Kona?na redoslijedna lista za stipendije za 2018/2019 Ispis E-mail

Na temelju ?lanka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednici odranoj dana 22. 11. 2018. godine sastavilo je

- KONA?NU - REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA KOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

po provedenom natje?aju KLASA:604-01/18-10/1, URBROJ:238/39-03-18-1 od 18. listopada 2018. godine

 

II. Pregledom dokumentacije i izra?unom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljede?i kandidati ostvarili pravo na stipendije:

 

a) Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije:

1. Petra Vrhovec, Zagorska cesta 17, ejinci Gimnazija Antuna Gustava Matoa, op?a gimnazija, 2. razred, bodovi: 49,00

2. Ema Gorup, III. odvojak Vadinske 2, Vadina, Zdravstveno u?ilite Zagreb, sanitarni tehni?ar, 1. razred, bodovi: 48,77

3. Ana Jagut, Mihanovi?eva 8, ejnci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 46,68

4. Juraj Kukolja, Dubravka Oegovi?a 34, Krajska Ves, Elektrostrojarska obrtni?ka kola Selska, autoelektri?ar, 2. razred, bodovi: 46,25

5. Mihael Ferneir, Trg svetog Roka 7, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", tehni?ar za ra?unalstvo, 4. razred, bodovi: 45,04

6. Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehni?ka kola, elektrotehni?ar, 4. razred, bodovi: 43,52

7. Nikola Slavec, Branka Masnjaka 22, Pluska, Srednja kola Bedekov?ina, rukovoditelj samohodnim gra?evinskim strojevima, 1. razred., bodovi: 42,41

8. Ajdin Kvrgi?, Branka Masnjaka 32, Pluska, I. tehni?ka kola Tesla, elektrotehni?ar, 2. razred, bodovi: 40,68

9. Jan Ivekovi?, Trg svetog Roka 6, Luka, Tehni?ka kola Ru?er Bokovi?, tehni?ar za o?nu optiku, 2. razred, bodovi: 39,79

10. Karla Belina Posavec, Posavci 1, Luka, Gimnazija Lucijana Vranjanina, prirodoslovno-matemati?ka gimnazija, 2. razred, bodovi: 39,59

11. Lea Megli?, Zelena ulica 1, Luka, Zdravstveno u?ilite Zagreb, farmaceutski tehni?ar, 2. razred, bodovi: 35,40

12. Rok Radanovi?, Brezje 4, ejinci, Srednja kola Zabok, hotelijersko turisti?ki tehni?ar, 3. razred, bodovi: 27,57

13. Tea Posavec, Posavci 10, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", op?a gimnazija, 3. razred, bodovi: 25,46

 

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Patricia Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Filozofski fakultet Zagreb, filozofija i talijanistika, 1. godina, bodovi: 50,52

2. Luka Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Kinezioloki fakultet, kineziologija, 2. godina, bodovi: 49,20

3. Martina Bera, Zagreba?ka 42, ejinci, Gra?evinski fakultet u Zagrebu, 2. godina, bodovi: 44,37

4. Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, ejinci, Tekstilno tehnoloki fakultet, projektiranje i menadment tekstila, 3. godina, bodovi: 39,24

5. Teodora Kralj, Herendi?i 3, Pluska, Tekstilno tehnoloki fakultet Zagreb, modni dizajn, 2. godina, bodovi: 34,87

6. Karlo Petek, Andrije Peteka 2, Vadina, Tehni?ko veleu?ilite Zagreb, mehatronika, 3. godina, bodovi: 22,94

7. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Medicinski fakultet Rijeka, dentalna medicina, 1. godina, bodovi: 20,24

8. Jurica Putri? Posavec, Lu?ka cesta 43, Luka, Medicinski fakultet Zagreb, medicina, 3. godina, bodovi: 16,00

 

Lucija Fure, D. Oegovi?a 3, Luka, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Farmacija, 1. godina, bodovi: 35,35, odustala je od zahtjeva za stipendiju iz razloga ostvarivanja prava na drugu vrstu stipendije.

Martina Herendi?, Herendi?i 1, Pluska, Sveu?ilite J. J. Strossmayera, odjel za kemiju, 3. godina, bodovi:28,71, odustala je od zahtjeva za stipendiju iz razloga ostvarivanja prava na drugu vrstu stipendije.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije, Povjerenstvo je odlu?ilo da se dio sredstava preraspodijeli za jednu u?eni?ku stipendiju, tako da je i podnositeljica zahtjeva za u?eni?ku (srednjokolsku) stipendiju pod rednim brojem 13. ostvarila pravo na stipendiju, sukladno Zaklju?ku o vrsti, broju i visini stipendija za k./ak. godinu 2018./2019. od 12. 07. 2018. godine.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije nakon preraspodjele, Povjerenstvo je odlu?ilo da se dodijeli studentska stipendija podnositelju zahtjeva Luki Skenderu sukladno Odluci Op?inskog vije?a od 10. 10. 2018. godine.

III. Redoslijedna lista kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije objavit ?e se na oglasnim plo?ama u svim naseljima Op?ine Luka i na web-stranici Op?ine Luka, te ?e se dostaviti svim sudionicima natje?aja.

IV. Protiv kona?ne redoslijedne liste podnositelji zahtjeva za stipendije nemaju pravo prigovora.

Povjerenstvo:

Damir ipek
Ana Capar Erakovi?
Valentina Postruin
eljko Halambek
Dubravka Trupec

Na temelju ?lanka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednici odranoj dana 22. 11. 2018. godine sastavilo je

-        KONA?NU   -   

REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJA
ZA KOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2018./2019.
po provedenom natje?aju KLASA:604-01/18-10/1, URBROJ:238/39-03-18-1
od 18. listopada 2018. godine

I. Povjerenstvo konstatira da su zahtjeve za stipendije, u roku koji je odre?en natje?ajem, predali sljede?i podnositelji:

a) Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije:

1.       Juraj Kukolja, Dubravka Oegovi?a 34, Krajska Ves, Elektrostrojarska obrtni?ka kola Selska, autoelektri?ar, 2. razred,

2.       Petra Vrhovec, Zagorska cesta 17, ejinci, Gimnazija Antuna Gustava Matoa, op?a gimnazija, 2. razred,

3.       Lea Megli?, Zelena ulica 1, Luka, Zdravstveno u?ilite Zagreb, farmaceutski tehni?ar, 2. razred,

4.       Ema Gorup, III. odvojak Vadinske 2, Vadina, Zdravstveno u?ilite Zagreb, sanitarni tehni?ar, 1. razred,

5.       Jan Ivekovi?, Trg svetog Roka 6, Luka, Tehni?ka kola Ru?er Bokovi?, tehni?ar za o?nu optiku, 2. razred,

6.       Ana Jagut, Mihanovi?eva 8, ejnci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, op?a gimnazija, 1. razred,

7.       Tea Posavec, Posavci 10, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, op?a gimnazija, 3. razred,

8.       Mihael Ferneir, Trg svetog Roka 7, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, tehni?ar za ra?unalstvo, 4. razred,

9.       Karla Belina Posavec, Posavci 1, Luka, Gimnazija Lucijana Vranjanina, Prirodoslovno-matemati?ka gimnazija, 2. razred,

10.   Ajdin Kvrgi?, Branka Masnjaka 32, Pluska, I. tehni?ka kola Tesla, elektrotehni?ar, 2. razred,

11.   Rok Radanovi?, Brezje 4, ejinci, Srednja kola Zabok, hotelijersko turisti?ki tehni?ar, 3. razred,

12.   Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehni?ka kola, elektrotehni?ar, 4. razred,

13.   Nikola Slavec, Branka Masnjaka 22, Pluska, Srednja kola Bedekov?ina, rukovoditelj samohodnim gra?evinskim strojevima, 1. razred.

 

 

 

b) Za STUDENTSKE stipendije:

 

1. Martina Bera, Zagreba?ka 42, ejinci, Gra?evinski fakultet u Zagrebu, 2. godina,

2. Martina Herendi?, Herendi?i 1, Pluska, Sveu?ilite J. J. Strossmayera, Odjel za kemiju, 3. godina,

3. Karlo Petek, Andrije Peteka 2, Vadina, Tehni?ko veleu?ilite Zagreb, mehatronika, 3. godina,

4. Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, ejinci, Tekstilno tehnoloki fakultet, projektiranje i menadment tekstila, 3. godina,

5. Lucija Fure, D. Oegovi?a 3, Luka, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Farmacija, 1. godina,

6. Luka Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Kinezioloki fakultet, kineziologija, 2. godina,

7. Patricia Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Filozofski fakultet Zagreb, filozofija i talijanistika, 1. godina,

8. Teodora Kralj, Herendi?i 3, Pluska, Tekstilno tehnoloki fakultet Zagreb, modni dizajn, 2. godina,

9. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Medicinski fakultet Rijeka, dentalna medicina, 1. godina,

10. Jurica Putri? Posavec, Lu?ka cesta 43, Luka, Medicinski fakultet Zagreb, medicina, 3. godina.

II. Pregledom dokumentacije i izra?unom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljede?i kandidati ostvarili pravo na stipendije:

a)       Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije:

1.    Petra Vrhovec, Zagorska cesta 17, ejinci Gimnazija Antuna Gustava Matoa, op?a gimnazija, 2. razred, bodovi: 49,00

2.    Ema Gorup, III. odvojak Vadinske 2, Vadina, Zdravstveno u?ilite Zagreb, sanitarni tehni?ar, 1. razred, bodovi: 48,77

3.    Ana Jagut, Mihanovi?eva 8, ejnci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 46,68

4.    Juraj Kukolja, Dubravka Oegovi?a 34, Krajska Ves, Elektrostrojarska obrtni?ka kola Selska, autoelektri?ar, 2. razred, bodovi: 46,25

5.    Mihael Ferneir, Trg svetog Roka 7, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, tehni?ar za ra?unalstvo, 4. razred, bodovi: 45,04

6.    Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehni?ka kola, elektrotehni?ar, 4. razred, bodovi: 43,52

7.    Nikola Slavec, Branka Masnjaka 22, Pluska, Srednja kola Bedekov?ina, rukovoditelj samohodnim gra?evinskim strojevima, 1. razred., bodovi: 42,41

8.    Ajdin Kvrgi?, Branka Masnjaka 32, Pluska, I. tehni?ka kola Tesla, elektrotehni?ar, 2. razred, bodovi: 40,68

9.    Jan Ivekovi?, Trg svetog Roka 6, Luka, Tehni?ka kola Ru?er Bokovi?, tehni?ar za o?nu optiku, 2. razred, bodovi: 39,79

10.Karla Belina Posavec, Posavci 1, Luka, Gimnazija Lucijana Vranjanina, prirodoslovno-matemati?ka gimnazija, 2. razred, bodovi: 39,59

11.Lea Megli?, Zelena ulica 1, Luka, Zdravstveno u?ilite Zagreb, farmaceutski tehni?ar, 2. razred, bodovi: 35,40

12.Rok Radanovi?, Brezje 4, ejinci, Srednja kola Zabok, hotelijersko turisti?ki tehni?ar, 3. razred, bodovi: 27,57

13.Tea Posavec, Posavci 10, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, op?a gimnazija, 3. razred, bodovi: 25,46

b)      Za STUDENTSKE stipendije:

1.    Patricia Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Filozofski fakultet Zagreb, filozofija i talijanistika, 1. godina, bodovi: 50,52

2.    Luka Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Kinezioloki fakultet, kineziologija, 2. godina, bodovi: 49,20

3.    Martina Bera, Zagreba?ka 42, ejinci, Gra?evinski fakultet u Zagrebu, 2. godina, bodovi: 44,37

4.    Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, ejinci, Tekstilno tehnoloki fakultet, projektiranje i menadment tekstila, 3. godina, bodovi: 39,24

5.    Teodora Kralj, Herendi?i 3, Pluska, Tekstilno tehnoloki fakultet Zagreb, modni dizajn, 2. godina, bodovi: 34,87

6.    Karlo Petek, Andrije Peteka 2, Vadina, Tehni?ko veleu?ilite Zagreb, mehatronika, 3. godina, bodovi: 22,94

7.    Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Medicinski fakultet Rijeka, dentalna medicina, 1. godina, bodovi: 20,24

8.    Jurica Putri? Posavec, Lu?ka cesta 43, Luka, Medicinski fakultet Zagreb, medicina, 3. godina, bodovi: 16,00

________________________________________________________________________________

Lucija Fure, D. Oegovi?a 3, Luka, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Farmacija, 1. godina, bodovi: 35,35, odustala je od zahtjeva za stipendiju iz razloga ostvarivanja prava na drugu vrstu stipendije.

Martina Herendi?, Herendi?i 1, Pluska, Sveu?ilite J. J. Strossmayera, odjel za kemiju, 3. godina, bodovi:28,71, odustala je od zahtjeva za stipendiju iz razloga ostvarivanja prava na drugu vrstu stipendije.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije, Povjerenstvo je odlu?ilo da se dio sredstava preraspodijeli za jednu u?eni?ku stipendiju, tako da je i podnositeljica zahtjeva za u?eni?ku (srednjokolsku) stipendiju pod rednim brojem 13. ostvarila pravo na stipendiju, sukladno Zaklju?ku o vrsti, broju i visini stipendija za k./ak. godinu 2018./2019. od  12. 07. 2018. godine.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije nakon preraspodjele, Povjerenstvo je odlu?ilo da se dodijeli studentska stipendija podnositelju zahtjeva Luki Skenderu sukladno Odluci Op?inskog vije?a od 10. 10. 2018. godine.

III. Redoslijedna lista kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije objavit ?e se na oglasnim plo?ama u svim naseljima Op?ine Luka i na web-stranici Op?ine Luka, te ?e se dostaviti svim sudionicima natje?aja.

IV. Protiv kona?ne redoslijedne liste podnositelji zahtjeva za stipendije nemaju pravo prigovora.

 

 

Povjerenstvo:

Damir ipek

Ana Capar Erakovi?
Valentina Postruin

                                                                                                                    eljko Halambek

                                                                                                                    Dubravka Trupec

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248530
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka