Povijest crkve sv. Roka Ispis E-mail

Godine 1860., 5. lipnja, poloen je kamen temeljac upne crkve u Luki. Ugaoni kamen u sve?anoj je povorci noen od kria do ve?eg oltara pa potom do stola na kojemu su bila postavljena ?etiri svije?njaka i novo raspelo. Blagoslov je obavio arhi?akon Tuheljskoga kotara Toma Gajdek, poznati knjievnik i kroni?ar, uz asistenciju upnika upe Jezero (sv. Juraj na Jezeru) Matije Domini?a i doma?ega upnika Janka Pjeraka. Me?u uzvanicima isticali su se jo predstojnik kotarskoga ureda u Klanjcu Juraj Strah, vlastelin iz Pluske i veliki kotarski sudac Nikola pl. Halper i vlastelin iz Vadine Ladislav pl. Modi?, veliki biljenik Zagreba?ke upanije. Poslije obavljene sve?anosti blagoslova uzvanici su pozvani na ru?ak kod Nikole Halpera u kuriju Pluska.  

Gradnja nije tekla glatko. Temelje koji su podignuti te iste godine morali su se po prestanku zime poruiti, jer je kroz njih na sve strane probijala voda. Napravljeni su novi temelji iz kamena koji su upljani dovozili iz Klanjca i Samobora. upnik Janko Pjerak uporno je Visokoj carsko-kraljevskoj Banskoj Vladi i prvome podupanu Varadinske upanije gospodinu Kolomanu Bedekovi?u, predsjedniku Konkurencijalne komisije i  kasnijemu hrvatskome banu, podnosio deklaracije protiv prenoenja upne crkve u Luku. Iako je i Komisija predloila jedan ugodan Breanjak (mjesto na kojem se danas nalazi osnovna kola Luka) umjesto sadanje lokacije, koju je komisija ve? bila namijenila za upnikov vrt, Gospoda Mernici svojevoljno...odebrali mesto veoma neprikladno, budu? da iz zviranjkov kroz zidine voda te?e. Na gradnju nove crkve na starome mjestu u Krajskoj Vesi, iako je to traila ve?ina, nije prije svega pristala Zagreba?ka nadbiskupija na ?elu s kardinalom Jurjom Haulikom.

I tako je za?u?uju?e velika, prekrasna jednobrodna goti?ka gra?evina bila dovrena u isto tako za?u?uju?e kratkome vremenu 1865. godine. Iste godine dovrena je i nova upna kurija u Luki pa se novi upnik Janko Heimb koji je naslijedio pokojnoga upnika Pjeraka (umro 1863.) iz stana u zgradi ...gospodina Modi?a uz vinograd Kraj?ak preselio u Luku.

Godine 1867. dana 18. kolovoza...u prisutnosti...vrlo velikog mnotva doma?ih i stranih vjernika i uzvanika novu je crkvu sve?ano blagoslovio kotarski vicearhi?akon Ferdinand Kraja?i? (ro?en u kuriji Domahovo), odredivi da se na tu nedjelju svake godine slavi crkva za vje?ni spomen (Posvetilo).   

upna crkva sv. Roka u Luki od svoga je postanka izazivala divljenje svojom veli?inom i elegantnom ljepotom pa je primjerice kanonski vizitator 1868. godine zapisao da je upa Krajskaves sa sjeditem u Luki takove ...felje da joj nemoe na?i nigdje jednake. Crkva joj je prekrasno sagradjena, zgrada ogromna nu na veoma zlo odabranom tlu. U sredini ladje opaa se i sad mjesto gdje bijae izvor, a sa sviuh strana naokolo obti?e i za najmanje kie crkvu voda koja uzrokuje preveliku vlagu.

I zaista, do danas ne prestaje ?u?enje nad ?injenicom to je tako malo seoce kao to je Luka (1857. godine sva su sela dananje op?ine imala ukupno 1311 stanovnika: Vadina 366, Luka 317, ejinci 245, Pluska 211 i Krajska Ves 172) dobilo tako velebnu crkvu. Ove, 2004. godine, crkva je napokon evidentirana kao regionalni spomenik kulture. Bilo bi nadasve vano sprije?iti propadanje crkve zbog vlanih temelja. Zato bi op?inska uprava odmah, bez odlaganja, trebala pripremiti plan uvo?enja centralnoga grijanja u crkvu. Korist bi bila dvostruka: vjernici se zimi ne bi smrzavali, a temelji crkve postupno bi se suili. Uvjerena sam da bi se u naoj upi naao i pokoji sponzor za  plemenitu svrhu sveop?e sanacije nae prekrasne crkve. A vjerujem da bi i oni koji vuku korijene iz naih krajeva pripomogli u tomu. Ima me?u njima zacijelo  i poznatih i utjecajnih ljudi. Treba ih samo okupiti i upoznati s problemima.TEFANIJA HALAMBEK

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266284
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka