Natje?aj za zakup poslovnog prostora Ispis E-mail
Utorak, 09 Kolovoz 2016 05:41

Na temelju ?lanka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 18/16 i 20/16) op?inski na?elnik raspisuje

N A T J E ? A J  ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

I.

Predmet zakupa je poslovni prostor na adresi Trg svetog Roka 4 u Luki, koji ?ini: 65 m2 prodajnog prostora, 120 m2 skladinog prostora u zgradi i sanitarni ?vor.

Prostor se daje u zakup za obavljanje prodaje prehrambene robe, kolskog pribora i uredskog materijala, elektroinstalacijskog materijala te ostale robe iroke potronje.

II.

Poslovni prostor iz to?ke I. daje se u zakup u vi?enom stanju, na vrijeme od pet godina.

III.

Po?etni iznos mjese?ne zakupnine iznosi 7.100,00 kuna.

Jam?evina iznosi dvostruki iznos po?etnog iznosa zakupnine, odnosno 14.200,00 kuna.

Osim ugovorene zakupnine, zakupnik ima obvezu, za zakupljeni poslovni prostor pla?ati sve reije i voditi brigu o mjerama zatite od poara.

IV.

Ponudu moe podnijeti svaka fizi?ka osoba i pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz to?ke I. u Republici Hrvatskoj, odnosno koja ima registriranu podrunicu u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da nema dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Op?ini Luka.

V.

Ne?e se razmatrati zakanjele i nepotpune ponude kao i ponude bez traenih priloga te ?e se iste vratiti ponuditelju.

VI.

Jam?evina se upla?uje u iznosu od 14.200,00 kuna, prije isteka roka za podnoenje pismenih ponuda za natje?aj i to u korist prora?una Op?ine Luka HR3423600001854800002, model HR24 poziv na broj 7803-OIB.

Natjecatelju ?ija ponuda ?e biti izabrana kao najpovoljnija, upla?ena jam?evina se ne?e vratiti, ve? ?e se ista zadrati do isteka ugovora o zakupu, kao sredstvo osiguranja redovnog pla?anja ugovorene zakupnine, a ostalim natjecateljima ?e se vratiti u roku petnaest dana od kona?nosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili sklapanja ugovora o zakupu, jam?evina se ne vra?a.

VII.

Ponuditelji u ponudi moraju navesti sljede?e:

1. ime, prezime odnosno naziv, OIB, kontakt te adresu odnosno sjedite,

2. iznos zakupnine koju nude,

3. broj teku?eg ili iro ra?una (IBAN) radi eventualnog povrata jam?evine.

Uz ponudu je potrebno priloiti:

1. presliku izvoda iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovaraju?eg registra, ne stariju od tri mjeseca od dana objave ovoga natje?aja, iz kojeg je vidljivo, da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju se predmetni prostor daje u zakup,

2. presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana objave ovoga natje?aja,

3. potvrdu Op?ine Luka o stanju duga ne stariju od 30 dana od dana objave ovoga natje?aja,

4. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucijama kojima se dokazuje solventnost ponuditelja (BON2/SOL2),

5. dokaz o uplati jam?evine (preslika uplatnice li virmana).

Rok za podnoenje ponuda je osam dana od dana objave u dnevnom tisku, odnosno do 18. 08. 2016. godine do 15,30 sati.

VIII.

Ponude s pripadaju?om numeriranom i uvezenom dokumentacijom podnose se u pismenom obliku i to neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, ili preporu?enom potom, u zatvorenoj i zape?a?enoj omotnici na navedenu adresu uz napomenu: NE OTVARATI PONUDA ZA NATJE?AJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA".

IX.

Pregled poslovnog prostora moe se obaviti prema prethodnom dogovoru s Jedinstvenim upravnim odjelom Op?ine Luka od ponedjeljka do petka od 7,30 do 15,30 sati.

X.

Ponude ?e javno otvoriti Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora dana 18. 08. 2016. godine u 15,30 sati.

Postupku otvaranja ponuda mogu biti prisutni ponuditelji ili ovlateni predstavnici ponuditelja uz predo?enje valjane punomo?i.

XI.

Pristigle ponude ?e pregledati i ocijeniti Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora i op?inskom na?elniku predloiti donoenje odluke o odabiru.

Najpovoljnijom ponudom ?e se smatrati ponuda koja ?e, uz ispunjavanje uvjeta natje?aja, sadravati i najvii ponu?eni iznos mjese?ne zakupnine, koji ne moe biti manji od utvr?ene po?etne cijene.

U slu?aju da dva ili vie ponuditelja ponude isti iznos mjese?ne zakupnine za isti poslovni prostor, a ispunjavaju ostale uvjete javnog natje?aja, Povjerenstvo ?e ih pozvati da u roku od dvadeset?etiri sata, pisanim putem u zatvorenoj omotnici, ponude novi iznos mjese?ne zakupnine, koje ponude ?e Povjerenstvo, uz prisustvovanje natjecatelja otvoriti i predloiti najpovoljnijeg ponuditelja.

Pravo prvenstva za davanje u zakup poslovnog prostora imaju osobe odre?ene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji, to su dune navesti u ponudi te priloiti dokaze o ispunjavanju ovoga uvjeta.

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora ima pravo uz obrazloenje, ne prihvatiti niti jednu ponudu i predloiti op?inskom na?elniku ponitenje natje?aja.

XII.

Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja natjecatelji mogu uloiti prigovor op?inskom na?elniku u roku od osam dana od dana primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XIII.

Rok za sklapanje ugovora o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem je petnaest dana od dana kona?nosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko ponuditelj ?ija ponuda bude prihva?ena kao najpovoljnija, ne zaklju?i ugovor o zakupu, gubi pravo na povrat jam?evine.

OP?INA LUKA
Na?elnik
Darko Kralj, dr.vet.med.


 

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252517
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka