Javni poziv udrugama za prijavu programa

udrugepozi

Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata koje će se financirati iz Proračuna Općine Luka za 2016. godinu, a koje su od javnog interesa za Općinu Luka.

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA OPĆINU LUKA KOJE ĆE SE FINANCIRATI IZ PRORAČUNA OPĆINE LUKA U 2016. GODINI

1. Predmet javnog poziva

Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata koje će se financirati iz Proračuna Općine Luka za 2016. godinu, a koje su od javnog interesa za Općinu Luka.


2. Pravo na podnošenje prijave

Pravo na podnošenje prijedloga na ovaj javni poziv imaju sve registrirane udruge, neprofitne organizacije i ustanove koje su osnovane ili djeluju na području Općine Luka i bave se jednom ili više djelatnosti za koje je raspisan ovaj javni poziv.
Svaka udruga, neprofitna organizacija ili ustanova, podnosi prijavu za svaki program zasebno na propisanim obrascima.
Ovaj javni poziv ne odnosi se na vjerske zajednice, političke stranke i neprofitne organizacije kojima je Općina Luka osnivač.


3. Područje program odnosno projekata koja će se sufinancirati

Iz Proračuna Općine Luka mogu se financirati programi odnosno projekti iz sljedećih područja: sporta, kulture, manifestacija u kulturi, socijalne skrbi i humanitarne zaštite, programe mladih osoba i osoba treće životne dobi, programe koji se odnose na brigu o osobama s posebnim potrebama, te ostale programe i projekte za koje se može procijeniti da svojima aktivnostima ili djelovanjem promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Luka.


4. Postupak i rok za podnošenje prijave

Programi i projekti prijavljuju se isključivo na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka u toku radnog vremena (od ponedjeljka do petka od 7,30 do 15,30 sati) ili na web stranici Općine Luka www.opcina-luka.hr .
Prijave se dostavljaju osobno u radno vrijeme općine ili preporučenom poštom na adresu Općina Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka.
Rok za podnošenje prijava je 14. 3. 2015. godine.


5. Sadržaj prijave

Svaka prijava mora sadržavati:

– popunjen obrazac prijave – opći podaci,
– popunjen propisani obrazac specifikacije programa za 2016. god.,
– popunjen propisani obrazac prijave koji sadrži detaljan opis i financijski plan programa i projekta (podnosi se za svaki program posebno),
– izjavu o partnerstvu (samo ukoliko postoji partner na programu ili projektu),
– izjavu o nekažnjavanju,
– izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
– presliku rješenja o upisu u Registar udruga,
– presliku statuta.

 

6. Kriteriji za vrednovanje programa i projekata

Prilikom vrednovanja i ocjenjivanja dostavljenih programa i projekata primjenjivati će se sljedeći kriteriji:

1. iskustvo i stručnost prijavitelja za provođenje aktivnosti projekta ili programa (sposobnosti, vještine, znanje),
2. upravljački kapacitet prijavitelja (osobe koje će provoditi program, oprema, sposobnost upravljanja proračunom programa ili projekta),
3. jasno definirane obveze pojedinaca u provođenju programa ili projekta,
4. relevantnost prijedloga programa ili projekta u odnosu na postavljene ciljeve,
5. definiranost i ostvarivost ciljeva programa ili projekta,
6. jasno definirani korisnici programa ili projekta (broj, dob, spol, i sl.),
7. održivost rezultata programa ili projekta i način rješavanja mogućih problema u provedbi,
8. dosadašnji postignuti rezultati prijavitelja,
9. doprinos programa ili projekta afirmaciji identiteta Općine Luka i promidžbi općih vrijednosti Općine Luka,
10. realnost troškova programa ili projekta u odnosu na planirane rezultate i određenje vremenskog trajanja projekta,
11. financiranje programa ili projekta iz drugih izvora.

Svaki od navedenih kriterija boduje se ocjenom od 1 do 5, s tim da se broj bodova kod kriterija pod rednim brojevima 2., 3., 5. i 6. množe s dva, a broj bodova kod kriterija pod rednim brojevima 10. i 11. se množe s tri.
Najviši mogući broj ostvarenih bodova po jednom programu/projektu je 100 bodova.
Projekt ili program koji u postupku bodovanja ne ostvari 20 bodova ne može ostvariti pravo na financiranje prijavljenog projekta.

 

7. Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi općinski načelnik temeljem prijedloga povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava biti će objavljenja na web stranici općine i dostavljena svim podnositeljima prijava.

 

8. Pravo na prigovor

Svaki prijavitelj programa, koji je prijavio programe temeljem ovog javnog poziva ima pravo na prigovor u roku osma dana od dana objave Odluke na web stranici općine. Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupaka odabira programa koji će se financirati.
Prigovor se podnosi općinskom načelniku koji o istom odlučuje.
Podnositeljima prijava kojima nisu odobrena sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od osma dana oda dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa uz pravo Općine Luka da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

 

9. Informacije o javnom pozivu

Sva pitanja vezana na ovaj javni poziv mogu se dobiti upitom na e-mail općine: luka@opcina-luka.hr ili na broj telefona 01/3393 560.

Svu potrebnu dokumentaciju možete pruzeti na slijedećim linkovima

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content