Ispis E-mail

U sklopu uvo?enja poslijepodnevnog rada DV Smokvica u Luki i ostvarivanja projektnog prijedloga pod nazivom Prilago?avanje potrebama roditelja djece rane i predkolske dobi op?ine Luka uvo?enjem poslijepodnevnog rada Dje?jeg vrti?a Smokvica", u DV Smokvica u Luki, pristigla je oprema, didaktika i igra?ke kojima smo obogatili prostor i sadraj soba dnevnog boravka za djecu i unaprijedili uvijete rada djelatnicima vrti?a u Luki. U sobama dnevnog boravka djece to su: ator za poticanje senzomotori?kog razvoja sa pripadaju?om opremom koja djeluje na sva dje?ja osjetila - sluh, vid, opip, miris, kretanje, labaratorij sa pripadaju?om opremom za istraiva?ki centar, oprema za centar voda-pijesak, za socio-emotivni i kreativni razvoj, oprema za likovni centar, razne drutvene igre. Obnovljen je i namjetaj novim stolom za previjanje te ormari?ima i policama za didaktiku. Za aktivan i kvalitetan boravak na zraku nabavljeni su bicikli, guralice, traktori, trampolin i ostalo. Informati?ku i medijsku opremu koju smo tako?er nabavili sredstvima iz ovog projekta odgojiteljice i stru?ni tim vrti?a koristi u neposrednom radu s djecom, te za dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa i profesionalno usavravanje. Zbog pove?anja broja upisane djece uvo?enjem novog programa, nabavljeno je i dodatno su?e i pribor za pripremu i serviranje hrane.

 

Projekt je ostvaren, nakon apliciranja, u suradnji sa partnerom Op?inom Luka, na pozivni natje?aj Ministarstva demografije i socijalne skrbi za dodjelu sredstava iz socijalnih fondova EU: Unaprje?enje usluga za djecu u sustavu ranog i predkolskog odgoja i obrazovanja" UP.02.2.2.08.

Provedbom projekta cilj je uskladiti poslovni i obiteljski ivot obitelji s djecom rane i predkolske dobi iz Op?ine Luka i okolnih op?ina kroz poslijepodnevni rad vrti?a, oja?ati kapacitete radnika, te nabavkom opreme osigurati poticajno okruenje za rad s djecom. Sva oprema pribavljena je od specijaliziranih tvrtki, zadovoljava sve kriterije sigurnosti i svrhovitosti u poticanju cjelovitog razvoja djece rane i predkolske dobi.

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266345
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka