En. obnova bespov. sredsva Ispis E-mail

 

kucaeu

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKU OBNOVU

Fond za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost objavio je Javni poziv fizi?kim osobama (gra?ankama/gra?anima) za sufinanciranje energetske obnove postoje?ih obiteljskih ku?a.

Fond ?e gra?ankama/gra?anima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane trokove:

1.) propisane naknade energetskim certifikatorima s "Liste energetskih certifikatora koji ulaze u provedbu Programa energetske obnove obiteljskih ku?a", u cijelosti ( u 100% udjelu Fonda), neovisno o tome gdje se obiteljska ku?a nalazi, te

2.) nabave i ugradnje materijala i opreme, utvr?ene temeljem dostavljenih ponuda izvo?a?a mjera, sukladno Pravilniku o uvjetima i na?inu dodjeljivanja sredstava Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, neovisno o tome gdje se obiteljska ku?a nalazi.

Postupci za prijavu:

1.) Gra?anin koji zadovoljava uvijete za prijavu na navedeni Javni poziv Fonda (postoje?a ku?a je legalna, ima maksimalno 3 stambene jedinice ili do 600m2 bruto podne povrine i korisnik u njoj ima prebivalite) upu?uje zahtjev za inicijalni pregled ku?e energetskom certifikatoru s popisa ovlatenih certifikatora.

Zahtjev se upu?uje telefonom, potom ili e-potom.

Popis ovlatenih energetskih certifikatora za Krapinsko - zagorsku upaniju moete prona?i na sljede?em linku:

http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_obiteljskih_kuca/certifikatori/

2.) Odabrani certifikator mora izraditi inicijalni pregled prilikom kojeg ?e procijeniti prihvatljivost ku?e za sufinanciranje, te utvrditi zadovoljava li podnositelj zahtjeva propisane uvjete. Ako ku?a ne zadovoljava propisane uvjete, prvi pregled se ni ne izra?uje.

3.) Ako ku?a zadovoljava uvjete, certifikator sklapa ugovor s gra?aninom, te izra?uje prvi energetski pregled. Nakon to gra?anin prikupi ponude izvo?a?a radova, certifikator prua pomo? podnositelju zahtjeva u popunjavanju prijave, pri ?emu i provjerava uskla?enost ponude izvo?a?a radova s preporukama iz energetskog pregleda.

U slu?aju da ku?a ve? ima certifikat i izvje?e o energetskom pregledu, certifikator je duan provjeriti sukladnost izvje?a s postoje?im stanjem ku?e, te ako je sukladan nije duan izraditi izvje?e o prvom energetskom pregledu.

Odustane li gra?anin od projekta, nakon provedenog prvog energetskog pregleda i podnoenja prijave, duan je certifikatoru platiti 50% propisane naknade.

4.) Prijava projekta sa svim propisanim dokazima prema Javnom pozivu. Nakon pozitivne odluke Fonda i ugovora, slijede radovi prema samom ugovorenom projektu.

5.) Nakon zavrene energetske obnove obiteljske ku?e, odabrani certifikator izra?uje zavrni energetski pregled i izdaje energetski certifikat, te prua pomo? podnositelju zahtjeva u popunjavanju zahtjeva za isplatu sredstava Fonda.

Trokove certifikatora Fond financira u cijelosti, a ostale prihvatljive trokove u odre?enom postotku, odnosno maksimalno do odre?enog iznosa, prema uvjetima iz Javnog poziva.

Rok provedbe mjera i dostave potpune dokumentacije za isplatu ne moe biti dui od 12 mjeseci od donoenja odluke Fonda.

Javni poziv, kao i sve detaljne informacije kako do bespovratnih sredstava za energetsku obnovu moete prona?i na web stranici Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=enobnovakuca

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252446
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka