Objavljuje se natje?aj za vrti? Ispis E-mail
Nedjelja, 08 Lipanj 2014 06:27

          

KLASA: 601-01/14-10/1

            URBROJ: 238/39-03/14-4

            Luka, 02. lipnja 2014. godine

 

Temeljem ?lanka 43. Statuta Op?ine Luka (Slubeni glasnik Op?ine Luka broj 16/09,1/10,15/13), Op?inski na?elnik Op?ine Luka objavljuje dana 04. lipnja 2014. godine slijede?i:

 

JAVNI POZIV (NATJE?AJ)

za organiziranje rada dje?jeg vrti?a (redovitog programa predkolskog odgoja i obrazovanja) na podru?ju Op?ine Luka i davanje u zakup poslovnog prostora dje?jeg vrti?a u vlasnitvu Op?ine Luka u svrhu organiziranja rada dje?jeg vrti?a (redovitog programa predkolskog odgoja i obrazovanja)

 

 1. 1.Predmet ovog javnog poziva (natje?aja) je organiziranje rada dje?jeg vrti?a, odnosno, redovitog programa predkolskog odgoja i obrazovanja na podru?ju Op?ine Luka te s time povezani zakup poslovnog prostora dje?jeg vrti?a u vlasnitvu Op?ine Luka na adresi Luka, Trg Sv. Roka 4, povrine 400 m2, za organiziranje rada dje?jeg vrti?a, odnosno, obavljanje redovitog programa predkolskog odgoja i obrazovanja, u periodu od 5 (pet) godina, po?evi od 01. listopada 2014. godine do zaklju?no dana 30. rujna 2019. godine.
 2. 2.Op?ina Luka ?e sufinancirati usluge redovitog programa predkolskog odgoja i obrazovanja sukladno svojim vae?im internim aktima, te odredbama ugovora/sporazuma sklopljenog s najpovoljnijim ponuditeljem.
 3. 3.Uvjeti koje ponuditelji moraju ispuniti:
 4. 4.Pravo podnoenja pisane ponude imaju sve pravne i/ili fizi?ke osobe koje su sukladno primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima ovlatene za obavljanje rada dje?jeg vrti?a, odnosno, pruanje usluga predkolskog odgoja i obrazovanja:
 5. 5.Ponuda svakog ponuditelja mora obvezno sadravati:
 • ponuditelji su obvezni organizirati rad dje?jeg vrti?a, odnosno, redoviti program predkolskog odgoja i oborazovanja u postoje?em poslovnom prostoru dje?jeg vrti?a u vlasnitvu Op?ine Luka na adresi Luka, Trg Sv. Roka 4, povrine 400 m2;
 • ponuditelji su obvezni rad dje?jeg vrti?a, odnosno, redoviti program predkolskog odgoja i obrazovanja svakodobno provoditi u skladu s primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima;
 • ponuditelji su obvezni zadrati u radnom odnosu postoje?e uposlenike Podru?nog odjela Dje?jeg vrti?a Kapljica u Luki, odnosno, sklopiti s istima odgovaraju?e ugovore o radu, te osigurati eventualni dodatni potreban broja drugog adekvatnog osoblja u skladu s primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima;
 • ponuditelji su obvezni pored programa redovitog predkolskog odgoja i obrazovanja ogranizirati programe u?enja barem jednog stranog jezika, programe umjetni?kog, kulturnog i sportskog sadraja, kao i druge programe u skladu s potrebama polaznika i zahtjevima roditelja;
 • ponuditelji su obvezni opremiti postoje?i poslovni prostor dje?jeg vrti?a svom potrebnom opremom, igra?kama, didakti?kim sadrajima i drugim ure?ajima potrebnima za po?etak rada;
 • ponuditelji su obvezni prije po?etka rada ishoditi sve potrebne suglasnosti/dozvole pri nadlenim tijelima radi po?etka obavljanja rada dje?jeg vrti?a, odnosno, pruanja usluga predkolskog odgoja i obrazovanja u poslovnom prostoru dje?jeg vrti?a na adresi Luka, Trg Sv. Roka 4;
 • ponuditelji su obvezni pla?ati Op?ini Luka mjese?nu zakupninu za poslovni prostor dje?jeg vrti?a na adresi Luka, Trg Sv. Roka 4, ?iji po?etni iznos iznosi 2.000,00 (dvije tisu?e) kuna mjese?no, te pla?ati sve reijske i druge trokove nastale redovnom uporabom navedenog poslovnog prostora dje?jeg vrti?a;
 • osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, prebivalite/sjedite, OIB, kontakt podatke);
 • podatke o uvjetima rada dje?jeg vrti?a, odnosno, pruanja usluga predkolskog odgoja i obrazovanja;
 • podatke o ekonomskoj cijeni koritenja usluga dje?jeg vrti?a, odnosno, usluga predkolskog odgoja i obrazovanja;
 • podatke o ponu?enom iznosu mjese?ne zakupnine za poslovni prostor dje?jeg vrti?a u vlasnitvu Op?ine Luka;
 • program rada dje?jeg vrti?a, odnosno, pruanja usluga predkolskog odgoja i obrazovanja;
 • rjeenje o upisu u odgovaraju?i registar na podru?ju Republike Hrvatske iz kojeg je vidljivo ustrojstvo ponuditelja i njegovo ovlatenje za obavljanje usluga predkolskog odgoja i obrazovanja;
 • suglasnost nadlenog tijela za pruanje usluga redovitog programa predkolskog odgoja i obrazovanja;
 • potvrdu porezne uprave kojom se dokazuje da je ponuditelj ispunio obvezu pla?anja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana do dana objave ovog javnog poziva;
 • dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost ponuditelja (BON2/SOL2), koji ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana ra?unaju?i do dana objave ovog javnog poziva, s time da ?e se smatrati da je ponuditelj dokazao svoju financijsku sposobnost ukoliko mu glavni poslovni ra?un nije u posljednjih 6 (est) mjeseci ra?unaju?i od dana sastavljanja obrasca BON2/SOL2 ili drugog istovrijednog dokumenta bio u blokadi;
 • izjavu kojom ?e ponuditelj izri?ito, bezuvjetno i neopozivo potvrditi kako u cijelosti pristaje na uvjete navedene pod to?kom 3. ovog javnog poziva;
 • solemniziranu bjanko zadunicu na iznos od 5.000,00 (pet tisu?a) kuna kao jamstvo za ozbiljnost ponude;
 1. 6.Nepotpune i/ili nepravovremene ponude, te ponude ponuditelja koji imaju bilo kakvih nepodmirenih dugovanja prema Op?ini Luka, ne?e biti razmatrane.
 2. 7.Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, pri ?emu ?e se u obzir uzimati slijede?i kriteriji:

 

 • visina mjese?ne zakupnine;
 • ekonomska cijena koritenja usluga dje?jeg vrti?a, odnosno, usluga predkolskog odgoja i obrazovanja;
 • program rada;

 

           pri ?emu ?e najloijem rezultatu unutar svakog naprijed navedenog kriterija biti dodijeljeno 5 (pet) bodova, dok ?e svaki slijede?i rezultat unutar svakog naprijed navedenog kriterija biti sukcesivno           uve?avan za dodatnih 5 (pet) bodova, nakon ?ega ?e me?usobno biti zbrojeni svi bodovi svakog pojedinog naprijed navedenog kriterija, te ?e se stoga najpovoljnijom ponudom smatrati ona    ponuda koja ?e imati najve?i ukupan broj bodova.

 1. 8.Ponuda za sudjelovanje s pripadaju?om numeriranom dokumentacijom dostavlja se potom preporu?eno u zatvorenoj omotnici ili osobno na urudbeni zapisnik na adresu: Op?ina Luka, Trg sv.Roka 1, 10296 Luka, s naznakom ne otvarati - ponuda za organiziranje rada dje?jeg vrti?a, najkasnije do 23. lipnja 2014. godine do 14:00 sati.
 2. 9.Poslovni prostor koji je predmet ovog javnog poziva moe se osobno razgledati svakog radnog dana u vremenu od 10:00 - 12:00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 01/3393-560.
 3. 10.Ponude ?e se javno otvarati dana 23. lipnja 2014. godine u prostorijama Op?ine Luka, Trg sv.Roka 1, 10296 Luka u 14:00 sati. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlateni predstavnici uz predo?enje punomo?i. O javnom otvaranju ponuda ?e biti sastavljen zapisnik, koji ?e po okon?anju postupka javnog otvaranja ponuda supotpisati svi nazo?ni ponuditelji ili njihovi ovlateni predstavnici, te kojom ?e im prilikom osobno biti uru?en otpravak istog.
 4. 11.Pristigle ponude ?e pregledati i ocijeniti povjerenstvo koje ?e u tu svrhu imenovati op?inski na?elnik Op?ine Luka naknadnom pisanom odlukom, a koje ?e povjerenstvo sastaviti pisani zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te sukladno rezultatima, predloiti op?inskom na?elniku Op?ine Luka donoenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
 5. 12.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bit ?e donesena najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda, te dostavljena svim ponuditeljima na dokaziv na?in.
 6. 13.Op?inski na?elnik Op?ine Luka ?e s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti govor o zakupu poslovnog prostora dje?jeg vrti?a, te ugovor o reguliranju njihovih me?usobnih prava i obveza, u roku od 15 (petnaest) dana od dana kona?nosti odluke o odabiru. U istom ?e roku ostalim ponuditeljima na dokaziv na?in biti vra?eni izvornici jamstava za ozbiljnost ponude, dostavljeni Op?ini Luka u skladu s to?kom 5. ovog javnog poziva.

 

 

                                                                                                                  Op?inski na?elnik

 

                                                                                                                ___________________

                                                                                                                     Darko Kralj dr.vet.med

 

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248833
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka