Ispis E-mail

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) ure?uje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s tim, o nacrtima op?ih akata, kojima Op?ina Luka ure?uje pitanja iz svog djelokruga, a ?ijim se donoenjem neposredno ostvaruju potrebe gra?ana ili ure?uju druga pitanja od interesa za op?u dobrobit gra?ana i pravnih osoba na podru?ju Op?ine Luka, provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javno?u.

Na taj se na?in, javnost uklju?uje u postupak donoenja propisa, i javnosti se daje mogu?nost davanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima vezanim uz odre?enu javnu politiku, kako bi se u kona?nici postiglo podizanje razine razumijevanja i prihva?anja ciljeva politike te uo?ile slabosti i negativni u?inci javne politike.

Prora?un i dokumenti 2018
 2. aRebalans I-Program gradnje objekata i ure?aja kom infrast 2018
 2. bRebalans I-Program odravanja kom. infr. za 2018
 2. Rebalans Pozicija
 2. Rebalans ProracunaOpciDioTipII
 2. RebalansProsireniPozicija
 3. Projekcija plana prora?una za 2019.g.- Op?i dio
 3. Projekcije plana prora?una za  2019 - izvori financiranja
 3. Prora?un za 2019  programi
 Prora?un - obrazac za savjetovanje
 PRORA?UN 2018.- obrazac izvje?a
 REBALANS I - obrazac izvje?a
 REBALANS I - obrazac za savjetovanje
Prora?un Op?ine Luka  za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 Prijedlog Prora?una OL za 2018. godinu
 Prora?un - obrazac za savjetovanje
 Prijedlog Odluke o izvrsenju Proracuna za 2018. g.
 Prora?un 2018.- obrazac izvje?a
Prora?un Op?ine Luka  za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 2. a Izmjene i doupne Programa gradnje objekata i ure?aja kom infrast 20...
 2. b Izmjene i dopune Programa odravanja kom. infr. za 2016.-Rebalans I...
 2. Izmjene i dopune Prora?una Op?ine Luka za 2016. g. -REBALANS 1
 3. aProgram gradnje objekata i ure?aja kom infrast 2017
 3. b Program odravanja kom. infr. za 2017
 3. Prora?un Op?ine Luka za 2017. g.
 4. Donoenje Odluke o izvrsenju Proracuna za 2017.
 PRORA?UN - Obrazac sudjelovanja
 PRORA?UN- obrazac izvje?a - kopija
 REBALANS I - obrazac izvje?a
 REBALANS I - obrazac za savjetovanje
 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1249121
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka