Natječaj za radno mjesto LAG SAVA

lag-sava

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe (LAG) Sava objavljuje natječaj za radno mjesto voditelja/ice LAG-a Sava. Uvjeti za popunjavanje radnog mjesta i svi ostali detalji navedeni su u samom natječaju.

 

Upravni odbor LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „SAVA“ (LAG „SAVA“), OIB 07345374254, sa sjedištem u Zaprešiću, Nova ulica 10, temeljem članka 21. Statuta udruge Lokalne akcijske grupe „Sava“, članka 14. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju i Odluke sa sjednice održane dana 9. veljače 2016. godine objavljuje:

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

  • VODITELJ/ICA LAG-a Sava

 

Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme do 2 godine, uz probni rok od 6 mjeseci, s mogućnošću produljenja Ugovora.

 

Opis poslova:

          vodi administrativne i tehničke poslove LAG-a u skladu sa zakonom, općim aktima i drugim propisima, priprema nacrte prijedloga odluka i financijskih i drugih dokumenata tijela Udruge, izrađuje strateške i financijske planove i programe rada te brine o provođenju istih, izrađuje izvješća o radu i financijska izvješća te ih podnosi Upravnom odboru Udruge;

          organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova ostalih djelatnika

          poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, odgovara i brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad;

          vodi registar članova Udruge, zapisnika o radu tijela Udruge i arhivu ukupnog poslovanja, organizira, obavlja i nadzire stručne i tehničke poslove u svezi pripremanja sjednica Upravnog odbora i Skupštine;

          odgovara o zakonitom radu LAG-a;

          izrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata;

          prati propise vezane uz rad LAG-a Sava;

          obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općima aktima LAG-a Sava.

      mjesto rada je čitavo područje koje je obuhvaćeno LAG-om Sava, s uredom u njegovom sjedištu.

 

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete:

          magistar struke, stručni specijalist ili sveučilišni prvostupnik;

          komunikacijske vještine;

          organizacijske sposobnosti;

          poznavanje engleskog jezika, minimalno razine B2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike;

          napredno poznavanje rada na računalu (MS OFFICE);

          vozačka dozvola B kategorije;

          jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

Kandidati prijavi za radno mjesto prilažu:

          životopis i osobno motivacijsko pismo;

          dokaz o stručnoj spremi;

          dokaz o radnom stažu (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a);

          preslika vozačke dozvole;

          uvjerenje/potvrda o poznavanju engleskog jezika tražene razine;

          prijedlog Plana i programa razvoja LAG-a Sava;

          potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci) – može i neovjerena preslika, a izvornik ili ovjerena preslika nakon odabira kandidata.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja obavit će se pismeno testiranje i intervju, odnosno prethodna provjera znanja.

Na web-stranici LAG-a Sava, objavit će se podaci o plaći, kao i vrijeme, mjesto i način obavljanja prethodne provjere znanja kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete (pismeno testiranje i intervju), područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

 

Na testiranju i intervjuu s kandidatima, poseban će se značaj dati;

          poznavanju načela LEADER programa;

          poznavanju mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske;

          poznavanje pripreme i provedbe projekata i programa financiranih iz javnih izvora;

          poznavanje sustava funkcioniranja domaćih i EU fondova;

          poznavanje zakonske regulative iz područja financija i poslovanja neprofitnih

organizacija;

          poznavanje izrade strateških i operativnih financijskih planova;

          poznavanje propisa iz područja funkcioniranja jedinica lokalne samouprave.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenoj WEB stranici LAG-a Sava, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i službenim WEB stranicama jedinica lokalne samouprave koje su članovi LAG-a Sava.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom šalju se u zatvorenoj omotnici poštom (dan predaje pošti smatra se danom predaje) ili dostavljaju osobno na adresu: Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom „Za natječaj – voditelj LAG-a Sava“.

Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Natječajno povjerenstvo, dok će Odluku o odabiru donijeti Upravni odbor.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem objave na službenoj Web stranici LAG-a Sava, uz zadržavanje prava Upravnog odbora LAG-a Sava na poništenje natječaja bez posebnog obrazloženja.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Dan objave ovog natječaja je 16.2.2016. godine, što se utvrđuje radi roka za podnošenje prijava.

                                                                                                   UPRAVNI ODBOR

 

                                                                                                   Damir Halužan, v.r.

 

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content