Ispis E-mail

kapljicaNa temelju Odluke o upisu djece u programe predkolskog odgoja i naobrazbe za pedagoku godinu 2012./2013. u Dje?ji vrti? Kapljica donesene 16. 4. 2012. godine na 8. sjednici Upravnog vije?a Dje?jeg vrti?a Kapljica prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dje?jem vrti?u Kapljica objavljenog na oglasnoj plo?i Dje?jeg vrti?a Kapljica u Poljanici Bistranskoj 18. 7. 2007., a temeljem suglasnosti osniva?a KLASA:601-01/12-01/02, URBROJ: 238/02-02-12-01 od dana 12. 3. 2012. Upravno vije?e Dje?jeg vrti?a Kapljica objavljuje

O B A V I J E S T

o upisu djece u programe predkolskog odgoja i naobrazbe

za pedagoku godinu 2012./2013. u Dje?ji vrti? Kapljica Poljanica Bistranska;

Podru?ni odjel Luka i Podru?ni odjel Jakovlje

I. PODNOENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Pozivaju se roditelji ili skrbnici djece predkolske dobi da se prijave radi upisa djece u programe predkolskog odgoja i naobrazbe a pedagoku godinu 2012./2013. u dje?ji vrti? Kapljica Poljanica Bistranska;Podru?ni odjel Luka i Podru?ni odjel Jakovlje. Zahtjevi za upis podnose se u Dje?jem vrti?u Kapljica sa sjeditem u Poljanici Bistranskoj, Poto?na ulica 4, Donja Bistra od 23. travnja do 18. svibnja 2012. godine i to za ostvarivanje programa:

1. REDOVITI 10-SATNI PROGRAM za djecu od 12 mjeseci do polaska u osnovnu kolu,

2. PROGRAM PREDKOLE (tzv. MALA KOLA) za djecu u godini prije polaska u osnovnu kolu, koji po?inje 1. 10. 2012. Programi ?e se organizirati u skladu sa raspoloivim kapacitetom vrti?a.

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS:

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dje?jem vrti?u Kapljica:

1. Popunjene i potpisane zahtjeve za upis (dostupni u dje?jim vrti?ima u Bistri, Luki, Jakovlju i na web stranici: www.vrtic-kapljica.hr),

2. Presliku rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice ro?enih,

3. Uvjerenje MUP-a o prebivalitu djeteta i oba roditelja, ne starije od 6 mjeseci,

4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/samohranog roditelja,

5. Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja, ne starije od 6 mjeseci, ili potvrda o redovitom kolovanju (ukoliko se roditelji koluju) samo za upis u redoviti 10-satni program,

6. Potvrde op?ina/gradova prema prebivalitu korisnika:

- Potvrdu o podmirenim obvezama korisnika prema op?ini Bistra izdanu u op?ini Bistra,

- Potvrdu o ostvarivanju prava na sufinanciranje boravka djece u dje?jem vrti?u izdanu od Jedinstvenog upravnog odjela op?ine Jakovlje samo za upis u redoviti 10-satni program,

- Potvrda grada Zaprei?a o podmirenim zakonskim i ugovornim obvezama,

- Potvrda o sufinanciranju Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba,

7. Preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (samo za upis u redoviti 10-satni program):

- Preslika Rjeenja da je roditelj djeteta rtva ili invalid Domovinskog rata,

- Preslike izvatka iz matice ro?enih ili matice ro?enih ili rodnog lista ostale djece,

- Preslike medicinske dokumentacije djeteta koja potvr?uje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta,

- Preslika Rjeenja o skrbnitvu za samohrane roditelje,

- Preslika Rjeenja o skrbnitvu za uzdravanu djecu,

- Preslika Rjeenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za dijete.

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITI PROGRAM

Ukoliko dje?ji vrti? ne moe zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis djece u redovni program prednost ?e imati djeca: roditelja rtava i invalida Domovinskog rata, s oba zaposlena roditelja, samohranih zaposlenih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovaraju?e roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili vie djece, djeca koja imaju teko?e u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, djeca u godini prije polaska u osnovnu kolu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

- Prema navedenim kriterijima prednost imaju djeca s prebivalitem na podru?ju Op?ine Bistra za upis u centralni objekt u Bistri, s prebivalitem na podru?ju Op?ine Jakovlje za upis u PO Jakovlje i s prebivalitem na podru?ju Op?ine Luka za upis u PO Luka.

- Sve navedene prednosti moraju se obvezno dokumentirati.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa djece u programe bit ?e objavljeni na oglasnoj plo?i Dje?jeg vrti?a Kapljica u Bistri, na oglasnim plo?ama podru?nih odjela u Jakovlju i Luki i na web-stranici: www.vrtic-kapljica.hr najkasnije do 8. lipnja 2012.

Roditelj ili skrbnik djeteta nezadovoljan rezultatom upisa moe podnijeti albu Upravnom vije?u dje?jeg vrti?a u roku od 8 dana od dana objave rezultata. alba se podnosi u tajnitvu DV Kapljica u Bistri.

V. UPIS U REDOVITI 10-SATNI PROGRAM

Djeca primljena slijedom ove obavijesti upisuju se u dje?ji vrti? po?etkom pedagoke godine (1. rujna 2012.), a neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoke godine ukoliko postoji slobodno mjesto u dobnoj skupini.

Prije uklju?ivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obvezan:

- obaviti uz nazo?nost djeteta inicijalni razgovor sa ?lanom stru?nog tima dje?jeg vrti?a,

- potpisati s dje?jim vrti?em ugovor o ostvarivanju programa,

- dostaviti dje?jem vrti?u potvrdu nadlenog lije?nika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predkolskog djeteta prije polaska djeteta u dje?ji vrti?.

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvr?uje se u skladu s aktima op?ina ili gradova u kojima djeca i roditelji ili skrbnici imaju prijavljeno prebivalite.

KLASA:601-01/12-01/11

URBROJ:238/02-124-12-11

BISTRA, 16. 4. 2012. PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJE?A

Eduard Kova?evi?

kapljica

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248884
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka