Javni poziv udrugama za prijavu programa Ispis E-mail

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA OP?INU LUKA KOJE ?E SE FINANCIRATI IZ PRORA?UNA OP?INE LUKA U 2016. GODINI

1. Predmet javnog poziva

Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata koje ?e se financirati iz Prora?una Op?ine Luka za 2016. godinu, a koje su od javnog interesa za Op?inu Luka.


2. Pravo na podnoenje prijave

Pravo na podnoenje prijedloga na ovaj javni poziv imaju sve registrirane udruge, neprofitne organizacije i ustanove koje su osnovane ili djeluju na podru?ju Op?ine Luka i bave se jednom ili vie djelatnosti za koje je raspisan ovaj javni poziv.
Svaka udruga, neprofitna organizacija ili ustanova, podnosi prijavu za svaki program zasebno na propisanim obrascima.
Ovaj javni poziv ne odnosi se na vjerske zajednice, politi?ke stranke i neprofitne organizacije kojima je Op?ina Luka osniva?.


3. Podru?je program odnosno projekata koja ?e se sufinancirati

Iz Prora?una Op?ine Luka mogu se financirati programi odnosno projekti iz sljede?ih podru?ja: sporta, kulture, manifestacija u kulturi, socijalne skrbi i humanitarne zatite, programe mladih osoba i osoba tre?e ivotne dobi, programe koji se odnose na brigu o osobama s posebnim potrebama, te ostale programe i projekte za koje se moe procijeniti da svojima aktivnostima ili djelovanjem promi?u op?e vrijednosti od interesa za Op?inu Luka.


4. Postupak i rok za podnoenje prijave

Programi i projekti prijavljuju se isklju?ivo na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka u toku radnog vremena (od ponedjeljka do petka od 7,30 do 15,30 sati) ili na web stranici Op?ine Luka www.opcina-luka.hr .
Prijave se dostavljaju osobno u radno vrijeme op?ine ili preporu?enom potom na adresu Op?ina Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka.
Rok za podnoenje prijava je 14. 3. 2015. godine.


5. Sadraj prijave

Svaka prijava mora sadravati:

- popunjen obrazac prijave op?i podaci,
- popunjen propisani obrazac specifikacije programa za 2016. god.,
- popunjen propisani obrazac prijave koji sadri detaljan opis i financijski plan programa i projekta (podnosi se za svaki program posebno),
- izjavu o partnerstvu (samo ukoliko postoji partner na programu ili projektu),
- izjavu o nekanjavanju,
- izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
- presliku rjeenja o upisu u Registar udruga,
- presliku statuta.

 

6. Kriteriji za vrednovanje programa i projekata

Prilikom vrednovanja i ocjenjivanja dostavljenih programa i projekata primjenjivati ?e se sljede?i kriteriji:

1. iskustvo i stru?nost prijavitelja za provo?enje aktivnosti projekta ili programa (sposobnosti, vjetine, znanje),
2. upravlja?ki kapacitet prijavitelja (osobe koje ?e provoditi program, oprema, sposobnost upravljanja prora?unom programa ili projekta),
3. jasno definirane obveze pojedinaca u provo?enju programa ili projekta,
4. relevantnost prijedloga programa ili projekta u odnosu na postavljene ciljeve,
5. definiranost i ostvarivost ciljeva programa ili projekta,
6. jasno definirani korisnici programa ili projekta (broj, dob, spol, i sl.),
7. odrivost rezultata programa ili projekta i na?in rjeavanja mogu?ih problema u provedbi,
8. dosadanji postignuti rezultati prijavitelja,
9. doprinos programa ili projekta afirmaciji identiteta Op?ine Luka i promidbi op?ih vrijednosti Op?ine Luka,
10. realnost trokova programa ili projekta u odnosu na planirane rezultate i odre?enje vremenskog trajanja projekta,
11. financiranje programa ili projekta iz drugih izvora.

Svaki od navedenih kriterija boduje se ocjenom od 1 do 5, s tim da se broj bodova kod kriterija pod rednim brojevima 2., 3., 5. i 6. mnoe s dva, a broj bodova kod kriterija pod rednim brojevima 10. i 11. se mnoe s tri.
Najvii mogu?i broj ostvarenih bodova po jednom programu/projektu je 100 bodova.
Projekt ili program koji u postupku bodovanja ne ostvari 20 bodova ne moe ostvariti pravo na financiranje prijavljenog projekta.

 

7. Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi op?inski na?elnik temeljem prijedloga povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava biti ?e objavljenja na web stranici op?ine i dostavljena svim podnositeljima prijava.

 

8. Pravo na prigovor

Svaki prijavitelj programa, koji je prijavio programe temeljem ovog javnog poziva ima pravo na prigovor u roku osma dana od dana objave Odluke na web stranici op?ine. Prigovor ne odga?a izvrenje Odluke i daljnju provedbu postupaka odabira programa koji ?e se financirati.
Prigovor se podnosi op?inskom na?elniku koji o istom odlu?uje.
Podnositeljima prijava kojima nisu odobrena sredstva, moe se na njihov zahtjev u roku od osma dana oda dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natje?aja, omogu?iti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa uz pravo Op?ine Luka da zatiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

 

9. Informacije o javnom pozivu

Sva pitanja vezana na ovaj javni poziv mogu se dobiti upitom na e-mail op?ine: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na broj telefona 01/3393 560.

Svu potrebnu dokumentaciju moete pruzeti na slijede?im linkovima

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248829
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka