Natječaj za zakup poslovnog prostora

ducan1b

Općina Luka raspisuje novi natječaj za zakup poslovnog prostora. Prostor se daje u zakup za obavljanje prodaje prehrambene robe, … Uvjete natječaja pročitajte u nastavku teksta …

Na temelju članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 18/16 i 20/16) općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J  ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

I.

Predmet zakupa je poslovni prostor na adresi Trg svetog Roka 4 u Luki, koji čini: 65 m2 prodajnog prostora, 120 m2 skladišnog prostora u zgradi i sanitarni čvor.

Prostor se daje u zakup za obavljanje prodaje prehrambene robe, školskog pribora i uredskog materijala, elektroinstalacijskog materijala te ostale robe široke potrošnje.

II.

Poslovni prostor iz točke I. daje se u zakup u viđenom stanju, na vrijeme od pet godina.

III.

Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 7.100,00 kuna.

Jamčevina iznosi dvostruki iznos početnog iznosa zakupnine, odnosno 14.200,00 kuna.

Osim ugovorene zakupnine, zakupnik ima obvezu, za zakupljeni poslovni prostor plaćati sve režije i voditi brigu o mjerama zaštite od požara.

IV.

Ponudu može podnijeti svaka fizička osoba i pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz točke I. u Republici Hrvatskoj, odnosno koja ima registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da nema dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Općini Luka.

V.

Neće se razmatrati zakašnjele i nepotpune ponude kao i ponude bez traženih priloga te će se iste vratiti ponuditelju.

VI.

Jamčevina se uplaćuje u iznosu od 14.200,00 kuna, prije isteka roka za podnošenje pismenih ponuda za natječaj i to u korist proračuna Općine Luka HR3423600001854800002, model HR24 poziv na broj 7803-OIB.

Natjecatelju čija ponuda će biti izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se neće vratiti, već će se ista zadržati do isteka ugovora o zakupu, kao sredstvo osiguranja redovnog plaćanja ugovorene zakupnine, a ostalim natjecateljima će se vratiti u roku petnaest dana od konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili sklapanja ugovora o zakupu, jamčevina se ne vraća.

VII.

Ponuditelji u ponudi moraju navesti sljedeće:

1. ime, prezime odnosno naziv, OIB, kontakt te adresu odnosno sjedište,

2. iznos zakupnine koju nude,

3. broj tekućeg ili žiro računa (IBAN) radi eventualnog povrata jamčevine.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

1. presliku izvoda iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariju od tri mjeseca od dana objave ovoga natječaja, iz kojeg je vidljivo, da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju se predmetni prostor daje u zakup,

2. presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga – ne stariju od 30 dana od dana objave ovoga natječaja,

3. potvrdu Općine Luka o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana objave ovoga natječaja,

4. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucijama kojima se dokazuje solventnost ponuditelja (BON2/SOL2),

5. dokaz o uplati jamčevine (preslika uplatnice li virmana).

Rok za podnošenje ponuda je osam dana od dana objave u dnevnom tisku, odnosno do 18. 08. 2016. godine do 15,30 sati.

VIII.

Ponude s pripadajućom numeriranom i uvezenom dokumentacijom podnose se u pismenom obliku i to neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, ili preporučenom poštom, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na navedenu adresu uz napomenu: „NE OTVARATI – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”.

IX.

Pregled poslovnog prostora može se obaviti prema prethodnom dogovoru s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Luka od ponedjeljka do petka od 7,30 do 15,30 sati.

X.

Ponude će javno otvoriti Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora dana 18. 08. 2016. godine u 15,30 sati.

Postupku otvaranja ponuda mogu biti prisutni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje valjane punomoći.

XI.

Pristigle ponude će pregledati i ocijeniti Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora i općinskom načelniku predložiti donošenje odluke o odabiru.

Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ponuda koja će, uz ispunjavanje uvjeta natječaja, sadržavati i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne može biti manji od utvrđene početne cijene.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos mjesečne zakupnine za isti poslovni prostor, a ispunjavaju ostale uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo će ih pozvati da u roku od dvadesetčetiri sata, pisanim putem u zatvorenoj omotnici, ponude novi iznos mjesečne zakupnine, koje ponude će Povjerenstvo, uz prisustvovanje natjecatelja otvoriti i predložiti najpovoljnijeg ponuditelja.

Pravo prvenstva za davanje u zakup poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, što su dužne navesti u ponudi te priložiti dokaze o ispunjavanju ovoga uvjeta.

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora ima pravo uz obrazloženje, ne prihvatiti niti jednu ponudu i predložiti općinskom načelniku poništenje natječaja.

XII.

Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja natjecatelji mogu uložiti prigovor općinskom načelniku u roku od osam dana od dana primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XIII.

Rok za sklapanje ugovora o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem je petnaest dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.

OPĆINA LUKA
Načelnik
Darko Kralj, dr.vet.med.

 

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content