Potpora kod poljo-osiguranja Ispis E-mail

poljoprivreda

POTPORA OSIGURANJU OD MOGU?IH TETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI

Sva poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik, koja su svoju proizvodnju osigurala policom osiguranja od teta - mogu zatraiti potporu. Potpora se ostvaruje nakon cjelovite uplate ugovorene ukupne premije osiguranja po polici osiguranja i iznosi do 25% troka zara?unate ukupne premije osiguranja, a temeljem Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogu?ih teta proizvodnji u poljoprivredi i Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos potpore za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizi?koj osobi, kada je ona osiguranik, iznosi 350.000,00 kuna. Zahtjev za ostvarivanje potpore osiguranik podnosi Agenciji za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 15. travnja 2015. godine za osiguravateljsko razdoblje okon?ano u prethodnoj kalendarskoj godini. Potpora se ispla?uje jednokratno i to nositelju poljoprivrednog gospodarstva na iro-ra?un prijavljen u Upisnik. Rok za isplatu je 31. kolovoza teku?e godine za osiguravateljsko razdoblje iz prethodne kalendarske godine.

VEZANI DOKUMENTI

Potpora osiguranju -obrasci

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248436
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka