Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Ispis E-mail
Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 15:24

Na temelju ?lanka 6. Odluke o javnim priznanjima raspisuje se

 JAVNI POZIV ZA DODJELU JAVNIIH PRIZNANJA OP?INE LUKA U 2016. GODINI

I.

Pozivaju se op?inski na?elnik, ?lanovi Op?inskog vije?a Op?ine Luka, ?lanovi radnih tijela Op?inskog vije?a Op?ine Luka, udruge s podru?ja Op?ine Luka, vjerske zajednice te ostale pravne i fizi?ke osobe s podru?ja Op?ine Luka, da podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Op?ine Luka.

II.

Prijedlozi se mogu podnositi za:

- imenovanje po?asnim gra?aninom za dugogodinji rad i zalaganje kojim je osoba doprinijela zna?ajnom razvoju ili promicanju Op?ine Luka,

- dodjelu Nagrade Op?ine Luka za postignute uspjehe na podru?jima gospodarskog i drutvenog ivota od zna?aja za Op?inu Luka u posljednjih deset i vie godina,

- dodjelu Diplome Op?ine Luka za osobite uspjehe u razvoju drutvenih odnosa i unapre?enju djelatnosti gospodarskog i drutvenog ivota Op?ine Luka u posljednjih pet godina,

- dodjelu Zahvalnice Op?ine Luka za sudjelovanje i doprinos posebno vanim pojedina?nim projektima koji su doprinijeli promociji Op?ine Luka.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku s obrazloenjem i potrebnom dokumentacijom.

U prijedlogu se to?no mora navesti na koje se javno priznanje odnosi prijedlog. Isti predlagatelj ne moe isti prijedlog predloiti za razli?ita priznanja.

Pisani prijedlog za javna priznanja Op?ine Luka podnosi se na posebnom obrascu i obavezno sadri sljede?e podatke:

- ime i prezime, adresu fizi?ke osobe odnosno naziv i sjedite pravne osobe podnositelja prijedloga,

- ivotopis kandidata kojega se predlae za dodjelu javnog priznanja,

- podru?je javne djelatnosti za koju se predlae dodjela javnog priznanja,

- naziv javnog priznanja za koje se prijedlog podnosi,

- detaljno obrazloenje prijedloga radi kojih se predlae dodjela javnog priznanja Op?ine Luka.

Uz prijedlog predlagatelj je duan priloiti odgovaraju?u dokumentaciju (objavljene radove, analize, stru?ne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.)

Prijedlozi se upu?uju na sljede?u adresu:

OP?INA LUKA
Za POVJERENSTVO ZA JAVNA PRIZNANJA
Trg svetog Roka 1, 10296 Luka

s naznakom Prijedlog za dodjelu javnih priznanja" , a najkasnije do 22. oujka 2016. godine. preporu?enom potom ili osobno na urudbeni zapisnik u radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela (ponedjeljak-petak od 7,30 do 15,30 sati).

III.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja ?e po isteku roka za dostavu, pregledati i razmotriti sve pristigle prijedloge te donijeti prijedlog osoba kojima ?e se dodijeliti javna priznanja.

IV.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi ne?e se razmatrati.

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1250650
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka