Ispis E-mail

 

?estitka povodom Dana dravnosti Republike Hrvatske


Povodom obiljeavanja Dana dravnosti Republike Hrvatske, na?elnik Op?ine Luka Darko Kralj i predsjednik Op?inskog vije?a eljko Kostanj?ar zajedno sa suradnicima, upu?uju ?estitku svim mjetanima op?ine Luka i gra?anima Republike Hrvatske.

Danom dravnosti obiljeava se povijesna odluka Sabora donesena 25. lipnja 1991. godine o pokretanju postupka razdruivanja od ostalih jugoslavenskih republika, kojoj je prethodila odluka gra?ana Republike Hrvatske iskazana na referendumu odranom 19. svibnja 1991. godine. Gra?ani su tada donijeli sljede?e odluke:

1hrvzast2015. Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna drava, koja jam?i kulturnu autonomiju i sva gra?anska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, moe stupiti u savez suverenih drava s drugim republikama. ("za" 93,24% glasa?a)"1

2. Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj dravi." ("za" 92,18% glasa?a)."2

Na temelju takvog o?itovanja volje gra?ana, Sabor Republike Hrvatske, na zajedni?koj sjednici sva tri saborska vije?a 25. lipnja 1991. godine donosi Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, a tada je ujedno pokrenut i postupak za me?unarodno priznavanje Republike Hrvatske. Na istoj je sjednici Sabor donio i Deklaraciju o proglaenju suverene i samostalne Republike Hrvatske.

Posredstvom me?unarodne zajednice, radi lakih pregovora o razdruivanju me?u bivim jugoslavenskim republikama, Brijunskom je deklaracijom utvr?en tromjese?ni rok odgode primjene Ustavne odluke od 25. lipnja 1991. godine. No, istekom moratorija na tu povijesnu odluku, 8. listopada 1991. godine (obiljeavanje Dana neovisnosti) Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno donosi Odluku o raskidu svih dravnopravnih veza Republike Hrvatske s bivom dravom SFRJ i Republika Hrvatska postaje slobodna, samostalna i neovisna drava.

Donoenjem ovih povijesnih odluka, koje predstavljaju ustavno-pravni temelj samostalne, slobodne i suverene Republike Hrvatske, ostvarene su povijesne tenje hrvatskoga naroda da moe sam odlu?ivati o svojoj budu?nosti. S posebnim ponosom i  zahvalno?u na dananji datum se prisje?amo svih onih koji su stali u obranu Hrvatske i nesebi?no ugradili svoje ivote u temelje dananje hrvatske drave.

Na?elnik Op?ine Luka
dr.vet.med. Darko Kralj

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Podaci preuzeti s web stranica Hrvatskog sabora

2 Ibid

 

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252455
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka