Privremena redoslijedna lista za stipendije 2018/2019 Ispis E-mail

Na temelju ?lanka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednici odranoj dana 22. 11. 2018. godine sastavilo je

PRIVREMENU - REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA KOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2018./2019. po provedenom natje?aju KLASA:604-01/18-10/1,URBROJ:238/39-03-18-1 od 18. listopada 2018. godine

 

a) Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije:

1. Petra Vrhovec, Zagorska cesta 19, ejinci Gimnazija Antuna Gustava Matoa, op?a gimnazija, 2. razred, bodovi: 49,00
2. Ema Gorup, III. odvojak Vadinske 2, Vadina, Zdravstveno u?ilite Zagreb, sanitarni tehni?ar, 1. razred, bodovi: 48,77
3. Ana Jagut, Mihanovi?eva 8, ejnci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 46,68
4. Juraj Kukolja, Dubravka Oegovi?a 34, Krajska Ves, Elektrostrojarska obrtni?ka kola Selska, autoelektri?ar, 2. razred, bodovi: 46,25
5. Mihael Ferneir, Trg svetog Roka 7, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", tehni?ar za ra?unalstvo, 4. razred, bodovi: 45,04
6. Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehni?ka kola, elektrotehni?ar, 4. razred, bodovi: 43,52
7. Nikola Slavec, Branka Masnjaka 22, Pluska, Srednja kola Bedekov?ina, rukovoditelj samohodnim gra?evinskim strojevima, 1. razred., bodovi: 42,41
8. Ajdin Kvrgi?, Branka Masnjaka 32, Pluska, I. tehni?ka kola Tesla, elektrotehni?ar, 2. razred, bodovi: 40,68
9. Jan Ivekovi?, Trg svetog Roka 6, Luka, Tehni?ka kola Ru?er Bokovi?, tehni?ar za o?nu optiku, 2. razred, bodovi: 39,79
10. Karla Belina Posavec, Posavci 1, Luka, Gimnazija Lucijana Vranjanina, prirodoslovno-matemati?ka gimnazija, 2. razred, bodovi: 39,59
11. Lea Megli?, Zelena ulica 1, Luka, Zdravstveno u?ilite Zagreb, farmaceutski tehni?ar, 2. razred, bodovi: 35,40
12. Rok Radanovi?, Brezje 4, ejinci, Srednja kola Zabok, hotelijersko turisti?ki tehni?ar, 3. razred, bodovi: 27,57
13. Tea Posavec, Posavci 10, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", op?a gimnazija, 3. razred, bodovi: 25,46

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Patricia Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Filozofski fakultet Zagreb, filozofija i talijanistika, 1. godina, bodovi: 50,52
2. Luka Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Kinezioloki fakultet, kineziologija, 2. godina, bodovi: 49,20
3. Martina Bera, Zagreba?ka 42, ejinci, Gra?evinski fakultet u Zagrebu, 2. godina, bodovi: 44,37
4. Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, ejinci, Tekstilno tehnoloki fakultet, projektiranje i menadment tekstila, 3. godina, bodovi: 39,24
5. Teodora Kralj, Herendi?i 3, Pluska, Tekstilno tehnoloki fakultet Zagreb, modni dizajn, 2. godina, bodovi: 34,87
6. Martina Herendi?, Herendi?i 1, Pluska, Sveu?ilite J. J. Strossmayera, odjel za kemiju, 3. godina, bodovi:28,71
7. Karlo Petek, Andrije Peteka 2, Vadina, Tehni?ko veleu?ilite Zagreb, mehatronika, 3. godina, bodovi: 22,94
8. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Medicinski fakultet Rijeka, dentalna medicina, 1. godina, bodovi: 20,24
9. Jurica Putri? Posavec, Lu?ka cesta 43, Luka, Medicinski fakultet Zagreb, medicina, 3. godina, bodovi: 16,00

________________________________________________________________________________

Lucija Fure, D. Oegovi?a 3, Luka, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Farmacija, 1. godina, bodovi: 35,35, odustala je od zahtjeva za stipendiju iz razloga ostvarivanja prava na drugu vrstu stipendije.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije, Povjerenstvo je odlu?ilo da se dio sredstava preraspodijeli za jednu u?eni?ku stipendiju, tako da je i podnositeljica zahtjeva za u?eni?ku (srednjokolsku) stipendiju pod rednim brojem 13. ostvarila pravo na stipendiju, sukladno Zaklju?ku o vrsti, broju i visini stipendija za k./ak. godinu 2018./2019. od 12. 07. 2018. godine.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije nakon preraspodjele, Povjerenstvo je odlu?ilo da se dodijeli studentska stipendija podnositelju zahtjeva Luki Skenderu sukladno Odluci Op?inskog vije?a od 10. 10. 2018. godine.

III. Redoslijedna lista kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije objavit ?e se na oglasnim plo?ama u svim naseljima Op?ine Luka i na web-stranici Op?ine Luka, te ?e se dostaviti svim sudionicima natje?aja.

IV. U roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objave redoslijedne liste kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Op?inskom vije?u, koje je duno o istom se o?itovati u roku od 30 (slovima: trideset) dana.

 

 

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266367
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka