Naknada za novoro?eno dijete Ispis E-mail

 

Pravo na nov?anu pomo? ostvaruju roditelji :

1) ?ije je dijete ro?eno nakon 1. listopada 2013.g.
2) dravljani Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalitem u Op?ini Luka.
3) nov?anu pomo? moe ostvariti obitelj u kojoj samo jedan od roditelja i novoro?eno dijete ima prebivalite na podru?ju op?ine Luka , a zadovoljava uvjete iz stavka 2. ovog ?lanka

Sredstva za isplatu nov?ane pomo?i osiguravaju se u Prora?unu Op?ine Luka , a ispla?uju se u iznosima koje ovise o broju prethodno ro?ene djece u obitelji , tako da se

1) za prvoro?eno dijete u obitelji ispla?uje iznos od 1.500,00 kuna
2) za drugoro?eno dijete u obitelji ispla?uje se iznos od 2.000,00 kuna
3) za tre?ero?eno dijete u obitelji ispla?uje se iznos od 3.000,00 kuna
4) za ?etvrtoro?eno dijete u obitelji ispla?uje se iznos od 4.000,00 kuna
5) Za petoro?eno i svako daljnje dijete u obitelji ispla?uje se iznos od 5.000,00 kuna

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na nov?anu pomo? podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka u roku od tri mjeseca od dana ro?enja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava roditelj-podnositelj zahtjeva duan je priloiti slijede?e dokaze:

1) rodni list ili izvadak iz matice ro?enih za novoro?eno dijete
2) rodne listove za svu djecu u obitelji
3) uvjerenje o prebivalitu za roditelje, svu djecu i presliku osobnih iskaznica roditelja
4) OIB oba roditelja
5) Karticu teku?eg ra?una i naziv banke

 

Zahtjev kojeg je potrebno popuniti i predati u Jedinstveni upravni odjel Op?ine Luka preuzmite ovdje

  Preuzmi zahtjev

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1249101
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka