Ispis E-mail

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje

Cijeli tekst natje?aja:

KLASA:360-03/10-10/1

URBROJ:238/39-03-10-2

Luka, 29. 10. 2010.

Na temelju ?lanka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pro?.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i ?lanka 3. stavka 1. Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda za povjeravanje poslova zimskog odravanja nerazvrstanih cesta (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 22/10) op?inski na?elnik dana 28. 10. 2010. godine raspisuje

P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

1. Predmet prikupljanja ponuda je obavljanje poslova zimskog odravanja nerazvrstanih cesta na podru?ju Op?ine Luka.

2. Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa za dvije sezone 2010./2011. i 2011./2012.

3. Pod obavljanjem poslova zimskog odravanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva se ?i?enje snijega i posipavanje cesta ukupne duine 35 kilometara, od ?ega je 29 kilometara asfaltiranih i 6 kilometara makadamskih cesta. Op?ina Luka financira nabavu soli i agregata za posipavanje, a dopremu i skladitenje osigurava ponuditelj.

4. Cijena u ponudi mora biti iskazana po sljede?im stavkama: 1. raljenje, 2. posipavanje, 3. raljenje i posipavanje. Pla?anje se vri prema ra?unu u roku od 30 dana od dana dostave ra?una.

5. Rok za predaju ponude je osam (8) dana od dana objave natje?aja, odnosno do 6. 11. 2010. Ponude se predaju Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, preporu?eno potom ili neposrednom dostavom od ponedjeljka do petka od 7,30 15,30 sati. Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom Ne otvaraj PONUDA ZA ZIMSKO ODRAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA.

Sve informacije vezane za ovaj natje?aj mogu se dobiti u Op?ini Luka, na broj telefona (01) 3393 560 ili slanjem upita na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

6. Rok vaenja ponude iznosi najmanje 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

7. Potrebne isprave i dokazi sposobnosti koje je ponuditelj duan dostaviti:

a) Ponuda (obrazac A)

b) Izvod iz sudskog ili drugog odgovaraju?eg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje komunalne djelatnosti ne stariji od est (6) mjeseci od dana slanja poziva za dostavu ponude, odnosno od dana objave ovog poziva.

c) Uvjerenje suda o nekanjavanju za ponuditelja i odgovornu osobu ponuditelja ne stariju od tri (3) mjeseca od dana raspisivanja ovog poziva.

d) Izjava o raspolaganju mehanizacijom i opremom, popis mehanizacije i opreme, koja je potrebna za obavljanje komunalne djelatnosti. Za svako vozilo navesti vrstu i tip vozila, registarsku oznaku vozila i da li ima tahograf.

e) Izjava o broju kvalificiranih zaposlenika koji ?e raditi na poslovima obavljanja komunalne djelatnosti,

f) Reference tvrtke.

8. Obrazac ponude moe se preuzeti u Jedinstvenom Upravnom odjelu Op?ine Luka ili na web-stranici op?ine www.opcina-luka.hr .

Ponude koje ne sadravaju sve potrebne isprave navedene u to?ki 8. natje?aja smatrat ?e se nepravovaljanima i Povjerenstvo za otvaranje ponuda ?e ih odbaciti kao nepravovaljane. Ponude dostavljene izvan roka za predaju ponuda ne?e se razmatrati i vratit ?e se ponuditelju.

9. Ponude ?e otvoriti i pregledati Povjerenstvo za otvaranje ponuda 8. 11. 2010. godine u prostorijama Op?ine Luka u 18,00 sati. Otvaranje ne?e biti javno.

10. Odluku o izboru ponuditelja ili ponitenju natje?aja donosi Op?insko vije?e Op?ine Luka i ta ?e odluka biti dostavljena svim sudionicima natje?aja u roku od 15 dana od dana donoenja odluke.

11. Prema ?lanku 5. Odluke o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda za povjeravanje poslova zimskog odravanja nerazvrstanih cesta, kao kriterij za izbor najpovoljnije ponude u obzir se uzima najnia ponu?ena cijena.

Na?elnik

Darko Kralj, dr.vet.med

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248853
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka