Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente 2011/2012

zagrebacka_zupanija_logoZAGREBAČKA ŽUPANIJA raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2011/2012.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima: Pročitajte cijeli tekst natječaja i preuzmite potrebnu dokumentaciju…

  zagrebacka_zupanija_logo

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

doc_logo
Obrazac za prijavu na natječaj

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za učenike i studente Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2011/2012.

 

I.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

1. Stipendije prema kriteriju izvrsnosti

A) UČENICI

–   da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

–   da su redoviti učenici srednje škole

–   da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine školovanja

– da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5

– da su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto/nagradu na državnoj razini natjecanja/smotre ilida su sudjelovali na međunarodnoj razini natjecanja/smotre ili da su imali praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, a koji su u struci srednjoškolskog obrazovanja za koje učenik/ica traži stipendiju

– da nisu stariji od 20 godina

B) STUDENTI

–   da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

– da su redoviti studenti

– da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine školovanja,

– da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godišta) od najmanje 4,0 i da su ostvarili minimalno 50 ects bodova po akademskoj godini

– da su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto/nagradu na državnoj razini natjecanja, ili da su sudjelovali na međunarodnoj razini natjecanja/smotre, ili da su dobitnici rektorove/dekanove nagrade, ili da su dobitnici drugih posebnih nagrada od strane rektora, dekana, sveučilišta ili veleučilišta ili da imaju objavljeni barem jedan znanstveno-stručni rad ili da su imali praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u struci studija za koji student/ca traži stipendiju

–   da nisu stariji od 26 godina

2. Stipendije prema socijalnom kriteriju

A) UČENICI

– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

– da su redoviti učenici srednje škole

– da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0, odnosno 2,8 za deficitarna zanimanja

– da nisu stariji od 20 godina

– da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 170% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske (1.800,00 x 1,7 = 3.060,00 kn po članu obitelji mjesečno).

.

B) STUDENTI

– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

– da su redoviti studenti

da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godišta) od najmanje 3,5 i da su ostvarili minimalno 40 ects bodova po akademskoj godini

– da nisu stariji od 26 godina

– da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 170% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske (1.800,00 x 1,7 = 3.060,00 kn po članu obitelji mjesečno).

Učenik/ca ili student/ica može podnijeti molbu za obje vrste stipendija, a može ostvariti pravo samo na jednu vrstu stipendije.

II.

1. Za školsku/akademsku godinu 2011/12. dodijeliti će se:

1. UČENICIMA

– najviše 30 stipendija, od toga:

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 10 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

 

B) učenicima prema socijalnom kriteriju 20 stipendija, od toga za deficitarna zanimanja učenika: armirač, autolakirer, bravar, cvjećar, dimnjačar, elektroinstalater, farmaceutski tehničar, fasader, instalater grijanja i klimatizacije, instalater sustava vode, plina, grijanja i hlađenja, konobar, kuhar, kozmetičar, limar, krovopokrivač, mesar, obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima, pediker, pekar, plinoinstalater, sanitarni tehničar, slastičar, staklar, stolar, strojobravar, tehničar za mehatroniku, tesar, tokar, vodoinstalater, zdravstveno laboratorijski tehničar i zidar dodijeliti će se do 10 učeničkih stipendija,

Ako se za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja javi manji broj kandidata (učenika srednjih škola) od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

2. STUDENTIMA

– najviše 20 stipendija, od toga:

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti do 10 stipendija, od toga najviše 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) studentima prema socijalnom kriteriju do 10 stipendija.

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti za zanimanja glazbenog smjera javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

 

2. Stipendija se dodjeljuje za dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2011. godine.

3. Mjesečni iznos stipendije za:

a) za učenike – 500,00 kuna

b) za studente – 1.000,00 kuna

 

 

III.

1. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu:

A) Stipendija prema kriteriju izvrsnosti za učenike i studente:

– uspjeh u školovanju

– kriterij izvrsnosti

B) Stipendija prema socijalnom kriteriju za učenike i studente:

– uspjeh u školovanju

– socijalni status obitelji

2. Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta, odnosno ispita za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta, odnosno ispita. Tako dobiven prosjek izražava se kao broj bodova i pribraja broju bodova utvrđenih prema ostalim kriterijima.

Izvrsnost kandidata boduje se za prethodne dvije godine školovanja sukladno čl. 16. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10 i 26/11.).

Socijalni status kandidata i obitelji boduje se sukladno čl. 21. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.).

3. Kod istog broja bodova za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova prema kriteriju izvrsnosti.

Kod istog broja bodova za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, prednost ima kandidat s nižim primanjima po članu obitelji.

za dodjelu stipendije, koji se podiže u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu ili na internet stranicama Zagrebačke županije (http://www.zagrebacka-zupanija.hr),

a) Životopis (osnovni podaci o kandidatu, školovanje, obitelj..)

b)Potvrdu o redovnom upisu u semestar/godinu škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2011/2012. (original dokumenta i preslika dokumenta ili ovjerena preslika)

c) Svjedodžbe za dva prethodna razreda za učenike, odnosno svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima iz dvije prethodne godine školovanja za studente sa ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova (original dokumenta i preslika dokumenta ili ovjerena preslika)

d) Rodni list (preslika dokumenta)

e) Dokaz o hrvatskom državljanstvu i o mjestu prebivališta za kandidata;

– osobna iskaznica na uvid ili ovjerena preslika osobne iskaznice ili preslika domovnice i potvrde o prebivalištu izdana od MUP-a (original dokumenta)

f) Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o zajedničkom kućanstvu u kojoj su navedeni svi članovi zajedničkog kućanstva ovjerena od javnog bilježnika – prilažu je samo kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju;

g) Potvrda o isplati plaće ili mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za zadnja tri mjeseca (npr. za srpanj, kolovoz i rujan 2011. godine) za sve članove zajedničkog kućanstva, odnosno potvrdu o redovnom školovanju (za članove kućanstva koji se redovito školuju), te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda (original dokumenta i preslika dokumenta ili ovjerena preslika )- prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju

h) Dokaze (original dokumenta i preslika dokumenta ili ovjerena preslika)o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (rješenje o dječjem doplatku za kandidata, potvrda Centra za socijalnu skrb o primitku pomoći za uzdržavanje, sudska rješenja o razvodu, smrtni listovi za roditelja-staratelja, rodni list za dijete kojem je kandidat roditelj ili staratelj, rješenje o invaliditetu kandidata ili roditelja-staratelja, potvrda ili iskaznica kojom se potvrđuje status hrvatskog branitelja roditelja-staratelja izdana od nadležnog Ureda za obranu, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe za roditelje-staratelje; nezaposlene osobe koje se ne vode u evidencijama HZZZ kao nezaposlene daju izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nezaposlenosti koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika i dr. – prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju

i) Dokaze (original dokumenta i preslika dokumenta ili ovjerena preslika) o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata potvrde, diplome, priznanja o sudjelovanju, osvojenom mjestu/nagradi na državnom natjecanju/smotri, međunarodnom/svjetskom natjecanju, smotri ili olimpijadi, rektorovoj ili dekanovoj nagradi i drugim posebnim nagradama od strane rektora, dekana, sveučilišta/veleučilišta koje su priznate od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, o objavljenim znanstveno-stručni radovima u struci studenata u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji, dokaz o pohađanje dviju škola/fakulteta, o volontiranju kandidata u struci studija, potvrde o praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvuprilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti;

j) Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da kandidat ne prima neku drugu stipendiju ovjerena od javnog bilježnika.

NAPOMENA: nepotpune prijave, prijave koje ne sadrže zatražene dokumente neće se razmatrati.

Sve izjave koje kandidati trebaju priložiti, a navedene su pod točkom 4. (f, h, j) mogu biti izjavljene na istom obrascu i ovjerene samo jednom ovjerom.

Originali dokumenata (rješenja, potvrda i sl.) bit će vraćeni putem pošte podnositelju zahtjeva za stipendiju, po isteku Natječaja za dodjelu stipendija.

Ukoliko se predaje original dokumenta, presliku nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

IV.

1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Zagrebačke županije objavit će se na oglasnim pločama gradova i općina na području Zagrebačke županije u roku 45 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava za dodjelu stipendija, te na internet stranicama županije. U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Konačna lista s Odlukom o dodjeli stipendija objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije, svi dobitnici Stipendija Zagrebačke županije biti će obaviješteni o dobitku istih pismenim putem.

2. Natječaj traje 15 dana od dana objave u dnevnom tisku.

 

3. Prijave za natječaj za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom listu na adresu: Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10001 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendije (poštom) ili osobno na adresu Zagrebačka županija, Ulica I. Lučića 2a/VI, soba 14. od 8,00 do 13,00 sati.

Radi preuzimanja obrasca i detaljnih uputa svi kandidati mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, 10000 Zagreb, Ulica I. Lučića 2a, soba 14, tel. 6009-492 od 8,00 do 13,00 sati.

Sve informacije, upute i obrasci na http://www.zagrebacka-zupanija.hr

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content