Natje?aj za radno mjesto LAG SAVA Ispis E-mail

 

Upravni odbor LOKALNE AKCIJSKE GRUPE SAVA (LAG SAVA), OIB 07345374254, sa sjeditem u Zaprei?u, Nova ulica 10, temeljem ?lanka 21. Statuta udruge Lokalne akcijske grupe Sava, ?lanka 14. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapoljavanju i Odluke sa sjednice odrane dana 9. velja?e 2016. godine objavljuje:

 

NATJE?AJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

  • VODITELJ/ICA LAG-a Sava

 

Ugovor o radu zasniva se na odre?eno vrijeme do 2 godine, uz probni rok od 6 mjeseci, s mogu?no?u produljenja Ugovora.

 

Opis poslova:

-          vodi administrativne i tehni?ke poslove LAG-a u skladu sa zakonom, op?im aktima i drugim propisima, priprema nacrte prijedloga odluka i financijskih i drugih dokumenata tijela Udruge, izra?uje strateke i financijske planove i programe rada te brine o provo?enju istih, izra?uje izvje?a o radu i financijska izvje?a te ih podnosi Upravnom odboru Udruge;

-          organizira, brine o izvravanju i nadzire obavljanje poslova ostalih djelatnika

-          poduzima mjere za osiguranje u?inkovitosti u radu, odgovara i brine o urednom i pravilnom koritenju imovine i sredstava za rad;

-          vodi registar ?lanova Udruge, zapisnika o radu tijela Udruge i arhivu ukupnog poslovanja, organizira, obavlja i nadzire stru?ne i tehni?ke poslove u svezi pripremanja sjednica Upravnog odbora i Skuptine;

-          odgovara o zakonitom radu LAG-a;

-          izra?uje nacrte i prijedloge op?ih i pojedina?nih akata;

-          prati propise vezane uz rad LAG-a Sava;

-          obavlja i druge poslove utvr?ene zakonom, Statutom i op?ima aktima LAG-a Sava.

-      mjesto rada je ?itavo podru?je koje je obuhva?eno LAG-om Sava, s uredom u njegovom sjeditu.

 

Kandidat mora ispunjavati slijede?e uvjete:

-          magistar struke, stru?ni specijalist ili sveu?ilini prvostupnik;

-          komunikacijske vjetine;

-          organizacijske sposobnosti;

-          poznavanje engleskog jezika, minimalno razine B2 prema zajedni?kom europskom referentnom okviru za jezike;

-          napredno poznavanje rada na ra?unalu (MS OFFICE);

-          voza?ka dozvola B kategorije;

-          jedna godina radnog iskustva na odgovaraju?im poslovima.

 

Kandidati prijavi za radno mjesto prilau:

-          ivotopis i osobno motivacijsko pismo;

-          dokaz o stru?noj spremi;

-          dokaz o radnom stau (elektroni?ki zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u mati?noj evidenciji HZMO-a);

-          preslika voza?ke dozvole;

-          uvjerenje/potvrda o poznavanju engleskog jezika traene razine;

-          prijedlog Plana i programa razvoja LAG-a Sava;

-          potvrda o nekanjavanju (ne starija od 6 mjeseci) moe i neovjerena preslika, a izvornik ili ovjerena preslika nakon odabira kandidata.


Na natje?aj se mogu javiti osobe oba spola. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natje?aja obavit ?e se pismeno testiranje i intervju, odnosno prethodna provjera znanja.

Na web-stranici LAG-a Sava, objavit ?e se podaci o pla?i, kao i vrijeme, mjesto i na?in obavljanja prethodne provjere znanja kandidata koji ispunjavaju traene uvjete (pismeno testiranje i intervju), podru?je provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

 

Na testiranju i intervjuu s kandidatima, poseban ?e se zna?aj dati;

-          poznavanju na?ela LEADER programa;

-          poznavanju mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske;

-          poznavanje pripreme i provedbe projekata i programa financiranih iz javnih izvora;

-          poznavanje sustava funkcioniranja doma?ih i EU fondova;

-          poznavanje zakonske regulative iz podru?ja financija i poslovanja neprofitnih

organizacija;

-          poznavanje izrade stratekih i operativnih financijskih planova;

-          poznavanje propisa iz podru?ja funkcioniranja jedinica lokalne samouprave.

 

Prijave na natje?aj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natje?aja na slubenoj WEB stranici LAG-a Sava, stranicama Hrvatskog zavoda za zapoljavanje, kao i slubenim WEB stranicama jedinica lokalne samouprave koje su ?lanovi LAG-a Sava.

 

Prijave na natje?aj s potrebnom dokumentacijom alju se u zatvorenoj omotnici potom (dan predaje poti smatra se danom predaje) ili dostavljaju osobno na adresu: Op?ina Brdovec, Trg dr. Franje Tu?mana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdove?ko, s naznakom Za natje?aj voditelj LAG-a Sava.

Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest ?e Natje?ajno povjerenstvo, dok ?e Odluku o odabiru donijeti Upravni odbor.

O rezultatima natje?aja kandidati ?e biti obavjeteni putem objave na slubenoj Web stranici LAG-a Sava, uz zadravanje prava Upravnog odbora LAG-a Sava na ponitenje natje?aja bez posebnog obrazloenja.

Nepotpune ili nepravovremene prijave ne?e se uzimati u razmatranje.

 

Dan objave ovog natje?aja je 16.2.2016. godine, to se utvr?uje radi roka za podnoenje prijava.

                                                                                                   UPRAVNI ODBOR

 

                                                                                                   Damir Haluan, v.r.

 

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266418
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka