Urbanisti?ki plan Ispis E-mail

Urbanisti?ki plan ure?enja gospodarske zone Luka II (u nastavku: Plan) izra?uje se temeljem Odluke o izradi (Slubeni glasnik Zagreba?ke upanije br. 12/11). Zona gospodarske namjene Luka II jedna je od triju planiranih gospodarskih zona na podru?ju Op?ine Luka, koje su odre?ene Prostornim planom ure?enja Op?ine Luka (Slubeni glasnik Zagreba?ke upanije br. 15/04, 9/09, 1/10-ispravak).

Obuhvat Plana predstavlja izdvojeno gra?evinsko podru?je izvan naselja gospodarske namjene - Luka II.

Povrina obuhvata Plana iznosi 38,4 ha, a zona je potpuno neizgra?ena.

Saetak za javnost

 

Tekstualni dio

 

Grafi?ki dio
 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248882
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka