Natje?aj za dodjelu stipendija za u?enike i studente 2011/2012 Ispis E-mail

  zagrebacka_zupanija_logo

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBA?KA UPANIJA

UPAN

doc_logo
Obrazac za prijavu na natje?aj

Na temelju ?lanka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagreba?ke upanije (Glasnik Zagreba?ke upanije broj 15/10. i 26/11.) upan Zagreba?ke upanije raspisuje

NATJE?AJ

za dodjelu stipendija za u?enike i studente Zagreba?ke upanije za kolsku/akademsku godinu 2011/2012.

 

I.

Pravo sudjelovanja na natje?aju za dodjelu stipendija imaju u?enici i studenti koji udovoljavaju sljede?im op?im uvjetima:

1. Stipendije prema kriteriju izvrsnosti

A) U?ENICI

-   da su dravljani Republike Hrvatske s prebivalitem na podru?ju Zagreba?ke upanije (Grad Zagreb nije dio Zagreba?ke upanije)

-   da su redoviti u?enici srednje kole

-   da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine kolovanja

- da su zavrili prethodne dvije godine kolovanja s najmanjom prosje?nom ocjenom od 4,5

- da su osvojili prvo, drugo ili tre?e mjesto/nagradu na dravnoj razini natjecanja/smotre ilida su sudjelovali na me?unarodnoj razini natjecanja/smotre ili da su imali praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvo?ene od strane renomiranih izvo?a?a u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izlobe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, a koji su u struci srednjokolskog obrazovanja za koje u?enik/ica trai stipendiju

- da nisu stariji od 20 godina

B) STUDENTI

-   da su dravljani Republike Hrvatske s prebivalitem na podru?ju Zagreba?ke upanije (Grad Zagreb nije dio Zagreba?ke upanije)

- da su redoviti studenti

- da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine kolovanja,

- da su zavrili zadnja dva razreda srednje kole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosje?nom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosje?nom ocjenom za prethodne dvije godine kolovanja (studenti starijih godita) od najmanje 4,0 i da su ostvarili minimalno 50 ects bodova po akademskoj godini

- da su osvojili prvo, drugo ili tre?e mjesto/nagradu na dravnoj razini natjecanja, ili da su sudjelovali na me?unarodnoj razini natjecanja/smotre, ili da su dobitnici rektorove/dekanove nagrade, ili da su dobitnici drugih posebnih nagrada od strane rektora, dekana, sveu?ilita ili veleu?ilita ili da imaju objavljeni barem jedan znanstveno-stru?ni rad ili da su imali praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvo?ene od strane renomiranih izvo?a?a u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izlobe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u struci studija za koji student/ca trai stipendiju

-   da nisu stariji od 26 godina

2. Stipendije prema socijalnom kriteriju

A) U?ENICI

- da su dravljani Republike Hrvatske s prebivalitem na podru?ju Zagreba?ke upanije (Grad Zagreb nije dio Zagreba?ke upanije)

- da su redoviti u?enici srednje kole

- da su zavrili prethodne dvije godine kolovanja s najmanjom prosje?nom ocjenom od 4,0, odnosno 2,8 za deficitarna zanimanja

- da nisu stariji od 20 godina

- da im prosje?ni ukupni neto prihod po ?lanu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 170% neoporezivog dijela mjese?ne pla?e prema propisima Republike Hrvatske (1.800,00 x 1,7 = 3.060,00 kn po ?lanu obitelji mjese?no).

.

B) STUDENTI

- da su dravljani Republike Hrvatske s prebivalitem na podru?ju Zagreba?ke upanije (Grad Zagreb nije dio Zagreba?ke upanije)

- da su redoviti studenti

- da su zavrili zadnja dva razreda srednje kole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosje?nom ocjenom od 4,0 odnosno s jedinstvenom prosje?nom ocjenom za prethodne dvije godine kolovanja (studenti starijih godita) od najmanje 3,5 i da su ostvarili minimalno 40 ects bodova po akademskoj godini

- da nisu stariji od 26 godina

- da im prosje?ni ukupni neto prihod po ?lanu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 170% neoporezivog dijela mjese?ne pla?e prema propisima Republike Hrvatske (1.800,00 x 1,7 = 3.060,00 kn po ?lanu obitelji mjese?no).

U?enik/ca ili student/ica moe podnijeti molbu za obje vrste stipendija, a moe ostvariti pravo samo na jednu vrstu stipendije.

II.

1. Za kolsku/akademsku godinu 2011/12. dodijeliti ?e se:

1. U?ENICIMA

- najvie 30 stipendija, od toga:

A) u?enicima prema kriteriju izvrsnosti 10 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

 

B) u?enicima prema socijalnom kriteriju 20 stipendija, od toga za deficitarna zanimanja u?enika: armira?, autolakirer, bravar, cvje?ar, dimnja?ar, elektroinstalater, farmaceutski tehni?ar, fasader, instalater grijanja i klimatizacije, instalater sustava vode, plina, grijanja i hla?enja, konobar, kuhar, kozmeti?ar, limar, krovopokriva?, mesar, obra?iva? na numeri?ki upravljanim alatnim strojevima, pediker, pekar, plinoinstalater, sanitarni tehni?ar, slasti?ar, staklar, stolar, strojobravar, tehni?ar za mehatroniku, tesar, tokar, vodoinstalater, zdravstveno laboratorijski tehni?ar i zidar dodijeliti ?e se do 10 u?eni?kih stipendija,

Ako se za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja javi manji broj kandidata (u?enika srednjih kola) od predvi?enog, stipendije ?e se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvr?en prema broju ostvarenih bodova.

2. STUDENTIMA

- najvie 20 stipendija, od toga:

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti do 10 stipendija, od toga najvie 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) studentima prema socijalnom kriteriju do 10 stipendija.

Ako se za dodjelu u?eni?kih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti za zanimanja glazbenog smjera javi manji broj kandidata od predvi?enog, stipendije ?e se dodijeliti ostalim kandidatima prema redoslijedu koji je utvr?en prema broju ostvarenih bodova.

Ako se za dodjelu u?eni?kih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, stipendije ?e se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvr?en prema broju ostvarenih bodova.

 

2. Stipendija se dodjeljuje za dvanaest mjeseci, po?evi od 1. rujna 2011. godine.

3. Mjese?ni iznos stipendije za:

a) za u?enike - 500,00 kuna

b) za studente - 1.000,00 kuna

 

 

III.

1. Kriteriji za utvr?ivanje liste kandidata za dodjelu:

A) Stipendija prema kriteriju izvrsnosti za u?enike i studente:

- uspjeh u kolovanju

- kriterij izvrsnosti

B) Stipendija prema socijalnom kriteriju za u?enike i studente:

- uspjeh u kolovanju

- socijalni status obitelji

2. Uspjeh u kolovanju utvr?uje se jedinstvenom prosje?nom ocjenom iz prethodne dvije godine kolovanja tako da se zbroj pojedina?nih ocjena iz predmeta, odnosno ispita za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta, odnosno ispita. Tako dobiven prosjek izraava se kao broj bodova i pribraja broju bodova utvr?enih prema ostalim kriterijima.

Izvrsnost kandidata boduje se za prethodne dvije godine kolovanja sukladno ?l. 16. Odluke o dodjeli stipendija Zagreba?ke upanije (Glasnik Zagreba?ke upanije broj 15/10 i 26/11.).

Socijalni status kandidata i obitelji boduje se sukladno ?l. 21. Odluke o dodjeli stipendija Zagreba?ke upanije (Glasnik Zagreba?ke upanije broj 15/10. i 26/11.).

3. Kod istog broja bodova za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, prednost ima kandidat koji je ostvario ve?i broj bodova prema kriteriju izvrsnosti.

Kod istog broja bodova za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, prednost ima kandidat s niim primanjima po ?lanu obitelji.

za dodjelu stipendije, koji se podie u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, port i tehni?ku kulturu ili na internet stranicama Zagreba?ke upanije (http://www.zagrebacka-zupanija.hr),

a) ivotopis (osnovni podaci o kandidatu, kolovanje, obitelj..)

b)Potvrdu o redovnom upisu u semestar/godinu kole/fakulteta u kolskoj/akademskoj godini 2011/2012. (original dokumenta i preslika dokumenta ili ovjerena preslika)

c) Svjedodbe za dva prethodna razreda za u?enike, odnosno svjedodbe/potvrde o poloenim ispitima iz dvije prethodne godine kolovanja za studente sa ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova (original dokumenta i preslika dokumenta ili ovjerena preslika)

d) Rodni list (preslika dokumenta)

e) Dokaz o hrvatskom dravljanstvu i o mjestu prebivalita za kandidata;

osobna iskaznica na uvid ili ovjerena preslika osobne iskaznice ili preslika domovnice i potvrde o prebivalitu izdana od MUP-a (original dokumenta)

f) Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovorno?u o zajedni?kom ku?anstvu u kojoj su navedeni svi ?lanovi zajedni?kog ku?anstva ovjerena od javnog biljenika - prilau je samo kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju;

g) Potvrda o isplati pla?e ili mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za zadnja tri mjeseca (npr. za srpanj, kolovoz i rujan 2011. godine) za sve ?lanove zajedni?kog ku?anstva, odnosno potvrdu o redovnom kolovanju (za ?lanove ku?anstva koji se redovito koluju), te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda (original dokumenta i preslika dokumenta ili ovjerena preslika )- prilau ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju

h) Dokaze (original dokumenta i preslika dokumenta ili ovjerena preslika)o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (rjeenje o dje?jem doplatku za kandidata, potvrda Centra za socijalnu skrb o primitku pomo?i za uzdravanje, sudska rjeenja o razvodu, smrtni listovi za roditelja-staratelja, rodni list za dijete kojem je kandidat roditelj ili staratelj, rjeenje o invaliditetu kandidata ili roditelja-staratelja, potvrda ili iskaznica kojom se potvr?uje status hrvatskog branitelja roditelja-staratelja izdana od nadlenog Ureda za obranu, potvrda Hrvatskog zavoda za zapoljavanje o statusu nezaposlene osobe za roditelje-staratelje; nezaposlene osobe koje se ne vode u evidencijama HZZZ kao nezaposlene daju izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovorno?u o nezaposlenosti koju je potrebno ovjeriti kod javnog biljenika i dr. - prilau ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju

i) Dokaze (original dokumenta i preslika dokumenta ili ovjerena preslika) o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata potvrde, diplome, priznanja o sudjelovanju, osvojenom mjestu/nagradi na dravnom natjecanju/smotri, me?unarodnom/svjetskom natjecanju, smotri ili olimpijadi, rektorovoj ili dekanovoj nagradi i drugim posebnim nagradama od strane rektora, dekana, sveu?ilita/veleu?ilita koje su priznate od Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta, o objavljenim znanstveno-stru?ni radovima u struci studenata u recenziranoj doma?oj ili stranoj publikaciji, dokaz o poha?anje dviju kola/fakulteta, o volontiranju kandidata u struci studija, potvrde o praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvo?ene od strane renomiranih izvo?a?a u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izlobe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu - prilau ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti;

j) Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovorno?u da kandidat ne prima neku drugu stipendiju ovjerena od javnog biljenika.

NAPOMENA: nepotpune prijave, prijave koje ne sadre zatraene dokumente ne?e se razmatrati.

Sve izjave koje kandidati trebaju priloiti, a navedene su pod to?kom 4. (f, h, j) mogu biti izjavljene na istom obrascu i ovjerene samo jednom ovjerom.

Originali dokumenata (rjeenja, potvrda i sl.) bit ?e vra?eni putem pote podnositelju zahtjeva za stipendiju, po isteku Natje?aja za dodjelu stipendija.

Ukoliko se predaje original dokumenta, presliku nije potrebno ovjeravati kod javnog biljenika.

IV.

1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Zagreba?ke upanije objavit ?e se na oglasnim plo?ama gradova i op?ina na podru?ju Zagreba?ke upanije u roku 45 dana nakon isteka roka za podnoenje prijava za dodjelu stipendija, te na internet stranicama upanije. U roku 8 dana od objave liste na oglasnim plo?ama, svaki kandidat moe podnijeti pismeni prigovor na listu. Kona?na lista s Odlukom o dodjeli stipendija objavit ?e se u Glasniku Zagreba?ke upanije, svi dobitnici Stipendija Zagreba?ke upanije biti ?e obavijeteni o dobitku istih pismenim putem.

2. Natje?aj traje 15 dana od dana objave u dnevnom tisku.

 

3. Prijave za natje?aj za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natje?aja u dnevnom listu na adresu: Zagreba?ka upanija, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10001 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom Za natje?aj za dodjelu stipendije (potom) ili osobno na adresu Zagreba?ka upanija, Ulica I. Lu?i?a 2a/VI, soba 14. od 8,00 do 13,00 sati.

Radi preuzimanja obrasca i detaljnih uputa svi kandidati mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, port i tehni?ku kulturu Zagreba?ke upanije, 10000 Zagreb, Ulica I. Lu?i?a 2a, soba 14, tel. 6009-492 od 8,00 do 13,00 sati.

Sve informacije, upute i obrasci na http://www.zagrebacka-zupanija.hr

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248870
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka