Natje?aj Op?ine luka za dodjelu stipendija za u?enike i studente Ispis E-mail
Petak, 21 Listopad 2011 19:17

 

OBRAZAC PRIJAVE  disketica------------------------

KLASA:604-01/11-10/1

URBROJ:238/39-03-11-2

Luka, 20. 10. 2011.

 

Na temelju ?lanka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli u?eni?kih i studentskih stipendija (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 25/06, 27/07 i 22/08) na?elnik Op?ine Luka, dana 20. 10. 2011. godine raspisuje

 

 

NATJE?AJ

za dodjelu stipendija za kolsku godinu 2011./2012.

 

 

 

I. OP?I UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo sudjelovanja na natje?aju imaju u?enici i studenti ?iji roditelji ili skrbnici imaju prebivalite na podru?ju Op?ine Luka.

            Stipendiranje se ostvaruje po osnovi uspjeha u kolovanju i socijalno-materijalnog statusa te ispunjenja sljede?ih op?ih uvjeta:

 

Za U?ENIKE da su redoviti u?enici srednje kole i da imaju prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje kole, odnosno osmog razreda osnovne kole najmanje 3,0

           - da su dravljani Republike Hrvatske.

 

Za STUDENTE da su redoviti studenti

- da su dravljani Republike Hrvatske.

 

 

Kriteriji za utvr?ivanje redoslijedne liste kandidata za dodjelu stipendija su:

 

Uspjeh u u?enju:

 

-          op?i uspjeh (za u?enike) odnosno prosjek ocjena prethodne akademske godine (za studente),

-          zavren broj godina srednje kole, odnosno fakulteta,

-          usporedno upisane osnovne ili srednje kole (glazbena i sl.) prema verificiranim programima Ministarstva.

 

Natjecanja:

 

-          upanijska natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

-          dravna natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

-          fakultetska nagrada ili objava znanstvenog rada.

 

 

Socijalni status:

 

   - iznos prihoda po ?lanu doma?instva u ovoj godinu o odnosu na prosje?nu pla?u ispla?enu u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

 

 

Oteavaju?e okolnosti materijalnog poloaja u obitelji:

 

-          djeca invalidi 80-100%

-          djeca jednog ili oba roditelja 100% invalida

-          samohrani roditelj

-          ostala kolska djeca u obitelji.

 

 

II. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAE ZAHTJEVU

Podnositelji su duni priloiti sljede?e:

 

 1. 1.obrazac prijave podie se u Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka ili na web stranici Op?ine Luka: www.opcina-luka.hr,
 2. 2.ivotopis,
 3. 3.potvrdu o redovitom upisu u kolu, odnosno fakultet u kolskoj godini 2011./2012.,
 4. 4.preslika svjedodbe prethodne kolske godine, odnosno preslika ocjena poloenih ispita za studente originali se predaju samo na uvid prilikom predaje dokumentacije,
 5. 5.dokaz o polaenju usporedno upisane osnovne ili srednje kole (glazbena i sl.) prema verificiranim programima Ministarstva (ako podnositelj zahtjeva za stipendiju polazi takvu kolu),
 6. 6.dokaz o sudjelovanjima na natjecanjima diploma, svjedodba, uvjerenje, priznanje i sl. (ako je podnositelj sudjelovao na natjecanjima) predaje se preslika uz predo?enje originala prilikom predaje dokumentacije,
 7. 7.preslika rodnog lista,
 8. 8.potvrda o prebivalitu za SVE ?lanove zajedni?kog ku?anstva (potvrdu izdaje nadlena policijska postaja za svrhe stipendije besplatno) ili izjava o zajedni?kom ku?anstvu ovjerena kod javnog biljenika,
 9. 9.potvrda o visini mjese?ne pla?e ili mirovine ili naknade za nezaposlene ili potvrda o eventualno drugim izvorima prihoda za SVE ?lanove ku?anstva za razdoblje od 01. sije?nja do 31. kolovoza 2011. godine,
 10. 10.dokazi o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (rjeenje o invalidnom statusu kandidata ili roditelja, presuda o razvodu braka, izvod iz matice umrlih, potvrde o kolovanju za ostalu kolsku djecu iz obitelji osim kandidata) predaje se preslika uz predo?enje originala prilikom predaje dokumentacije,
 11. 11.izjava podnositelja da ne prima drugu stipendiju.

 

 

III. TRAJANJE NATJE?AJA

Natje?aj traje 15 dana od dana objave natje?aja, odnosno do 7. studenog 2011. godine.

 

 

IV. TIJELO KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Zahtjevi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, preporu?eno potom ili neposrednom dostavom radnim danima od 7,30 15,30 sati. Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom Ne otvaraj NATJE?AJ ZA STIPENDIJE, za Povjerenstvo za dodjelu stipendija.

Sve informacije vezane za ovaj natje?aj mogu se dobiti u Op?ini Luka, na broj telefona (01) 3393 560 ili slanjem upita na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript "> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

V. ROK OBJAVLJIVANJA REZULTATA NATJE?AJA

Redoslijednu listu kandidata ?e Povjerenstvo za dodjelu stipendija objaviti na oglasnim plo?ama u svim naseljima i web-stranici Op?ine Luka te dostaviti sudionicima natje?aja najkasnije u roku mjesec dana od dana isteka roka natje?aja.

 

VI. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Op?ina Luka ?e u kolskoj godini 2011./2012. dodijeliti sedam (7) srednjokolskih i sedam (7) studentskih stipendija, koje se ispla?uju u razdoblju od rujna 2011. godine do lipnja 2012. godine.

Srednjokolska stipendija iznosi 250,00 kuna mjese?no.

Studentska stipendija iznosi 400,00 kuna mjese?no.

 

 

 

                                                                                              Na?elnik

 

                                                                                              Darko Kralj, dr.vet.med.

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248845
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka