Natječaj za državne stipendije

stipendije

Država raspiala natječaj za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Pogledajte detalje natječaja i prijave …

 

Natječaj za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija

Rok: 23. prosinca 2014.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11 i 12/13 – Odluka USRH ), članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj: 135/14) i članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

NATJEČAJ

za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2015. godinu

I. Postupak provedbe natječaja i donošenja odluke o dodjeli državne stipendije

Natječaj se provodi sukladno odredbama članaka 12. – 15. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj: 135/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Odluka o dodjeli državne stipendije donosi se sukladno člancima 16. – 18. Pravilnika. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli državne stipendije. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi daju suglasnost da se njihovi osobni podaci prikupljaju, čuvaju i objave na rang-listama studenata koji su sudjelovali na natječaju za dodjelu državne stipendije, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj: 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) i Pravilnika.

Ako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ne zaprimi u natječajnom postupku dostatan broj prijava u odnosu na ukupno moguć broj stipendija koje se mogu dodijeliti, pravo na stipendiju će ostvariti samo onaj broj studenata s valjanom i pravovremenom prijavom koja ispunjava natječajne uvjete iz Pravilnika.

Za stipendije u kategorijama D-1 i E prijave započinju pristupom elektroničkom obrascu u sustavu webObrasci. Za ispunjavanje obrazaca za stipendije u kategorijama E i D-1 potrebno je prijaviti se u sustav pomoću AAI korisničkih podataka (link na ”AAI@EduHr Prijava” u gornjem desnom kutu). AAI korisnički račun dodjeljuje administrator elektroničkog imenika visokog učilišta. Sve upite o AAI korisničkim računima studenti trebaju uputiti AAI koordinatoru na visokom učilištu na kojem studiraju.

Rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva te će sadržavati uz ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv visokog učilišta, godinu upisa na visoko učilište te ukupan broj ostvarenih bodova.

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna i isplaćivati će se za vremensko razdoblje od siječnja do rujna 2015. godine.

Student se može prijaviti na natječaj samo u jednoj od kategorija.

II. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

D-1 – studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;

E – redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa;

P – studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

III. Pravo na državnu stipendiju imaju:

 • redoviti studenti hrvatski državljani koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju.

IV. Opći uvjeti za podnošenje prijave:

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskog državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;
 • da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje prijavnim obrascem koji ovjerava visoko učilište.

V. Na natječaj za dodjelu državne stipendije ni u jednoj kategoriji ne mogu se prijaviti studenti:

 • koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane u prvu godinu studija na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima u akademskoj godini 2014./2015.);
 • koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 45, ne računajući godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na natječaj promijenili studijski program), ne računajući godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija, ne računajući godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2014./2015.

VI. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji D-1:

 • prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice (1.995,60 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;
 • priložen dokaz o statusu djeteta poginule, umrle i nestale osobe, o statusu djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili o statusu mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji izdaje nadležno tijelo državne uprave;
 • popunjena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). Napominjemo da je prilikom popunjavanja elektroničkog obrasca za prijavu pod 2. korakom  potrebno unijeti podatke o visini prihoda za svakog člana zajedničkog kućanstva u 2013. godini.

VII. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji E – studenti slabijega socijalno-ekonomskog statusa:

 • prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 65% proračunske osnovice (2.161,90 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;
 • popunjena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). Napominjemo da je prilikom popunjavanja elektroničkog obrasca za prijavu pod 2. korakom potrebno unijeti podatke o visini prihoda za svakog člana zajedničkog kućanstva u 2013. godini.

Bodovanje za državnu stipendiju za kategoriju E provodi se na sljedeći način i na temelju sljedećih dokaza:

1.   Za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima 500,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 1.000 bodova, od 500,01 do 650,00 kuna priznaje se 900 bodova, od 650,01 do 800,00 kuna priznaje se 800 bodova, od 800,01 do 950,00 kuna priznaje se 700 bodova, od 950,01 do 1.100,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1.100,01 do 1.250,00 kuna priznaje se 500 bodova, od 1.250,01 do 1.400,00 kuna priznaje se 400 bodova, od 1.400,01 do 1.550,00 kuna priznaje se 300 bodova, od 1.550,01 do 1.800,00 kuna priznaje se 200 bodova, od 1.800,01 do 2.161,90 kuna priznaje se 100 bodova,

 • kao dokaz priložiti potvrde nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za 2013. kalendarsku godinu te u sklopu obrasca za prijavu na natječaj ispuniti Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva.

2.   Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete:

 • kao dokaz priložiti presliku rodnog lista djeteta.

3.   Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 300 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata priznaje se 600 bodova:

 • kao dokaz priložiti smrtni list roditelja odnosno rodni list studenta ili potvrdu nadležnog tijela o nestaloj osobi.

4.   Za studenta čija su oba roditelja nezaposlena u trenutku podnošenja prijave na natječaj priznaje se 300 bodova, a za jednoga nezaposlenog roditelja priznaje se 150 bodova bez obzira na to živi li roditelj u zajedničkom kućanstvu ili ne,

 • kao dokaz priložiti potvrdu o nezaposlenosti koju izdaje nadležna ustanova za zapošljavanje. Studenti kojima su roditelji umirovljenici ne ostvaruju pravo na navedene bodove.

5.   Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju, zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog obrazovanja sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb, priznaje se po 200 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu:

 • kao dokaz priložiti potvrdu nadležnog tijela.

6.   Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se 200 bodova:

 • kao dokaz priložiti presliku osobne iskaznice.

7.   Za studenta čija je obitelj korisnik minimalne zajamčene naknade ili stalne pomoći za uzdržavanje, sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb, priznaje se 200 bodova uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu:

 • kao dokaz priložiti potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb.

8.   Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu:

 • kao dokaz priložiti rješenje nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.

9.   Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu:

 • kao dokaz priložiti presliku rodnog lista za predškolsko dijete te potvrdu osnovne škole, srednje škole odnosno visokog učilišta.

Ako dva ili više studenta ostvare isti broj bodova na temelju članka 8. Pravilnika, prednost pri dodjeli državne stipendije u kategoriji E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa imat će studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva sukladno članku 8. stavku 1. točki 1. Pravilnika.

VIII. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji P:

 • dokaz o utvrđenom postojanju tjelesnog oštećenja, koji izdaje nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje;
 • upis na poslijediplomski sveučilišni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi poslijediplomski sveučilišni studij;
 • dokaz da student nije u radnom odnosu, što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje;
 • dokaz da redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva studenta ne prelaze 100% proračunske osnovice (3.326,00) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, što se dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;
 • popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo).

IX. Podnošenje prijava:

Prijava za D-1 kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:

 1. Ispunjavanje elektroničkog obrasca koji se nalazi ovdje. Student obrascu pristupa uz pomoć AAI korisničkog računa (link na ”AAI@EduHr Prijava” u gornjem desnom kutu);
 2. Ispisivanje završene ispunjene elektroničke prijave;
 3. Student potpisuje ispisanu prijavu;
 4. Visoko učilište na kojem student studira ovjerava ispisane i potpisane prijave;
 5. Prijavi se prilaže cjelokupna propisana dokumentacija;
 6. Slanje ispisane i ovjerene prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: ”Natječaj za državnu stipendiju”.

Prijava za D-1 kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslana završena, ispisana, vlastoručno potpisana i ovjerena elektronička prijava, uključujući popratnu dokumentaciju.

Prijava za E kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:

 1. Ispunjavanje elektroničkog obrasca koji se nalazi ovdje. Student obrascu pristupa uz pomoć AAI korisničkog računa (link na ”AAI@EduHr Prijava” u gornjem desnom kutu);
 2. Ispisivanje završene ispunjene elektroničke prijave;
 3. Student potpisuje ispisanu prijavu;
 4. Visoko učilište na kojem student studira ovjerava ispisane i potpisane prijave;
 5. Prijavi se prilaže cjelokupna propisana dokumentacija, uključujući dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na dodatne bodove;
 6. Slanje ispisane i ovjerene prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: ”Natječaj za državnu stipendiju”.

Prijava za E – kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslana završena, ispisana, vlastoručno potpisana i ovjerena elektronička prijava, uključujući popratnu dokumentaciju.

Prijava za P – kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:

 1. Preuzimanje obrasca za prijavu stipendije (pod dokumenti);
 2. Student ispisuje, ispunjava i potpisuje obrazac;
 3. Visoko učilište na kojem student studira ovjerava obrazac;
 4. Prijavi se prilaže cjelokupna propisana dokumentacija;
 5. Slanje ispisane i ovjerene prijave s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom ”Natječaj za državnu stipendiju”.

Prijava za P – kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslan vlastoručno ispisan i ovjeren obrazac za prijavu, uključujući popratnu dokumentaciju.

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se počevši od 28. studenoga do 23. prosinca 2014. godine (uključujući i 23. prosinca). Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi. Student se može prijaviti na natječaj za dodjelu državne stipendije samo u jednoj od navedenih kategorija slanjem prijave prema navedenim uputama.

Prijave s neovjerenim obrascem, prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content