Ispis E-mail

Potovani,

prvi ravnatelj Osnovne kole Luka, na kolega, gospodin Saa akanovi? teko je obolio od amiotrofi?ne lateralne skleroze (ALS), teke bolesti mii?nog sustava. Za operaciju i lije?enje u Kini potrebno je sakupiti 30 tisu?a eura do kraja rujna.

Pozivamo sve mjetane Luke i Op?inu Luka da se prema svojim mogu?nostima uklju?e u prikupljanje sredstava za kolegu akanovi?a. Novac mogu uplatiti na IBAN koji se nalazi u nastavku teksta

Moja pri?a: Saa akanovi? Kova?i? eki

Saa je po struci u?itelj razredne nastave, omiljen kod u?enika i kolega. No, prije tri godine osjetio je prve simptome amiotrofi?ne lateralne skleroze, nakon ?ega se njegov ivot stubokom promijenio. Ovo je pri?a koja ?e dirnuti i najtvr?a srca

Saa je po struci u?itelj razredne nastave, omiljen kod u?enika i kolega. Za svoj stru?an i predan rad je od roditelja djece kojoj je predavao bio predloen i za pohvalu od strane predsjednika RH Ive Josipovi?a.

U prolje?e 2011. godine Saa je osjetio prve simptome bolesti, slabiju koordinaciju pokreta, posebice u nogama. Nakon neurolokog pregleda i u?injene magnetske rezonance, operirana je vratna kraljenica, no nakon provedene rehabilitacije u toplicama nije nastupilo eljeno poboljanje. Postepeno, s vremenom je dolazilo do pogoranja simptoma (spazam mii?a, osim nogu slabljenje u rukama te op?a slabost) te je u listopadu postavljena prava dijagnoza, amiotrofi?na lateralna skleroza (ALS), sporadi?ni oblik. Naime, 90 posto slu?ajeva kod ALS-a ima sporadi?ni oblik, dok je svega 10 posto slu?ajeva genetski. Prilikom postavljanja dijagnoze, Saa i supruga ?uli su sljede?e: bolest je po zapadnoj medicini neizlje?iva, oboljeli u najve?em broju slu?ajeva ive svega 2-5 godina od po?etka bolesti te zbog op?eg slabljenja mii?a, gube sposobnost gutanja i disanja. Teko je zamisliti ok koji su tada doivjeli, a istodobno ivot se morao nastaviti.

HZZO takvim bolesnicima omogu?ava pravo na fizikalnu terapiju i njegu u ku?i te odlazak na rehabilitaciju jednom godinje, no bez prava na pratnju, to je za Sau neizvedivo. Naime, prema pravilniku na pratnju u toplicama ima pravo novoro?en?e i dijete do 18 godina koje treba pomo? majke. Osoba koja boluje od ALS-a je na razini novoro?en?eta, odnosno ne moe samostalno jesti, piti, obavljati fizioloke potrebe, kupanje, brijanje, odravanje osobne i oralne higijene. Na razini je novoro?en?eta koje u svemu treba pomo? majke a po istom pravilniku nema na to pravo.

ALS izaziva nemo? u rukama, nogama ali i gubitak glasa te je takvom pacijentu nemogu?e pozvati sestru u slu?aju da je gladan, edan ili treba pomo? pri obavljanju fiziolokih potreba, zbog ?ega osoblje ponekad pribjegava stavljanju pelena to je strano poniavaju?e za mladu osobu koja se, uz ok izazvan tekom dijagnozom, mora nositi i sa degradacijom od strane zdravstvenih djelatnika koji su na taj na?in prisiljeni rjeavati problem manjka osoblja. Nadalje, HZZO odobrava 21 dan rehabilitacije u toplicama, na koju u ve?ini slu?ajeva, ne odobrava produenje. Fizikalna terapija takvom pacijentu potrebna je pet puta tjedno. Uz zdravstvene, pacijenti i njihove obitelji bore se sa nizom administrativnih i pravnih problema. ALS pacijenti se osje?aju sami i naputeni od drutva.

"U tom osjetljivom razdoblju, nesebi?nu pomo? pruila nam je g?a Marica Miri? i Drutvo distrofi?ara Zagreb koji su nam osigurali prijevoz po potrebi, dodatne vjebe u prostorijama drutva te u ku?i osigurali medicinski krevet i madrac. Samostalno smo pokuali sve mogu?e alternativne terapije za koje smo mislili da bi mogle pomo?i, me?utim bile su vrlo skupe a ograni?enog i kratkotrajnog karaktera u smislu usporavanja bolesti. Od g?e Slavice Horvat iz Udruge Neuron, dobili smo informaciju o u?inkovitoj terapiji mati?nim stanicama u Kini ?iji napredak je vidljiv na Kristijanu i drugima koji su se vratili sa istog lije?enja", kae Saina obitelj.

Uz pomo? dobrih prijatelja, pokrenuta je velika akcija IVOT ZA IVOT. U ?etvrtak 11. rujna ?e bjelovarski kafi?i cjelokupni prihod od kava u terminu 9-12 sati uplatiti na ra?un za Sau.

Za subotu 20. rujna planira se velika gitarijada tijekom dana na paviljonu u Bjelovaru te nave?er koncert bjelovarskih bendova u Havani. Poznati bjelovar?anin Goran Navojec, ali i mnogi drugi uklju?ili su se i pruili svoju nesebi?nu potporu. Prihod od prikazivanja filma: 'Visoka modna napetost', 9. rujna u Bjelovaru, Filip ovagovi? je prepustio u Sainu korist. Poznati nogometa Ognjen Vukojevi? tako?er je pruio veliku podrku akciji.

Cilj akcije je skupiti oko 30 000 eura koji bi trebali pokriti cjelokupne trokove lije?enja u Kini. Supruga i njihovo malo dijete s rado?u o?ekuju tatin oporavak. Pozivaju sve ljude dobre volje koji su u mogu?nosti da pomognu. I najmanji iznosi, za njih su veliki. Broj ra?una:

IBAN HR6524840083115264953

4. razred O Kupljenovo se oprata od u?itelja Sae http://youtu.be/gltQsfHvnFs

Saa u etnji http://www.youtube.com/watch?v=2rrZra2WtaU&feature=youtu.be

Ognjen Vukojevi? https://www.youtube.com/watch?v=zVAT8W6ome0&feature=youtu.be

Goran Navojec https://www.youtube.com/watch?v=Z9ZQ_jGFg4Q&feature=youtu.be

 

Pie: Boica Ravli?

Objavljeno: 10.09.2014

Povezane vijesti

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252478
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka