Objavljuje se natječaj za vrtić

vrtic2014

Općina Luka objavljuje JAVNI POZIV (NATJEČAJ) za organiziranje rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog obrazovanja) na području Općine Luka

          

KLASA: 601-01/14-10/1

            URBROJ: 238/39-03/14-4

            Luka, 02. lipnja 2014. godine

 

Temeljem članka 43. Statuta Općine Luka (Službeni glasnik Općine Luka broj 16/09,1/10,15/13), Općinski načelnik Općine Luka objavljuje dana 04. lipnja 2014. godine slijedeći:

 

JAVNI POZIV (NATJEČAJ)

za organiziranje rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja) na području Općine Luka i davanje u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Luka u svrhu organiziranja rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja)

 

 1. 1.Predmet ovog javnog poziva (natječaja) je organiziranje rada dječjeg vrtića, odnosno, redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Luka te s time povezani zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Luka na adresi Luka, Trg Sv. Roka 4, površine 400 m2, za organiziranje rada dječjeg vrtića, odnosno, obavljanje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, u periodu od 5 (pet) godina, počevši od 01. listopada 2014. godine do zaključno dana 30. rujna 2019. godine.
 2. 2.Općina Luka će sufinancirati usluge redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja sukladno svojim važećim internim aktima, te odredbama ugovora/sporazuma sklopljenog s najpovoljnijim ponuditeljem.
 3. 3.Uvjeti koje ponuditelji moraju ispuniti:
 4. 4.Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve pravne i/ili fizičke osobe koje su sukladno primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima ovlaštene za obavljanje rada dječjeg vrtića, odnosno, pružanje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja:
 5. 5.Ponuda svakog ponuditelja mora obvezno sadržavati:
 • ponuditelji su obvezni organizirati rad dječjeg vrtića, odnosno, redoviti program predškolskog odgoja i oborazovanja u postojećem poslovnom prostoru dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Luka na adresi Luka, Trg Sv. Roka 4, površine 400 m2;
 • ponuditelji su obvezni rad dječjeg vrtića, odnosno, redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja svakodobno provoditi u skladu s primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima;
 • ponuditelji su obvezni zadržati u radnom odnosu postojeće uposlenike Područnog odjela Dječjeg vrtića Kapljica u Luki, odnosno, sklopiti s istima odgovarajuće ugovore o radu, te osigurati eventualni dodatni potreban broja drugog adekvatnog osoblja u skladu s primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima;
 • ponuditelji su obvezni pored programa redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja ogranizirati programe učenja barem jednog stranog jezika, programe umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja, kao i druge programe u skladu s potrebama polaznika i zahtjevima roditelja;
 • ponuditelji su obvezni opremiti postojeći poslovni prostor dječjeg vrtića svom potrebnom opremom, igračkama, didaktičkim sadržajima i drugim uređajima potrebnima za početak rada;
 • ponuditelji su obvezni prije početka rada ishoditi sve potrebne suglasnosti/dozvole pri nadležnim tijelima radi početka obavljanja rada dječjeg vrtića, odnosno, pružanja usluga predškolskog odgoja i obrazovanja u poslovnom prostoru dječjeg vrtića na adresi Luka, Trg Sv. Roka 4;
 • ponuditelji su obvezni plaćati Općini Luka mjesečnu zakupninu za poslovni prostor dječjeg vrtića na adresi Luka, Trg Sv. Roka 4, čiji početni iznos iznosi 2.000,00 (dvije tisuće) kuna mjesečno, te plaćati sve režijske i druge troškove nastale redovnom uporabom navedenog poslovnog prostora dječjeg vrtića;
 • osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, prebivalište/sjedište, OIB, kontakt podatke);
 • podatke o uvjetima rada dječjeg vrtića, odnosno, pružanja usluga predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • podatke o ekonomskoj cijeni korištenja usluga dječjeg vrtića, odnosno, usluga predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • podatke o ponuđenom iznosu mjesečne zakupnine za poslovni prostor dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Luka;
 • program rada dječjeg vrtića, odnosno, pružanja usluga predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • rješenje o upisu u odgovarajući registar na području Republike Hrvatske iz kojeg je vidljivo ustrojstvo ponuditelja i njegovo ovlaštenje za obavljanje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • suglasnost nadležnog tijela za pružanje usluga redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • potvrdu porezne uprave kojom se dokazuje da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana do dana objave ovog javnog poziva;
 • dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost ponuditelja (BON2/SOL2), koji ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana računajući do dana objave ovog javnog poziva, s time da će se smatrati da je ponuditelj dokazao svoju financijsku sposobnost ukoliko mu glavni poslovni račun nije u posljednjih 6 (šest) mjeseci računajući od dana sastavljanja obrasca BON2/SOL2 ili drugog istovrijednog dokumenta bio u blokadi;
 • izjavu kojom će ponuditelj izričito, bezuvjetno i neopozivo potvrditi kako u cijelosti pristaje na uvjete navedene pod točkom 3. ovog javnog poziva;
 • solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos od 5.000,00 (pet tisuća) kuna kao jamstvo za ozbiljnost ponude;
 1. 6.Nepotpune i/ili nepravovremene ponude, te ponude ponuditelja koji imaju bilo kakvih nepodmirenih dugovanja prema Općini Luka, neće biti razmatrane.
 2. 7.Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu će se u obzir uzimati slijedeći kriteriji:

 

 • visina mjesečne zakupnine;
 • ekonomska cijena korištenja usluga dječjeg vrtića, odnosno, usluga predškolskog odgoja i obrazovanja;
 • program rada;

 

           pri čemu će najlošijem rezultatu unutar svakog naprijed navedenog kriterija biti dodijeljeno 5 (pet) bodova, dok će svaki slijedeći rezultat unutar svakog naprijed navedenog kriterija biti sukcesivno           uvećavan za dodatnih 5 (pet) bodova, nakon čega će međusobno biti zbrojeni svi bodovi svakog pojedinog naprijed navedenog kriterija, te će se stoga najpovoljnijom ponudom smatrati ona    ponuda koja će imati najveći ukupan broj bodova.

 1. 8.Ponuda za sudjelovanje s pripadajućom numeriranom dokumentacijom dostavlja se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici ili osobno na urudžbeni zapisnik na adresu: Općina Luka, Trg sv.Roka 1, 10296 Luka, s naznakom „ne otvarati – ponuda za organiziranje rada dječjeg vrtića“, najkasnije do 23. lipnja 2014. godine do 14:00 sati.
 2. 9.Poslovni prostor koji je predmet ovog javnog poziva može se osobno razgledati svakog radnog dana u vremenu od 10:00 – 12:00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 01/3393-560.
 3. 10.Ponude će se javno otvarati dana 23. lipnja 2014. godine u prostorijama Općine Luka, Trg sv.Roka 1, 10296 Luka u 14:00 sati. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje punomoći. O javnom otvaranju ponuda će biti sastavljen zapisnik, koji će po okončanju postupka javnog otvaranja ponuda supotpisati svi nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici, te kojom će im prilikom osobno biti uručen otpravak istog.
 4. 11.Pristigle ponude će pregledati i ocijeniti povjerenstvo koje će u tu svrhu imenovati općinski načelnik Općine Luka naknadnom pisanom odlukom, a koje će povjerenstvo sastaviti pisani zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te sukladno rezultatima, predložiti općinskom načelniku Općine Luka donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 5. 12.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bit će donesena najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda, te dostavljena svim ponuditeljima na dokaziv način.
 6. 13.Općinski načelnik Općine Luka će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti govor o zakupu poslovnog prostora dječjeg vrtića, te ugovor o reguliranju njihovih međusobnih prava i obveza, u roku od 15 (petnaest) dana od dana konačnosti odluke o odabiru. U istom će roku ostalim ponuditeljima na dokaziv način biti vraćeni izvornici jamstava za ozbiljnost ponude, dostavljeni Općini Luka u skladu s točkom 5. ovog javnog poziva.

 

 

                                                                                                                  Općinski načelnik

 

                                                                                                                ___________________

                                                                                                                     Darko Kralj dr.vet.med

 

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content