Dje?ji vrti? SMOKVICA u Luki Ispis E-mail

logosmokvica

DJE?JI VRTI? SMOKVICA

NOVI PRUATELJ USLUGE PREDKOLSKOG ODGOJA NA PODRU?JU OP?INE LUKA

Nakon provedenog Javnog poziva (natje?aja) za organiziranje rada dje?jeg vrti?a na podru?ju Op?ine Luka dana 10.9.2014. sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora i Ugovora o pruanju usluga predkolskog odgoja i obrazovanja na razdoblje od 5 godina s Dje?jim vrti?a Smokvica iz Pojatna.

Dje?ji vrti? Smokvica djeluje od 2005. godine i uz redoviti 10-satni program predkolskog odgoja i obrazovanja za djecu od 1 do 7 godina provodi i posebne programe ranog u?enja engleskog i njema?kog jezika te sportski program u vrti?u i izvan njega. Redoviti program oboga?en je integriranim programima: likovni, dramsko-scenski, ekoloki, njegovanje tradicije i folklora, inkluzivni program za darovitu djecu i djecu s lakim teko?ama u razvoju te priprema za kolu djece uklju?ene u redovite programe.

Dje?ji vrti? Smokvica provoditi ?e u Luki i Malu kolu u skladu s novim preporukama Ministarstava znanosti obrazovanja i sporta.

Kvalitetu provedbe svih programa uz motivirane i educirane odgajatelje garantira i stru?ni tim vrti?a koji sa?injavaju: stalni stru?ni suradnik pedagog, zdravstvena voditeljica vrti?a i vanjski stru?ni suradnici logoped i psiholog.

U elji da se to ve?i broj djece s podru?ja Op?ine Luka uklju?i u neki oblik organiziranog predkolskog odgoja i obrazovanja Dje?ji vrti? Smokvica je odlu?io ponuditi osim cjelodnevnog i poludnevni redoviti program u trajanju od 5 sati. Ako se ukae potreba i organizacijski bude mogu?e provesti, ponuditi ?e se i kra?i program u trajanju od 3 sata.

Za kvalitetnu provedbu svih programa u vrti?u nuna je suradnja svih sudionika: djelatnika vrti?a koji pruaju uslugu, roditelja korisnika usluge i Op?ine Luka koja subvencionira provedbu tih programa. Stoga ?emo organizirati zajedni?ki roditeljski sastanak za sve roditelje predkolske djece s podru?ja Op?ine Luka: roditelje djece koja ve? polaze vrti?, roditelje koji planiraju ili razmiljaju o upisu djece u vrti? i roditelje djece koji su obveznici Male kole. Pozivamo i roditelje koji nisu s podru?ja Luke, a trebaju mjesto u vrti?u da nam se pridrue.

Roditeljski sastanak ?e se odrati u utorak 23.9.2014. u 18:00 sati u Drutvenom domu Luka.

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252543
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka