Ispis E-mail
Srijeda, 29 Kolovoz 2012 07:49

Na temelju ?lanka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pro?iš?eni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09. i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), ?lanka 43. Statuta Op?ine Luka („Glasnik Zagreba?ke županije", broj 16/09 i 1/10) i ?l. 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na podru?ju Op?ine Luka („Glasnik Zagreba?ke županije", broj 21/12), na?elnik Op?ine Luka donosi

O D L U K U

O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA NABAVU RADOVA SANACIJE NERAZVRSTANIH CESTA, PARKIRALIŠTA, ODRONA I SLI?NO

?lanak 1.

Predmet prikupljanja ponuda je obavljanje radova sanacije nerazvrstanih cesta, parkirališta, odrona i sli?no na podru?ju Op?ine Luka, sukladno Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture Op?ine Luka .

?lanak 2.

?lanovima povjerenstva za provedbu postupka za prikupljanje ponuda imenuju se:

1. Senka Vrani?, dipl. oec.,
2. Vladimir Husnjak,
3. Marija Kanceljak, bacc.admin.public.

?lanak 3.

Poziv za dostavu ponuda biti ?e upu?en na 3 adrese potencijalnih ponuditelja:

1. SWIETELSKY d.o.o., Nova cesta 192, 10 000 Zagreb,
2. ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBA?KE ŽUPANIJE, Rendi?eva 32, 10 000 Zagreb,
3. PRIGORAC GRA?ENJE d.o.o., Jelkove?ka 4, 10 360 Sesvete.

?lanak 4.

Ostali uvjeti nabave biti ?e odre?eni ponudbenom dokumentacijom (uputama ponuditeljima).

KLASA:340-03/12-30/01
URBROJ:238/39-03-12-4
Luka, 28. 8. 2012.

 

Op?ina Luka
Na?elnik
Darko Kralj, dr.vet.med.

 

 

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete SadrĹľajima : 1248861
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka