Natje?aj za stipendije 2017/2018.g. Ispis E-mail

Dokumentacija za natje?aj:

 

NATJE?AJ za dodjelu stipendija za kolsku/akademsku godinu 2017./2018.

I. OP?I UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo sudjelovanja na natje?aju imaju u?enici i studenti ?iji roditelji ili skrbnici imaju prebivalite na podru?ju Op?ine Luka.

Stipendiranje se ostvaruje po osnovi uspjeha u kolovanju i socijalno-materijalnog statusa te ispunjenja sljede?ih op?ih uvjeta:

-za U?ENIKE da su redoviti u?enici srednje kole i da imaju prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje kole, odnosno osmi razred osnovne kole, najmanje 3,0

- da su dravljani Republike Hrvatske,

- za STUDENTE da su redoviti studenti,

- da su dravljani Republike Hrvatske.

Kriteriji za utvr?ivanje redoslijedne liste kandidata za dodjelu stipendija su:

1. Uspjeh u u?enju:

- op?i uspjeh (za u?enike) odnosno prosjek ocjena prethodne akademske godine (za studente),

- zavren broj godina srednje kole, odnosno fakulteta,

- usporedno upisane osnovne ili srednje kole (glazbena i sl.) prema verificiranim programima Ministarstva.

2. Natjecanja:

- upanijska natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

- dravna natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

- fakultetska nagrada ili objava znanstvenog rada.

3. Socijalni status:

- iznos prihoda po ?lanu doma?instva u ovoj godinu u odnosu na prosje?nu pla?u ispla?enu u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

4. Oteavaju?e okolnosti materijalnog poloaja u obitelji:

- djeca invalidi 80-100%,

- djeca jednog ili oba roditelja 100% invalida,

- samohrani roditelj,

- ostala kolska djeca u obitelji.

II. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAE ZAHTJEVU

Podnositelji su duni priloiti sljede?e:

1. obrazac prijave podie se u Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka ili na web stranici Op?ine Luka: www.opcina-luka.hr,

2. ivotopis,

3. potvrdu o redovitom upisu u kolu, odnosno fakultet u kolskoj/akademskoj godini 2017./2018.,

4. preslika svjedodbe prethodne kolske godine, odnosno preslika ocjena poloenih ispita za studente originali se predaju samo na uvid prilikom predaje dokumentacije,

5. dokaz o polaenju usporedno upisane osnovne ili srednje kole (glazbena i sl.) prema verificiranim programima Ministarstva (ako podnositelj zahtjeva za stipendiju polazi takvu kolu),

6. dokaz o sudjelovanjima na natjecanjima diploma, svjedodba, uvjerenje, priznanje i sl. (ako je podnositelj sudjelovao na natjecanjima) predaje se preslika uz predo?enje originala prilikom predaje dokumentacije,

7. preslika domovnice ili osobne iskaznice,

8. preslika rodnog lista,

9. potvrda o prebivalitu za SVE ?lanove zajedni?kog ku?anstva (potvrdu izdaje nadlena policijska postaja za svrhe stipendije besplatno) ili izjava o zajedni?kom ku?anstvu ovjerena kod javnog biljenika,

10. porezna potvrda o visini dohotka za SVE ?lanove ku?anstva uklju?uju?i i podnsitelja zahtjeva - u?enika/studenta, za razdoblje od 01. 01. 2017. do 31. 08. 2017. godine (od nadlene Porezne uprave potrebno je zatraiti poreznu potvrdu za sve ?lanove ku?anstva putem obrasca zahtjeva koji moete preuzeti ovdje za svakog ?lana ku?anstva potrebno je ispuniti zasebni zahtjev). Obrtnici i nositelji OPG-ova te ostali koji nisu u mogu?nosti ishoditi poreznu potvrdu o visini dohotka za razdoblje 01. 01. 2017. do 31. 08. 2017., duni su, uz dokumentaciji koja se prilae zahtjevu za stipendiju, dostaviti poreznu potvrdu o visini dohotka za razdoblje 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. godine.

11. dokazi o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (rjeenje o invalidnom statusu kandidata ili roditelja, presuda o razvodu braka, izvod iz matice umrlih, potvrde o kolovanju za ostalu kolsku djecu iz obitelji osim kandidata) predaje se preslika uz predo?enje originala prilikom predaje dokumentacije,

12. izjava podnositelja da ne prima drugu stipendiju - podie se u Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka ili na web stranici Op?ine Luka: www.opcinaluka.hr .

III. TRAJANJE NATJE?AJA

Natje?aj traje 15 dana od dana objave, odnosno do 14. 11. 2017. godine do 15,30 sati bez obzira na na?in dostave.

IV. TIJELO KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Zahtjevi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, preporu?eno potom ili neposrednom dostavom radnim danima (ponedjeljak-petak) od 7,30 15,30 sati. Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom Ne otvaraj NATJE?AJ ZA STIPENDIJE, za Povjerenstvo za dodjelu stipendija".

Sve informacije vezane za ovaj natje?aj mogu se dobiti u Op?ini Luka, na broj telefona (01) 3393 560 ili slanjem upita na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

IV. ROK OBJAVLJIVANJA REZULTATA NATJE?AJA

Povjerenstvo za stipendije objaviti ?e Redoslijednu listu kandidata na oglasnim plo?ama u svim naseljima i na slubenoj web-stranici Op?ine Luka te dostaviti sudionicima natje?aja najkasnije u roku mjesec dana od dana isteka roka natje?aja.

V. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Op?ina Luka ?e u kolskoj/akademskoj godini 2017./2018. dodijeliti 10 (deset) u?eni?kih - srednjokolskih i 10 (deset) studentskih stipendija. Op?ina Luka zadrava pravo preraspodijele nedodjeljenih sredstva jedne vrste stipendija, na drugu vrstu stipendija.

Stipendije se ispla?uju u razdoblju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine.

U?eni?ka - srednjokolska stipendija iznosi 250,00 kuna mjese?no. Studentska stipendija iznosi 400,00 kuna mjese?no.

Na?elnik
Darko Kralj, dr.vet.med.

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266386
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka