Poziv na 8.sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

KLASA: 021-02/14-20/1
URBROJ: 238/39-04/001-14-3
Luka, 07.07.2014.

Na temelju ?lanka 20. stavka 2. to?ke 1. Poslovnika Op?inskog vije?a Op?ine Luka (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 16/09 , 1/10 i 15/13)

S A Z I V A M

8. sjednicu Op?inskog vije?a Op?ine Luka za ?etvrtak 10.07.2014. godine s po?etkom u 20,00 sati u drutvenom domu Luka i predlaem slijede?i

 

d n e v n i r e d:

1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice op?inskog vije?a
2. Odluka o pristupanju Lag-u
3. Razno-informacije
    - o zapoljavanju na odre?eno vrijeme-zamjena za Mariju Kanceljak
    - o po?etku radova u industrijskoj zoni
    - o pristiglim ponudama za vrti?
    - o radovima na sportskoj dvorani

A) Pripreme za obiljeavanje dana Domovinske zahvalnosti

Predsjednik op?inskog vije?a
Franjo Hlad

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266330
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka