Obavijest vinarima - zalihe vina Ispis E-mail

Podsje?amo sve proizvo?a?e vina da je u tijeku podnoenje Izjava o zalihama vina na dan 31. srpnja.

Sukladno Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, prate?im dokumentima i podrumskoj evidenciji (NN br. 121/10, 132/10, 78/11), te Uredbi komisije (EZ) br. 436/2009 svaka fizi?ka ili pravna osoba, koja proizvodi vino svake godine prijavljuje zalihe vina koje posjeduju 31. srpnja.

Izjava o zalihama podnosi se za postoje?e koli?ine proizvoda na dan 31. srpnja, najkasnije do 10. rujna u regionalnim uredima Agencije za pla?anja.

Obrazac Izjave moete preuzeti na stranicama Agencije za pla?anja (http://www.apprrr.hr/obrasci-229.aspx ili u uredima Savjetodavne slube.

Obrazac Izjave moete predati osobno u Agenciji za pla?anja ili 2 ispunjena primjerka poslati preporu?eno s povratnicom na adresu :

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 7o

1oooo Zagreb

Ispunjeni obrasci se alju bez dravnog biljega

SAVJETODAVNA SLUBA

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248464
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka