Natječaj za radno mjesto LAG SAVA Ispis E-mail

 

Upravni odbor LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „SAVA“ (LAG „SAVA“), OIB 07345374254, sa sjedištem u Zaprešiću, Nova ulica 10, temeljem članka 21. Statuta udruge Lokalne akcijske grupe „Sava“, članka 14. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju i Odluke sa sjednice održane dana 9. veljače 2016. godine objavljuje:

 

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

  • VODITELJ/ICA LAG-a Sava

 

Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme do 2 godine, uz probni rok od 6 mjeseci, s mogućnošću produljenja Ugovora.

 

Opis poslova:

-          vodi administrativne i tehničke poslove LAG-a u skladu sa zakonom, općim aktima i drugim propisima, priprema nacrte prijedloga odluka i financijskih i drugih dokumenata tijela Udruge, izrađuje strateške i financijske planove i programe rada te brine o provođenju istih, izrađuje izvješća o radu i financijska izvješća te ih podnosi Upravnom odboru Udruge;

-          organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova ostalih djelatnika

-          poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, odgovara i brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad;

-          vodi registar članova Udruge, zapisnika o radu tijela Udruge i arhivu ukupnog poslovanja, organizira, obavlja i nadzire stručne i tehničke poslove u svezi pripremanja sjednica Upravnog odbora i Skupštine;

-          odgovara o zakonitom radu LAG-a;

-          izrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata;

-          prati propise vezane uz rad LAG-a Sava;

-          obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općima aktima LAG-a Sava.

-      mjesto rada je čitavo područje koje je obuhvaćeno LAG-om Sava, s uredom u njegovom sjedištu.

 

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete:

-          magistar struke, stručni specijalist ili sveučilišni prvostupnik;

-          komunikacijske vještine;

-          organizacijske sposobnosti;

-          poznavanje engleskog jezika, minimalno razine B2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike;

-          napredno poznavanje rada na računalu (MS OFFICE);

-          vozačka dozvola B kategorije;

-          jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

Kandidati prijavi za radno mjesto prilažu:

-          životopis i osobno motivacijsko pismo;

-          dokaz o stručnoj spremi;

-          dokaz o radnom stažu (elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a);

-          preslika vozačke dozvole;

-          uvjerenje/potvrda o poznavanju engleskog jezika tražene razine;

-          prijedlog Plana i programa razvoja LAG-a Sava;

-          potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci) – može i neovjerena preslika, a izvornik ili ovjerena preslika nakon odabira kandidata.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja obavit će se pismeno testiranje i intervju, odnosno prethodna provjera znanja.

Na web-stranici LAG-a Sava, objavit će se podaci o plaći, kao i vrijeme, mjesto i način obavljanja prethodne provjere znanja kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete (pismeno testiranje i intervju), područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

 

Na testiranju i intervjuu s kandidatima, poseban će se značaj dati;

-          poznavanju načela LEADER programa;

-          poznavanju mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske;

-          poznavanje pripreme i provedbe projekata i programa financiranih iz javnih izvora;

-          poznavanje sustava funkcioniranja domaćih i EU fondova;

-          poznavanje zakonske regulative iz područja financija i poslovanja neprofitnih

organizacija;

-          poznavanje izrade strateških i operativnih financijskih planova;

-          poznavanje propisa iz područja funkcioniranja jedinica lokalne samouprave.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenoj WEB stranici LAG-a Sava, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i službenim WEB stranicama jedinica lokalne samouprave koje su članovi LAG-a Sava.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom šalju se u zatvorenoj omotnici poštom (dan predaje pošti smatra se danom predaje) ili dostavljaju osobno na adresu: Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom „Za natječaj – voditelj LAG-a Sava“.

Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Natječajno povjerenstvo, dok će Odluku o odabiru donijeti Upravni odbor.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem objave na službenoj Web stranici LAG-a Sava, uz zadržavanje prava Upravnog odbora LAG-a Sava na poništenje natječaja bez posebnog obrazloženja.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Dan objave ovog natječaja je 16.2.2016. godine, što se utvrđuje radi roka za podnošenje prijava.

                                                                                                   UPRAVNI ODBOR

 

                                                                                                   Damir Halužan, v.r.

 

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1228721
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka