Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Ispis E-mail

Zakonom o pravu na pristup informacijama, ?lankom 3. (Narodne novine, broj 25/13) ure?eno je Ustavom Republike Hrvatske zajam?eno pravo na pristup informacijama fizi?kim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. 

Po zakonskoj definiciji pravo na pristup informacijama obuhva?a pravo korisnika na traenje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogu?i pristup zatraenoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze odre?ene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba zna?i uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizi?kih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe druk?ije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izra?ene.

Slubenik za informiranje

Op?ina Luka javnost rada ostvaruje putem objave informacija na slubenoj web-stranici te objavom akata u Glasniku Zagreba?ke upanije" koje su javno dostupne u elektroni?kom obliku i mogu?e im je pristupiti bez upu?ivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnoenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnoenjem zahtjeva slubeniku za informiranje Op?ine Luka. Pristup informacijama moe se postaviti na neki od sljede?ih na?ina:

1. telefonom na broj: (01)3393 560
2. faxom na broj: (01)3357 678
3. elektroni?kom potom slubeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
4. potom na adresu:Op?ina Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka,
5. osobno na adresu:Op?ina Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

Slubenik za informiranje:

Marija Kanceljak

Op?ina Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka
Tel: (01) 3393 560
Fax: (01) 3357 678
E-mail slubenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Radno vrijeme slubenika za informiranje:od 7,30 do 15,30 sati

Naknada za pristup informacijama

Za ostvarivanje prava na pristup informacijama korisnici ne pla?aju upravne i sudske pristojbe.

Temeljem ?lanka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama i Kriteriju za odre?ivanje visine naknade stvarnih materijalnih trokova i trokova dostave informacije (Narodne novine", broj 12/14), Op?ina Luka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih trokova, koji nastanu pruanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu trokova dostave traene informacije.

Visina naknade stvarnih materijalnih trokova odre?uje se u sljede?em iznosu:

1. preslik jedne stranice veli?ine A4 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veli?ine A3 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veli?ine A4 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veli?ine A3 1,60 kuna
5. elektroni?ki zapis na jednom CD-u 4,00 kuna
6. elektroni?ki zapis na jednom DVD-u 6,00 kuna
7. elektroni?ki zapis na memorijskoj kartici ovisno o koli?ini memorije 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizi?kog u elektroni?ki oblik 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektroni?ki zapis 1,00 kuna

Trokovi dostave informacija obra?unavaju se prema vae?em cjeniku redovnih potanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih trokova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju za odre?ivanje visine naknade stvarnih materijalnih trokova i trokova dostave informacije (Narodne novine", broj 12/14), tijelo javne vlasti odre?uje na na?in da u visinu naknade zara?una prosje?nu trinu cijenu za uslugu, troak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te troak potanskih usluga. Trokovi dostave informacija obra?unavaju se prema vae?em cjeniku potanskih usluga.

Prema ?lanku 4. Kriterija za odre?ivanje visine naknade stvarnih materijalnih trokova i trokova dostave informacije (Narodne novine", broj 12/14) tijelo javne vlasti dostaviti ?e korisniku informaciju po primitku dokaza o izvrenoj uplati.

Ukoliko iznos stvarnih materijalnih trokova odnosno trokova dostave prelazi 150,00 kuna, tijelo javne vlasti ?e zatraiti od korisnika da unaprijed poloi o?ekivani iznos tih trokova na ra?un tijela javne vlasti u roku od osam dana. Ukoliko korisnik u roku ne poloi navedeni iznos, smatrat ?e se da je odustao od zahtjeva.

Akti kojima je ure?eno pravo na pristup informacijama

    Propisi Republike Hrvatske:

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13),

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 85/15)

Zakon o zatiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),

Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/07, 86/12),

Zakon o zatiti tajnosti podataka (Narodne novine, broj 108/96, 79/07),

Zakon o medijima (Narodne novine, broj 59/04, 84/11, 81/13),

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),

Zakon o sustavu dravne uprave u odnosima uprave i gra?ana (Narodne novine, broj 150/11, 12/13),

Pravilnik o ustroju, sadraju i na?inu vo?enja slubenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine, broj 83/14),

Kriterij za odre?ivanje visine naknadne stvarnih materijalnih trokova i trokova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14),

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (Narodne novine, broj 19/10).

    Propisi Europske Unije:

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vije?a od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vije?a od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vije?a i Komisije.

    Akti Op?ine Luka:

Odluka o imenovanju slubenika za informiranje,

Slubeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,

Zahtjev za pristup informacijama,

 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Izvje?a:

Za svaku godinu slubenik za informiranje dostavlja izvje?e o ostvarivanju prava na pristup informacija.

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252454
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka