Pe?enje rakije za vl. potrebe Ispis E-mail

1) Zakon te propisi vezani uz pe?enje rakije su na snazi ve? od 01.01.2010.

2) Mali proizvo?a?i jakih alkoholnih pi?a (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU i PUR-obrazac, a jednom godinje (to je u sije?nju 2014, to?nije do 20. 01.) ispunjavaju i alju Godinje izvje?e malih proizvo?a?a jakih alkoholnih pi?a (GI-MP-JAP) i pla?aju paual na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za ve?i 200 kn). Taj paual se pla?a svake godine, bez obzira da li se rakija pe?e ili ne. Ukoliko je MP ve? registriran, prije pe?enja alje samo PUR obrazac

3) Svi obrazci popunjavaju se i potpisani alju u tri primjerka potom na nadlenu Carinsku upravu.

4) Svaki MP-JAP smije godinje ispe?i ukupno 20 litara a.a. (apsolutnog alkohola) bez pla?anja troarine. Uvjetno re?eno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji MP proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, prera?unava se u apsolutni alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 x koeficijent 2,5 =40. Tada se koli?ina od 42 litre pomnoi sa ja?inom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije koli?ina a.a (apsulutnog alkohola) kojeg je mali proizvo?a? proizveo. Npr. 42x40=1.680. 1680:100 =16,8. Zna?i u ovom primjeru je mali proizvo?a? (MP) proizveo (prera?unato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola.

5) Budu?i da MP svake godine smije proizvesti do 20 litara apsolutnog alkohola (100%-tnog) bez pla?anje troarine, za ovu proizvodnju MP pla?a samo paual na kotao. I to tek u sije?nju slijede?e godine. Troarinu ne pla?a.

6) Drugi primjer: MP je proizveo 60 litara rakije sa 18 gradi. To prera?unavamo u apsolutni alkohol: 60 x (18x2,5) i umnoak dijelimo sa 100. Npr. 60 x 45% =2700. 2700:100 =27. MP je u ovom slu?aju proizveo (prera?unato) 27 litara apsolutnog alkohola (100 %-tnog). Budu?i da za prvih 20 litara a.a. ne pla?a troarinu, troarinu pla?a samo za razliku. (27-20 =7). Troarina se pla?a samo za 7 litara a.a. Po jednoj litri a.a. troarina je 53 kune. To zna?i da u ovom slu?aju MP u sije?nju slijede?e godine ( u ovom slu?aju to je 2014-ta) podnosi GI-MP-JAP i pla?a dodatno ( osim paualnog iznosa, koji je zavisno pod veli?ine kotla, 100 ili 200 kn,) jo i troarinu na 7 litara a.a. x 53 , tj. dodatne 371 kn troarine.

7) Mali proizvo?a? ne smije nikako proizvesti vie od 1000 litara rakije. Ukoliko bi to proizveo, automatski spada u druga?iju kategoriju oporezivanja. Za ovakav slu?aj molimo da se isti obrati u nadlenu Carinsku upravu kojoj pripada.

8) Popunjene obrazce, i to IZJAVU te PUR obrazac, mali proizvo?a? (MP) popunjava u tri primjerka, POTPISUJE ih i potom alje na Carinsku upravu kojoj pripada (8 dana prije nego je po?eo pe?i rakiju, a to je sada vrlo aktualno). Sve do 20. sije?nja sljede?e godine ima vremena ispuniti GI-MP-JAP te ga poslati na istu Carinsku upravu.

9) Na PUR-obrazcu mali proizvo?a? (MP) popunjava samo to?ke 1, 2,3,4,7 i 8., a to?ke 5. i 6. ne popunjava.

10) Mali priozvo?a?i JAP, koji pripadaju CARINARNICI ZAGREB, podru?nom carinskom uredu ZAGREB I i II, traene obrasce alju na adrese navedene na kraju ove upute.

Prilikom registracije MP ispunjava SAMO Izjavu i PUR obrazac, a jednom godinje alje ( u sije?nju) obrazac GI- MP-JAP i pla?a paual + moebitnu troarinu na proizvedenu koli?inu a.a., ako je proizvodnja ve?a od 20 litara a.a..

Nie moete preuzeti sve potrebne obrazce: 1. - GI-MP-JAP Obrazac,  2. - IZJAVU za prijavak, za izmjenu nositelja ili odjavu kotla; primjer ispisivanja uplatnice (koja je malim proizvo?a?ima potrebna za sije?anj sljede?e godine) te 4. - PUR-obrazac.

 

 

Savjetodavna sluba

Manuel ?i?ko, dipl.ing.agr.

 

Adrese za Zagreba?ku upaniju:

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINARNICA ZAGREB

Podrucni carinski ured Zagreb

CU ZAGREB I, Jankomir 25, 10000 Zagreb (tel: 6511-750)

Carinski ured Zagreb I sa sjeditem u Zagrebu djeluje na podrucju:

Zagrebacke upanije odnosno gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zapreic te opcina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinca Sela, Kraic, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Puca, Stupnik, umberak.

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252510
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka