Jedinstveni zahtjevi za potporu za 2017. godinu Ispis E-mail

 

Od danas poljoprivrednici mogu podnijeti Jedinstvene zahtjeve za potporu za 2017. godinu evo to se mijenja u odnosu na prethodnu godinu

Od danas, 6. oujka 2017. godine poljoprivredni proizvo?a?i mogu podnositi Jedinstveni zahtjev za potporu za 2017. godinu Agenciji za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izravna pla?anja i IAKS mjere ruralnog razvoja provode se na isti na?in kao dvije protekle godine (2015.-2016.) uz nekoliko novih uvjeta za ostvarivanje potpore, koje donosimo u nastavku:
 

DRAVNA POTPORA ZA OSJETLJIVE SEKTORE

Pla?anja u iznimno osjetljivim sektorima (mlije?ne krave, krma?e, duhan i maslinovo ulje) od 2017. godine i dalje ?e se financirati, ali po pravilima odgovaraju?ih EU uredbi koje ure?uju de-minimis potpore.
 
Pla?anje za mlije?ne krave je pove?ano na maksimalno 1.000 kuna/mlije?noj kravi (prole godine je bilo 625 kn po grlu), a kod krma?a je uvedeno dodatno pla?anje od 470 kuna/krma?i ukoliko se radi o uzgojno valjanoj ivotinji (prole je godine bilo samo 530 kn po grlu, a od ove godine ukupno 1.000 kn po grlu). Ostali uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore isti su kao prethodnih godina.

 

ODRAVANJE PANJAKA ISPAOM

Minimalna aktivnost na povrinama koje su u ARKOD-u i na jedinstvenom zahtjevu 2017. evidentirane kao panjaci i krki panjaci je isklju?ivo ispaa (a ne i konja kao to je bilo prole godine) i to s najmanje 0,3 uvjetnih grla panih ivotinja na krkim panjacima ili najmanje 0,5 uvjetnih grla panih ivotinja na kontinentalnim panjacima, koje korisnik ima evidentirane u JRD-u po prihvatljivom hektaru za izravna pla?anja. Izravna pla?anja po povrini dodjeljuju se samo za one povrine panjaka za koje je zadovoljen uvjet dranja minimalnog broja uvjetnih grla. Prole godine minimalni uvjet je bio 0,1 uvjetno grlo.
 

OSTVARIVANJE IZRAVNIH PLA?ANJA NA POVRINAMA POD SOJOM

Korisnik ?e ostvariti izravna pla?anja za prihvatljive povrine pod sojom (osnovno pla?anje, zeleno pla?anje, PVP za krmne proteinske usjeve) na kojoj je soja proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje u koli?ini od najmanje 80 kg/ha prijavljene povrine soje o ?emu korisnik dostavlja podrunici Agencije za pla?anja do 15. listopada 2017. godine sljede?e dokaze:

  • kopiju ra?una o pla?enom komercijalnom sjemenu kojeg koristi te godine ili drugi dokument kojim se moe dokazati porijeklo i koli?ina sjemena i
  • certifikat s vre?e kojeg ?e mu Agencija za pla?anja nakon ponitavanja vratiti ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. 

 

NACIONALNA REZERVA PRAVA NA PLA?ANJA

Uvjeti za dodjelu prava iz nacionalne rezerve ostaju nepromijenjeni, uz nekoliko novosti:

  • korisnici kojima se u 2017. godini dodijele nova prava na pla?anja iz nacionalne rezerve temeljem koritenja poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske, duni su ta prava vratiti u nacionalnu rezervu prava ukoliko izgube pravo koritenja predmetnog poljoprivrednog zemljita;
  • ako iznos nacionalne rezerve u 2017. ne?e biti dostatan za dodjelu prava na pla?anja korisnicima dravnog poljoprivrednog zemljita i korisnicima na podru?jima s ograni?enjima, vrijednost prava ovih kategorija bit ?e umanjena u odnosu na prosje?nu nacionalnu vrijednost;
  • korisnici izravnih pla?anja koji posjeduju prava na pla?anja koja im vie ne trebaju, mogu prava dobrovoljno vratiti u nacionalnu rezervu, kako bi se mogla dalje koristiti u sadanjem programskom razdoblju EU (do 2020. godine).

 

PROIZVODNO-VEZANA PLA?ANJA (PVP)

Od 2017. godine uvodi se modifikacija iznosa sektorskih omotnica PVP na slijede?i na?in:  
       smanjenje maksimalne omotnice za e?ernu repu za 1,43 milijuna eura
       pove?anje maksimalne omotnice za mlije?ne krave za 995 tisu?a eura
       pove?anje maksimalne omotnice za tov goveda za 432 tisu?a eura
 
Promjena omotnice PVP za razdoblje 2017.-2019.

PVP 2017-2019

Okvirni (notificirani) broj grla/hektara

%  omotnice izravnih pla?anja

 Godinja omotnica za mjeru,
u eurima

Okvirni jedini?ni iznos,
 u eurima (*)                                        

Krave u proizvodnji mlijeka

131.000

4,94

21.361.795

163

Tov junadi

130.000

3,13

13.534.903

104

Krave dojilje

50.000

1,60

6.918.800

138

Ovce i koze

500.000

1,18

5.102.615

10

Povr?e

4.800

0,47

2.032.398

423

Vo?e

9.400

0,50

2.162.125

230

e?erna repa

23.000

1,18

5.102.615

222

Krmni proteinski usjevi

70.000

2,00

8.648.500

124

Ukupno

 

15,00

64.863.750

 

(*) okvirni jedini?ni iznos je kvocijent omotnice i okvirnog (notificiranog) broja hektara/grla. Kona?ni jedini?ni iznos ovisi o broju prihvatljivih hektara/grla. 
 

Postoje?i kriteriji prihvatljivosti grla i hektara za PVP ostaju na snazi uz slijede?e izmjene:
 
1)     PVP za krave u proizvodnji mlijeka
 isporuka otkupljiva?u mlijeka najmanje 3.500 litara mlijeka po grlu godinje ili registracija za poslovanje s hranom ivotinjskog podrijetla (prijanja  minimalna isporu?ena koli?ina mlijeka je bila 3.860 litara);
     grlo u sustavu kontrole mlije?nosti Hrvatske poljoprivredne agencije, osim za male farme do 5 krava u proizvodnji mlijeka;
     dranje grla najmanje 100 dana nakon krajnjeg roka za zakanjele zahtjeve (do 18. rujna 2017.);
U PVP za krave u proizvodnji mlijeka se uvodi djelomi?na preraspodjela sredstava omotnice na tri razreda veli?ine stada: 0-50 grla; 51-200 grla; vie od 200 grla, pomo?u tri modulirana jedini?na iznosa potpore primjenom koeficijenata:  I grupa: 1,00;  II grupa: 0,83; III grupa: 0,68.
 
2)     PVP za krave dojilje
     dranje grla najmanje 100 dana nakon krajnjeg roka za zakanjele zahtjeve (do 18. rujna 2017.);
 
3)     PVP za povr?e
 
     nisu prihvatljive povrine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekoloku proizvodnju ili ekoloku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja. Razlog ovakvoj promjeni nalazi se u tome to su proizvodno vezane potpore proizvodno orijentirane i financijski jako limitirane te su stoga usmjere za konvencionalnu proizvodnju, dok ekoloki proizvo?a?i svoju dodatnu proizvodno vezanu potporu ostvaruju u okviru Programa ruralnog razvoja RH (Mjera 11). 
     na listu prihvatljivih kultura dodaje se ?i?oka
 
4)     PVP za vo?e
 
     nisu prihvatljive povrine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekoloku proizvodnju ili ekoloku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja;
     na listu prihvatljivih kultura dodaju se pasja rua i sibirska borovnica
     dodatni agronomski kriteriji:
za postoje?e nasade: odravanje nasada u skladu s tehnolokim smjernicama Zavoda za vo?arstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo http://www.mps.hr/default.aspx?id%3D18968&;source=gmail&ust=1489178128811000&usg=AFQjCNHkxjpWQmoTZjq_KTKm9VEGuTg7xg">http://www.mps.hr/default.aspx?id=18968
za nove nasade: podizanje nasada koritenjem deklariranog sadnog materijala te u skladu s tehnolokim smjernicama Zavoda za vo?arstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.
 
5)     PVP za e?ernu repu
 
     nisu prihvatljive povrine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekoloku proizvodnju ili ekoloku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja.
 
6)     PVP za krmne proteinske usjeve
     nisu prihvatljive povrine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekoloku proizvodnju ili ekoloku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja;
 
     dosadanji kriterij dranja barem 4 uvjetna grla na poljoprivrednom gospodarstvu po prihvatljivom hektaru soje smanjuje se na obvezu dranja barem 2 uvjetna grla po prihvatljivom hektaru soje
 
Vie o ovoj temi u Pravilniku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_19_446.html&;source=gmail&ust=1489178128811000&usg=AFQjCNF6439AuJcCw6rplUABd0H9IpeocA">http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_19_446.html
 
Kao i prijanjih godina, jedinstveni zahtjev poljoprivredni proizvo?a?i ispunjavaju elektronski kroz AGRONET sustav, a podnose papirnato potom ili osobno u podrunicama Agencije za pla?anja u upanijama  - od danas do 15. svibnja 2017. godine. Svi koji nisu u mogu?nosti samostalno popuniti zahtjev u AGRONET-u, pomo? mogu dobiti u:  
 
      podrunicama Agencije za pla?anja u upanijama (http://www.apprrr.hr/kontakt-&;source=gmail&ust=1489178128811000&usg=AFQjCNGq0qxfT2WEOBiz99XKDO1LATCzBQ">http://www.apprrr.hr/kontakt- 441.aspx ),
      ispostavama Savjetodavne slube (http://www.savjetodavna.hr/&;source=gmail&ust=1489178128811000&usg=AFQjCNF1rjmmPS42uqIAZ5XZ4FGyqiMpug">http://www.savjetodavna.hr) i
      ispostavama Hrvatske poljoprivredne agencije (http://www.hpa.hr/&;source=gmail&ust=1489178128811000&usg=AFQjCNEWjsUe4xNAeemvq16rza-bauOUAw">http://www.hpa.hr/).   
     ispostavama Hrvatske poljoprivredne agencije (http://www.hpa.hr/&;source=gmail&ust=1489178128811000&usg=AFQjCNEWjsUe4xNAeemvq16rza-bauOUAw">http://www.hpa.hr/).   

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1249168
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka