Poslovnik Op?inskog vije?a Ispis

Poslovnik Op?inskog vije?a Op?ine Luka objavljen je u Glasniku Zagreba?ke upanije" Poslovnik Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 16/09, 

 

Ispravak Poslovnika Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 1/10