Ispis E-mail

 

Natje?aj za dodjeljivanje minimalno 5.000 dravnih stipendija redovitim studentima visokih u?ilita u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveu?ilinih studija

Rok: 23. prosinca 2014.

Na temelju ?lanka 39. Zakona o sustavu dravne uprave (Narodne novine, broj: 150/11 i 12/13 - Odluka USRH ), ?lanka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na dravnu stipendiju (Narodne novine, broj: 135/14) i ?lanka 48.d Zakona o zatiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

NATJE?AJ

za dodjeljivanje minimalno 5.000 dravnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Dravnome prora?unu) redovitim studentima visokih u?ilita u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveu?ilinih studija za 2015. godinu

I. Postupak provedbe natje?aja i donoenja odluke o dodjeli dravne stipendije

Natje?aj se provodi sukladno odredbama ?lanaka 12. - 15. Pravilnika o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na dravnu stipendiju (Narodne novine, broj: 135/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Odluka o dodjeli dravne stipendije donosi se sukladno ?lancima 16. - 18. Pravilnika. Osobe koje se prijave na natje?aj svojim potpisom na prijavi potvr?uju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu natje?aja i donoenje odluke o dodjeli dravne stipendije. Osobe koje se prijave na natje?aj svojim potpisom na prijavi daju suglasnost da se njihovi osobni podaci prikupljaju, ?uvaju i objave na rang-listama studenata koji su sudjelovali na natje?aju za dodjelu dravne stipendije, sukladno Zakonu o zatiti osobnih podataka (Narodne novine, broj: 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) i Pravilnika.

Ako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ne zaprimi u natje?ajnom postupku dostatan broj prijava u odnosu na ukupno mogu? broj stipendija koje se mogu dodijeliti, pravo na stipendiju ?e ostvariti samo onaj broj studenata s valjanom i pravovremenom prijavom koja ispunjava natje?ajne uvjete iz Pravilnika.

Za stipendije u kategorijama D-1 i E prijave zapo?inju pristupom elektroni?kom obrascu u sustavu webObrasci. Za ispunjavanje obrazaca za stipendije u kategorijama E i D-1 potrebno je prijaviti se u sustav pomo?u AAI korisni?kih podataka (link na ''AAI@EduHr Prijava'' u gornjem desnom kutu). AAI korisni?ki ra?un dodjeljuje administrator elektroni?kog imenika visokog u?ilita. Sve upite o AAI korisni?kim ra?unima studenti trebaju uputiti AAI koordinatoru na visokom u?ilitu na kojem studiraju.

Rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na dravnu stipendiju, s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit ?e objavljena na internetskoj stranici Ministarstva te ?e sadravati uz ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, datum ro?enja, naziv visokog u?ilita, godinu upisa na visoko u?ilite te ukupan broj ostvarenih bodova.

Mjese?ni iznos dravne stipendije je 1.200,00 kuna i ispla?ivati ?e se za vremensko razdoblje od sije?nja do rujna 2015. godine.

Student se moe prijaviti na natje?aj samo u jednoj od kategorija.

II. Dravne stipendije dodjeljuju se u sljede?im kategorijama:

D-1 - studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz ?lanaka 6., 7. i 8. Zakona o zatiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata ?ije je ote?enje nastalo pod okolnostima iz ?lanaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata ?ije je ote?enje organizma nastalo pod okolnostima iz ?lanaka 6., 7. i 8. istog zakona;

E - redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa;

P - studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveu?ilinih studija.

III. Pravo na dravnu stipendiju imaju:

 • redoviti studenti hrvatski dravljani koji su upisani na visoka u?ilita u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveu?ilinim studijima, diplomskim sveu?ilinim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveu?ilinim studijima, kratkim stru?nim studijima, preddiplomskim stru?nim studijima i specijalisti?kim diplomskim stru?nim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveu?ilinih studija pod uvjetima odre?enim Pravilnikom o uvjetima i na?inu ostvarivanja prava na dravnu stipendiju.

IV. Op?i uvjeti za podnoenje prijave:

Za dodjelu dravne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljede?e op?e uvjete:

 • da su hrvatski dravljani, to se dokazuje preslikom jedne od sljede?ih javnih isprava: domovnice, rjeenja o stjecanju hrvatskog dravljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;
 • da imaju status redovitoga studenta na visokom u?ilitu u Republici Hrvatskoj, to se dokazuje prijavnim obrascem koji ovjerava visoko u?ilite.

V. Na natje?aj za dodjelu dravne stipendije ni u jednoj kategoriji ne mogu se prijaviti studenti:

 • koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane u prvu godinu studija na preddiplomskim sveu?ilinim studijima, diplomskim sveu?ilinim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveu?ilinim studijima, kratkim stru?nim studijima, preddiplomskim stru?nim studijima i specijalisti?kim diplomskim stru?nim studijima u akademskoj godini 2014./2015.);
 • koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 45, ne ra?unaju?i godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • koji su u akademskoj godini prijave na natje?aj drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isklju?ivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na natje?aj promijenili studijski program), ne ra?unaju?i godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija, ne ra?unaju?i godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2014./2015.

VI. Posebni uvjeti za dodjelu dravne stipendije u kategoriji D-1:

 • prosje?ni mjese?ni prihodi po ?lanu zajedni?kog ku?anstva ne prelaze 60% prora?unske osnovice (1.995,60 kuna) koja se utvr?uje svake godine odgovaraju?im propisom. Kao dokaz dostaviti potvrdu nadlene porezne uprave za sve ?lanove zajedni?kog ku?anstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za ?lanove zajedni?kog ku?anstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priloiti, osim potvrde nadlene porezne uprave, i potvrdu nadlene ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ispla?ene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;
 • priloen dokaz o statusu djeteta poginule, umrle i nestale osobe, o statusu djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili o statusu mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji izdaje nadleno tijelo dravne uprave;
 • popunjena, u sklopu obrasca za prijavu na natje?aj, Izjava o ?lanovima zajedni?kog ku?anstva (pod zajedni?kim ku?anstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno ive na istoj adresi prebivalita i podmiruju trokove ivota bez obzira na srodstvo). Napominjemo da je prilikom popunjavanja elektroni?kog obrasca za prijavu pod 2. korakom  potrebno unijeti podatke o visini prihoda za svakog ?lana zajedni?kog ku?anstva u 2013. godini.

VII. Posebni uvjeti za dodjelu dravne stipendije u kategoriji E - studenti slabijega socijalno-ekonomskog statusa:

 • prosje?ni mjese?ni prihodi po ?lanu zajedni?kog ku?anstva ne prelaze 65% prora?unske osnovice (2.161,90 kuna) koja se utvr?uje svake godine odgovaraju?im propisom. Kao dokaz dostaviti potvrdu nadlene porezne uprave za sve ?lanove zajedni?kog ku?anstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za ?lanove zajedni?kog ku?anstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priloiti, osim potvrde nadlene porezne uprave, i potvrdu nadlene ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ispla?ene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;
 • popunjena, u sklopu obrasca za prijavu na natje?aj, Izjava o ?lanovima zajedni?kog ku?anstva (pod zajedni?kim ku?anstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno ive na istoj adresi prebivalita i podmiruju trokove ivota bez obzira na srodstvo). Napominjemo da je prilikom popunjavanja elektroni?kog obrasca za prijavu pod 2. korakom potrebno unijeti podatke o visini prihoda za svakog ?lana zajedni?kog ku?anstva u 2013. godini.

Bodovanje za dravnu stipendiju za kategoriju E provodi se na sljede?i na?in i na temelju sljede?ih dokaza:

1.   Za studenta koji mjese?no po ?lanu ku?anstva ima 500,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 1.000 bodova, od 500,01 do 650,00 kuna priznaje se 900 bodova, od 650,01 do 800,00 kuna priznaje se 800 bodova, od 800,01 do 950,00 kuna priznaje se 700 bodova, od 950,01 do 1.100,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1.100,01 do 1.250,00 kuna priznaje se 500 bodova, od 1.250,01 do 1.400,00 kuna priznaje se 400 bodova, od 1.400,01 do 1.550,00 kuna priznaje se 300 bodova, od 1.550,01 do 1.800,00 kuna priznaje se 200 bodova, od 1.800,01 do 2.161,90 kuna priznaje se 100 bodova,

 • kao dokaz priloiti potvrde nadlene porezne uprave za sve ?lanove zajedni?kog ku?anstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za ?lanove zajedni?kog ku?anstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priloiti, osim potvrde nadlene porezne uprave, i potvrdu nadlene ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ispla?ene mirovine za 2013. kalendarsku godinu te u sklopu obrasca za prijavu na natje?aj ispuniti Izjavu o ?lanovima zajedni?kog ku?anstva.

2.   Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete:

 • kao dokaz priloiti presliku rodnog lista djeteta.

3.   Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 300 bodova, a za studenta ?ija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata priznaje se 600 bodova:

 • kao dokaz priloiti smrtni list roditelja odnosno rodni list studenta ili potvrdu nadlenog tijela o nestaloj osobi.

4.   Za studenta ?ija su oba roditelja nezaposlena u trenutku podnoenja prijave na natje?aj priznaje se 300 bodova, a za jednoga nezaposlenog roditelja priznaje se 150 bodova bez obzira na to ivi li roditelj u zajedni?kom ku?anstvu ili ne,

 • kao dokaz priloiti potvrdu o nezaposlenosti koju izdaje nadlena ustanova za zapoljavanje. Studenti kojima su roditelji umirovljenici ne ostvaruju pravo na navedene bodove.

5.   Za studenta koji ima brata ili sestru s teko?ama u razvoju, zbog kojih nisu obuhva?eni sustavom redovitog obrazovanja sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb, priznaje se po 200 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da ive u zajedni?kom ku?anstvu:

 • kao dokaz priloiti potvrdu nadlenog tijela.

6.   Za studenta koji studira izvan mjesta prebivalita priznaje se 200 bodova:

 • kao dokaz priloiti presliku osobne iskaznice.

7.   Za studenta ?ija je obitelj korisnik minimalne zajam?ene naknade ili stalne pomo?i za uzdravanje, sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb, priznaje se 200 bodova uz uvjet da ive u zajedni?kom ku?anstvu:

 • kao dokaz priloiti potvrdu nadlenog Centra za socijalnu skrb.

8.   Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim ote?enjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim ote?enjem od 100% priznaje se 150 bodova uz uvjet da ive u zajedni?kom ku?anstvu:

 • kao dokaz priloiti rjeenje nadlene ustanove za mirovinsko osiguranje.

9.   Za studenta kojem su brat ili sestra predkolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnokolskog, srednjokolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da ive u zajedni?kom ku?anstvu:

 • kao dokaz priloiti presliku rodnog lista za predkolsko dijete te potvrdu osnovne kole, srednje kole odnosno visokog u?ilita.

Ako dva ili vie studenta ostvare isti broj bodova na temelju ?lanka 8. Pravilnika, prednost pri dodjeli dravne stipendije u kategoriji E - studenti slabijega socio-ekonomskog statusa imat ?e studenti koji imaju nii prihod po ?lanu ku?anstva sukladno ?lanku 8. stavku 1. to?ki 1. Pravilnika.

VIII. Posebni uvjeti za dodjelu dravne stipendije u kategoriji P:

 • dokaz o utvr?enom postojanju tjelesnog ote?enja, koji izdaje nadlena ustanova za mirovinsko osiguranje;
 • upis na poslijediplomski sveu?ilini studij, to se dokazuje potvrdom visokog u?ilita koje provodi poslijediplomski sveu?ilini studij;
 • dokaz da student nije u radnom odnosu, to se dokazuje potvrdom nadlene ustanove za zapoljavanje;
 • dokaz da redoviti mjese?ni prihodi po ?lanu zajedni?kog ku?anstva studenta ne prelaze 100% prora?unske osnovice (3.326,00) koja se utvr?uje svake godine odgovaraju?im propisom, to se dokazuje potvrdom nadlene porezne uprave za sve ?lanove zajedni?kog ku?anstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za ?lanove zajedni?kog ku?anstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priloiti, osim potvrde nadlene porezne uprave, i potvrdu nadlene ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ispla?ene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;
 • popunjena Izjava o ?lanovima zajedni?kog ku?anstva (pod zajedni?kim ku?anstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno ive na istoj adresi prebivalita i podmiruju trokove ivota bez obzira na srodstvo).

IX. Podnoenje prijava:

Prijava za D-1 kategoriju stipendija podnosi se u sljede?im koracima:

 1. Ispunjavanje elektroni?kog obrasca koji se nalazi ovdje. Student obrascu pristupa uz pomo? AAI korisni?kog ra?una (link na ''AAI@EduHr Prijava'' u gornjem desnom kutu);
 2. Ispisivanje zavrene ispunjene elektroni?ke prijave;
 3. Student potpisuje ispisanu prijavu;
 4. Visoko u?ilite na kojem student studira ovjerava ispisane i potpisane prijave;
 5. Prijavi se prilae cjelokupna propisana dokumentacija;
 6. Slanje ispisane i ovjerene prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, isklju?ivo potom Ministarstvu na adresu Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: ''Natje?aj za dravnu stipendiju''.

Prijava za D-1 kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon to je Ministarstvu potom poslana zavrena, ispisana, vlastoru?no potpisana i ovjerena elektroni?ka prijava, uklju?uju?i popratnu dokumentaciju.

Prijava za E kategoriju stipendija podnosi se u sljede?im koracima:

 1. Ispunjavanje elektroni?kog obrasca koji se nalazi ovdje. Student obrascu pristupa uz pomo? AAI korisni?kog ra?una (link na ''AAI@EduHr Prijava'' u gornjem desnom kutu);
 2. Ispisivanje zavrene ispunjene elektroni?ke prijave;
 3. Student potpisuje ispisanu prijavu;
 4. Visoko u?ilite na kojem student studira ovjerava ispisane i potpisane prijave;
 5. Prijavi se prilae cjelokupna propisana dokumentacija, uklju?uju?i dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na dodatne bodove;
 6. Slanje ispisane i ovjerene prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, isklju?ivo potom Ministarstvu na adresu Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: ''Natje?aj za dravnu stipendiju''.

Prijava za E - kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon to je Ministarstvu potom poslana zavrena, ispisana, vlastoru?no potpisana i ovjerena elektroni?ka prijava, uklju?uju?i popratnu dokumentaciju.

Prijava za P - kategoriju stipendija podnosi se u sljede?im koracima:

 1. Preuzimanje obrasca za prijavu stipendije (pod dokumenti);
 2. Student ispisuje, ispunjava i potpisuje obrazac;
 3. Visoko u?ilite na kojem student studira ovjerava obrazac;
 4. Prijavi se prilae cjelokupna propisana dokumentacija;
 5. Slanje ispisane i ovjerene prijave s propisanom dokumentacijom, isklju?ivo potom Ministarstvu na adresu: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom ''Natje?aj za dravnu stipendiju''.

Prijava za P - kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon to je Ministarstvu potom poslan vlastoru?no ispisan i ovjeren obrazac za prijavu, uklju?uju?i popratnu dokumentaciju.

Prijave na natje?aj za dodjeljivanje dravnih stipendija podnose se po?evi od 28. studenoga do 23. prosinca 2014. godine (uklju?uju?i i 23. prosinca). Kao datum podnoenja prijave uzimat ?e se datum potanskoga iga na poslanoj prijavi. Student se moe prijaviti na natje?aj za dodjelu dravne stipendije samo u jednoj od navedenih kategorija slanjem prijave prema navedenim uputama.

Prijave s neovjerenim obrascem, prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, ne?e se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvr?enoga roka za podnoenje prijava, ne?e se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vra?a se podnositelju prijave.

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252493
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka