarivanje prava na pristup informacijama korisnici ne plaćaju upravne i sudske pristojbe.

Temeljem članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama i Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine”, broj 12/14), Općina Luka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova, koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine”, broj 12/14), tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Prema članku 4. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine”, broj 12/14) tijelo javne vlasti dostaviti će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Ukoliko iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave prelazi 150,00 kuna, tijelo javne vlasti će zatražiti od korisnika da unaprijed položi očekivani iznos tih troškova na račun tijela javne vlasti u roku od osam dana. Ukoliko korisnik u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Akti kojima je uređeno pravo na pristup informacijama

    Propisi Republike Hrvatske:

    Propisi Europske Unije:

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

    Akti Općine Luka:

Izvješća:

Za svaku godinu službenik za informiranje dostavlja izvješće o ostvarivanju prava na pristup informacija.

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content