Ispis E-mail

Povjerenstvo za stipendije
KLASA:604-02/14-20/1
URBROJ:238/39-06-14-2
Luka, 10.12.2014.

Na temelju ?lanka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednicama odranim 5. i 10. 12. 2014. godine sastavilo je

REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJA
ZA KOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2014./2015.
Temeljem Natje?aja Klasa:604-01/14-10/1 Ur.broj:238/39-03-14-1
od 20.11.2014.

I. Kandidati koji su predali zahtjeve: (rok za predaju do 20.11.2014.)

a) Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije:

1. Patricija Kr?eli?, Andrije Majdaka 1, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 36,71
2. Petra Bogovi?, 1.Krajski odv. 1, Krajska Ves, Srednja kola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 42,57
3. Marina Cvetkovi?, Posavci 11, Luka, Srednja kola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 33,30
4. Nikola Ostre, Krajska 51, Vadina, kola za medicinske sestre Vrap?e, Medicinski tehni?ar, 4. razred, bodovi: 45,08
5. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Gimnazija A.G. Mato, Zabok, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 45,38
6. Natalija Kuntek, Nikole Halpera 31, Vadina, Srednja kola Zabok, Prodava?, 3. razred, bodovi: 39,53
7. Kristijan Keglevi?, Lu?ka cesta 33, Luka, Tehni?ka kola Ru?era Bokovi?a, Zagreb, Tehni?ar za mehatroniku, 2. razred, bodovi: 43,41
8. Nikola Rihtar, Herendi?i 5, Pluska, Srednja kola Bedekov?ina, Medicinski tehni?ar, 3. razred, bodovi: 36,30
9. Patricija Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Gimnazija A.G. Mato, Zabok, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 53,00
10. Dora Ferneir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Ekonomist, 3. razred, bodovi: 45,36
11. Barbara Radanovi?, Brezje 4, ejinci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Hotelijersko turisti?ki tehni?ar, 1. razred, bodovi: 54,07
12. Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehni?ka kola, Zagreb, Elektrotehni?ar, 1. razred, bodovi: 48,16
13. Martina Herendi?, Herendi?i 1, Pluska, Srednja kola Pregrada, Farmaceut, 4. razred, bodovi: 35,90
14. Ana Marija Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Strojarsko tehni?ka kola Fausta Vran?i?a, , 1. razred, bodovi: 51,44

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Petra Posavec, Posavci 9b, Luka, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Graditeljstvo, 2. godina, bodovi: 29,73
2. Marijana Piri?ki, 1. odvojak Gajeve 2, Luka, Fakultet organizacije i informatike, Ekonomika poduzetnitva, 2. godina, bodovi: 21,27
3. Mateja Halambek, Zelengaj 4, Vadina, Veleu?ilite Baltazar, Zaprei?, Projektni menadment, 1. godina, bodovi: 46,99
4. Kreimir ?u?us, 5. odvojak Krajske 4, Vadina, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Informatika, 3. godina, bodovi: 35,70
5. Ivana Horvat, Zagorska cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet, Zagreb, Poslovna ekonomija, 4. godina, bodovi: 36,56
6. Doroteja Poari?, Vadinska 26, Vadina, Prehrambeno biotehnoloki fakultet, Biotehnologija, 2. godina, bodovi: 39,43
7. Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, ejinci, Tekstilno tehnoloki fakultet, Inenjer tekstilne tehnologije, 2. godina, bodovi: 44,58
8. Martina Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Ra?unarstvo, 4. godina, bodovi: 48,80
9. Maja Posavec, Lu?ka cesta 1, Luka, U?iteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, bodovi: 36,41
10. Nikola imanovi?, Gajeva ulica 8, Luka, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Ra?unarstvo, 3. godina, bodovi: 38,11

II. Pregledom dokumentacije i izra?unom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljede?i kandidati ostvarili pravo na stipendije:

a) Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije

1. Barbara Radanovi?, Brezje 4, ejinci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Hotelijersko turisti?ki tehni?ar, 1. razred, bodovi: 54,07
2. Patricija Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Gimnazija A.G. Mato, Zabok, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 53,00
3. Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehni?ka kola, Zagreb, Elektrotehni?ar, 1. razred, bodovi: 48,16
4. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Gimnazija A.G. Mato, Zabok, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 45,38
5. Dora Ferneir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Ekonomist, 3. razred, bodovi: 45,37
6. Nikola Ostre, Krajska 51, Vadina, kola za medicinske sestre Vrap?e, Medicinski tehni?ar, 4. razred, bodovi: 45,08
7. Kristijan Keglevi?, Lu?ka cesta 33, Luka, Tehni?ka kola Ru?era Bokovi?a, Zagreb, Tehni?ar za mehatroniku, 2. razred, bodovi: 43,41
8. Petra Bogovi?, 1.Krajski odv. 1, Krajska Ves, Srednja kola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 42,57
9. Natalija Kuntek, Nikole Halpera 31, Vadina, Srednja kola Zabok, Prodava?, 3. razred, bodovi: 39,53
10. Patricija Kr?eli?, Andrije Majdaka 1, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 36,71

Kandidatkinja Ana Marija Borovnjak nije ostvarila pravo na stipendiju jer se prijavila kao drugi kandidat iz istog doma?instva, a prema ?lanku 10. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14) u takvom slu?aju prednost ima student iz tog doma?instva koji je tako?er ostvario pravo na stipendiju.

Kandidat Nikola Rihtar nije ostvario pravo na stipendiju zbog toga to je ostvario 36,30 bodova te je rangiran na 11. mjesto, temeljem ?lanka 8. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14), a temeljem Zaklju?ka o visini, broju i vrsti stipendija za kolsku/akademsku godinu 2014./2015. (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

Kandidatkinja Martina Herendi? nije ostvarila pravo na stipendiju zbog toga to je ostvarila 35,90 bodova to ju je rangiralo na 12. mjesto, temeljem ?lanka 8. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14), a temeljem Zaklju?ka o visini, broju i vrsti stipendija za kolsku/akademsku godinu 2014./2015. (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

Kandidatkinja Marina Cvetkovi? nije ostvarila pravo na stipendiju zbog toga to je ostvarila 33,30 bodova to ju je rangiralo na 13. mjesto, temeljem ?lanka 8. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14), a temeljem Zaklju?ka o visini, broju i vrsti stipendija za kolsku/akademsku godinu 2014./2015. (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Martina Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Ra?unarstvo, 4. godina, bodovi: 48,80
2. Mateja Halambek, Zelengaj 4, Vadina, Veleu?ilite Baltazar, Zaprei?, Projektni menadment, 1. godina, bodovi: 46,99
3. Doroteja Poari?, Vadinska 26, Vadina, Prehrambeno biotehnoloki fakultet, Biotehnologija, 2. godina, bodovi: 39,43
4. Nikola imanovi?, Gajeva ulica 8, Luka, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Ra?unarstvo, 3. godina, bodovi: 38,11
5. Ivana Horvat, Zagorska cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet, Zagreb, Poslovna ekonomija, 4. godina, bodovi: 36,56
6. Maja Posavec, Lu?ka cesta 1, Luka, U?iteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, bodovi: 36,41
7. Kreimir ?u?us, 5. odvojak Krajske 4, Vadina, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Informatika, 3. godina, bodovi: 35,70
8. Petra Posavec, Posavci 9b, Luka, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Graditeljstvo, 2. godina, bodovi: 29,73
9. Marijana Piri?ki, 1. odvojak Gajeve 2, Luka, Fakultet organizacije i informatike, Ekonomika poduzetnitva, 2. godina, bodovi: 21,27

Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, ejinci, Tekstilno tehnoloki fakultet, Inenjer tekstilne tehnologije, 2. godina, bodovi: 44,58 nije predala zahtjev u zadanom roku do 20.11.2014. ?ime nije ostvarila pravo na studentsku stipendiju. S obzirom da ostaje jedna nedodjeljena studentska stipendija predlaemo da se odluka o dodjeljivanju 10. stipendije Moniki Stiperski provede odlukom Op?inskog vije?a obzirom da ispunjava sve ostale zadane kriterije.

III. Redoslijedna lista kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije objavit ?e se na oglasnim plo?ama u svim naseljima Op?ine Luka i na web-stranici Op?ine Luka, te ?e se dostaviti svim sudionicima natje?aja.

IV. U roku od osam dana od dana objave redoslijedne liste kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Op?inskom vije?u koje se o istom o?ituje u roku od 30 dana.

Povjerenstvo:

Damir ipek
eljko Halambek
Ana Capar
Valentina Postruin
Dubravka Trupec

 

                Povjerenstvo za stipendije

 

 

                               KLASA:604-02/14-20/1

                               URBROJ:238/39-06-14-2

                               Luka, 10.12.2014.

 

Na temelju ?lanka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednicama odranim 5. i 10. 12. 2014. godine sastavilo je

 

 

REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJA

ZA KOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

Temeljem Natje?aja Klasa:604-01/14-10/1 Ur.broj:238/39-03-14-1

od 20.11.2014.

 

I.              Kandidati koji su predali zahtjeve: (rok za predaju do 20.11.2014.)

 

a)       Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije:  

 

1.        Patricija Kr?eli?, Andrije Majdaka 1, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 36,71

2.        Petra Bogovi?, 1.Krajski odv. 1, Krajska Ves, Srednja kola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 42,57

3.        Marina Cvetkovi?, Posavci 11, Luka, Srednja kola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 33,30

4.        Nikola Ostre, Krajska 51, Vadina, kola za medicinske sestre Vrap?e, Medicinski tehni?ar, 4. razred, bodovi: 45,08

5.        Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Gimnazija A.G. Mato, Zabok, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 45,38

6.        Natalija Kuntek, Nikole Halpera 31, Vadina, Srednja kola Zabok, Prodava?, 3. razred, bodovi: 39,53

7.        Kristijan Keglevi?, Lu?ka cesta 33, Luka, Tehni?ka kola Ru?era Bokovi?a, Zagreb, Tehni?ar za mehatroniku, 2. razred, bodovi: 43,41

8.        Nikola Rihtar, Herendi?i 5, Pluska, Srednja kola Bedekov?ina, Medicinski tehni?ar, 3. razred, bodovi: 36,30

9.        Patricija Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Gimnazija A.G. Mato, Zabok, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 53,00

10.     Dora Ferneir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Ekonomist, 3. razred, bodovi: 45,36

11.     Barbara Radanovi?, Brezje 4, ejinci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Hotelijersko turisti?ki tehni?ar, 1. razred, bodovi: 54,07

12.     Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehni?ka kola, Zagreb, Elektrotehni?ar, 1. razred, bodovi: 48,16

13.     Martina Herendi?, Herendi?i 1, Pluska, Srednja kola Pregrada, Farmaceut, 4. razred, bodovi: 35,90

14.     Ana Marija Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Strojarsko tehni?ka kola Fausta Vran?i?a, , 1. razred, bodovi: 51,44

 

 

                b) Za STUDENTSKE stipendije:            

                              

1.        Petra Posavec, Posavci 9b, Luka, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Graditeljstvo, 2. godina, bodovi: 29,73

2.        Marijana Piri?ki, 1. odvojak Gajeve 2, Luka, Fakultet organizacije i informatike, Ekonomika poduzetnitva, 2. godina, bodovi: 21,27

3.        Mateja Halambek, Zelengaj 4, Vadina, Veleu?ilite Baltazar, Zaprei?, Projektni menadment, 1. godina, bodovi: 46,99

4.        Kreimir ?u?us, 5. odvojak Krajske 4, Vadina, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Informatika, 3. godina, bodovi: 35,70

5.        Ivana Horvat, Zagorska cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet, Zagreb, Poslovna ekonomija, 4. godina, bodovi: 36,56

6.        Doroteja Poari?, Vadinska 26, Vadina, Prehrambeno biotehnoloki fakultet, Biotehnologija, 2. godina, bodovi: 39,43

7.        Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, ejinci, Tekstilno tehnoloki fakultet, Inenjer tekstilne tehnologije, 2. godina, bodovi: 44,58

8.        Martina Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Ra?unarstvo, 4. godina, bodovi: 48,80

9.        Maja Posavec, Lu?ka cesta 1, Luka, U?iteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, bodovi: 36,41

10.     Nikola imanovi?, Gajeva ulica 8, Luka, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Ra?unarstvo, 3. godina, bodovi: 38,11

 

 

 

 

 

II.             Pregledom dokumentacije i izra?unom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljede?i kandidati ostvarili pravo na stipendije:

 

a)       Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije

 

1.        Barbara Radanovi?, Brezje 4, ejinci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Hotelijersko turisti?ki tehni?ar, 1. razred, bodovi: 54,07

2.        Patricija Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Gimnazija A.G. Mato, Zabok, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 53,00

3.        Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehni?ka kola, Zagreb, Elektrotehni?ar, 1. razred, bodovi: 48,16

4.        Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Gimnazija A.G. Mato, Zabok, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 45,38

5.        Dora Ferneir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Ekonomist, 3. razred, bodovi: 45,37

6.        Nikola Ostre, Krajska 51, Vadina, kola za medicinske sestre Vrap?e, Medicinski tehni?ar, 4. razred, bodovi: 45,08

7.        Kristijan Keglevi?, Lu?ka cesta 33, Luka, Tehni?ka kola Ru?era Bokovi?a, Zagreb, Tehni?ar za mehatroniku, 2. razred, bodovi: 43,41

8.        Petra Bogovi?, 1.Krajski odv. 1, Krajska Ves, Srednja kola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 42,57

9.        Natalija Kuntek, Nikole Halpera 31, Vadina, Srednja kola Zabok, Prodava?, 3. razred, bodovi: 39,53

10.     Patricija Kr?eli?, Andrije Majdaka 1, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Op?a gimnazija, 1. razred, bodovi: 36,71

 

 

Kandidatkinja Ana Marija Borovnjak nije ostvarila pravo na stipendiju jer se prijavila kao drugi kandidat iz istog doma?instva, a prema ?lanku 10. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 27/14) u takvom slu?aju prednost ima student iz tog doma?instva koji je tako?er ostvario pravo na stipendiju.

Kandidat Nikola Rihtar nije ostvario pravo na stipendiju zbog toga to je ostvario 36,30 bodova te je rangiran na 11. mjesto, temeljem ?lanka 8. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 27/14), a temeljem Zaklju?ka o visini, broju i vrsti stipendija za kolsku/akademsku godinu 2014./2015. (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

Kandidatkinja Martina Herendi? nije ostvarila pravo na stipendiju zbog toga to je ostvarila 35,90 bodova to ju je rangiralo na 12. mjesto, temeljem ?lanka 8. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 27/14), a temeljem Zaklju?ka o visini, broju i vrsti stipendija za kolsku/akademsku godinu 2014./2015. (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

Kandidatkinja Marina Cvetkovi? nije ostvarila pravo na stipendiju zbog toga to je ostvarila 33,30 bodova to ju je rangiralo na 13. mjesto, temeljem ?lanka 8. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 27/14), a temeljem Zaklju?ka o visini, broju i vrsti stipendija za kolsku/akademsku godinu 2014./2015. (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

 

 

b)       Za STUDENTSKE stipendije:

 

1.        Martina Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Ra?unarstvo, 4. godina, bodovi: 48,80

2.        Mateja Halambek, Zelengaj 4, Vadina, Veleu?ilite Baltazar, Zaprei?, Projektni menadment, 1. godina, bodovi: 46,99

3.        Doroteja Poari?, Vadinska 26, Vadina, Prehrambeno biotehnoloki fakultet, Biotehnologija, 2. godina, bodovi: 39,43

4.        Nikola imanovi?, Gajeva ulica 8, Luka, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Ra?unarstvo, 3. godina, bodovi: 38,11

5.        Ivana Horvat, Zagorska cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet, Zagreb, Poslovna ekonomija, 4. godina, bodovi: 36,56

6.        Maja Posavec, Lu?ka cesta 1, Luka, U?iteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, bodovi: 36,41

7.        Kreimir ?u?us, 5. odvojak Krajske 4, Vadina, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Informatika, 3. godina, bodovi: 35,70

8.        Petra Posavec, Posavci 9b, Luka, Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, Graditeljstvo, 2. godina, bodovi: 29,73

9.        Marijana Piri?ki, 1. odvojak Gajeve 2, Luka, Fakultet organizacije i informatike, Ekonomika poduzetnitva, 2. godina, bodovi: 21,27

 

Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, ejinci, Tekstilno tehnoloki fakultet, Inenjer tekstilne tehnologije, 2. godina, bodovi: 44,58 nije predala zahtjev u zadanom roku do 20.11.2014. ?ime nije ostvarila pravo na studentsku stipendiju. S obzirom da ostaje jedna nedodjeljena studentska stipendija predlaemo da se odluka o dodjeljivanju 10. stipendije Moniki Stiperski provede odlukom Op?inskog vije?a obzirom da ispunjava sve ostale zadane kriterije.

 

 

III.            Redoslijedna lista kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije objavit ?e se na oglasnim plo?ama u svim naseljima Op?ine Luka i na web-stranici Op?ine Luka, te ?e se dostaviti svim sudionicima natje?aja.

 

IV.            U roku od osam dana od dana objave redoslijedne liste kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Op?inskom vije?u koje se o istom o?ituje u roku od 30 dana.

 

                                                                                              Povjerenstvo:         Damir ipek

                                                                                                                              eljko Halambek

                                                                                                                              Ana Capar              

                                                                                                                              Valentina Postruin

               Dubravka Trupec

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252489
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka