Op?insko Vije?e - Konstituiraju?a sjednica Ispis E-mail

IZVJE?E

O PROVEDENIM IZBORIMA

za Op?insko vije?e Op?ine Luka i op?inskog na?elnika Op?ine Luka

I. Izbori za Op?insko vije?e Op?ine Luka

1. Izbori za ?lanove Op?inskog vije?a Op?ine Luka odrani su 17. svibnja 2009. godine. Op?ina Luka ima 1.163 bira?a upisanih u popis bira?a, od ?ega je glasovalo 675 bira?a od ?ega su 664 listi?a bili vae?i, a 11 nevae?i.

2. Na izborima je sudjelovala Hrvatska demokratska zajednica HDZ, Hrvatska selja?ka stranka HSS, Nezavisna op?inska lista Damir Hrina i Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP. Prema rezultatima glasovanja utvr?enim od strane Op?inskog izbornog povjerenstva Op?ine Luka, HDZ je dobila 272 glasa ili 40,96%, HSS 70 glasova ili 10,54%, Nezavisna op?inska lista Damir Hrina 232 glasa ili 34,94% i SDP 90 glasova ili 13,55%.

II. Izbori za op?inskog na?elnika Op?ine Luka

1. Izbori za op?inskog na?elnika Op?ine Luka odrani su u dva kruga 17. i 31. svibnja 2009. godine. Op?ina Luka ima 1.163 bira?a upisanih u popis bira?a, od ?ega je u prvom krugu glasovalo 675, od ?ega je bilo 659 vae?ih listi?a i 16 nevae?ih listi?a.

U drugom krugu izbora od ukupno 1.163 bira?a glasalo je 745 bira?a, od ?ega je bilo 735 vae?ih glasa?kih listi?a i 10 nevae?ih listi?a.

2. Na izborima za op?inskog na?elnika u prvom krugu izbora su sudjelovali sljede?i kandidati: eljko Halambek koji je dobio 68 glasova, Darko Kralj koji je dobio 332 glasa i Dragutin Mikaj koji je dobio 259 glasova.

U drugom krugu izbora sudjelovala su dva kandidata: Darko Kralj koji je dobio 434 glasa ili 58,26% i Dragutin Mikaj koji je dobio 301 glas ili 40,40%.

Ostavke na mjesto ?lanova Op?inskog vije?a su dali:

Darko Kralj kojem je zamjenik eljko Kostanj?ar,

Damir Hrina kojem je zamjenik Ivica Pravdi? i

Dragutin Mikaj kojem je zamjenik Kreimir Tu?man.

Po provedenim izborima i podnesenim ostavkama utvr?en je sljede?i

SASTAV OP?INSKOG VIJE?A OP?INE LUKA:

Kreimir Tu?man - HDZ

Vladimir Husnjak - HDZ

Mladen Boi? - HDZ

Dubravka Trupec - HDZ

Dragutin Hlad - HDZ

Ivica Pravdi? NEZAVISNA LISTA

eljko Kostanj?ar NEZAVISNA LISTA

Franjo Poari? NEZAVISNA LISTA

Igor Vrhovec NEZAVISNA LISTA

eljka Halambek - SDP

Stjepan Majdak Zebi? HSS.

Predsjednik Mandatne komisije
Kreimir Tu?man, v.r.

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1250640
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka